Върни се горе

Министерският съвет прие Национална стратегия за борба с наркотиците 2020-2024 г. Тя систематизира визията, принципите, стратегическите цели и дейностите, чиято реализация ще доведе до определяне политиката на държавата в областта с борбата с наркотиците. Планирана е като хоризонтална инициатива на 14 министерства и агенции, с водеща роля на Министерството на здравеопазването.

Национална стратегия за борба с наркотиците (2020-2024 г.) включва пет основни области на действие - ограничаване на предлагането и разпространението на наркотични вещества; ограничаване на търсенето, употребата и влиянието на наркотичните вещества и зависимостите върху личното и общественото здраве; повишаване на експертния капацитет за изследвания и обновяване на технологичното оборудване; подобряване на взаимодействието и координацията между институциите; усъвършенстване на нормативната база.

В областта по намаляване на търсенето на наркотици са отбелязани постиженията и проблемите в областта на превенцията, ранните интервенции, лечението, психосоциалната рехабилитация, социалната реинтеграция, намаляването на здравните и социални вреди и ограничаването на рисковете по отношение употребата на наркотични вещества. Разписани са и основните дейности на правоприлагащите и контролни органи в областта по намаляване на предлагането, както и статистика на заловени количества наркотични вещества и прекурсори.

Основна цел на Стратегията е да определя, насочва и координира усилията на публичните институции и българското общество към постигането на определените в нея цели. Предлагането, разпространението, търсенето и употребата на наркотични вещества са идентифицирани като основни проблеми, на които публичните институции и гражданското общество могат да въздействат по ефективен и ефикасен начин. Те определят приоритетните сфери на въздействие, които си поставя за цел да реализира настоящата стратегия.

Като основен инструмент за практическото изпълнение на Стратегията е изготвен План за дейности към нея, съдържащ специфични дейности, индикатори, срокове и отговорни институции.

Сподели в: