Върни се горе

15.12.2010 г.

Министерският съвет допълни Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето. С промените за първи път се въвеждат такси за издаване, промяна или подновяване на разрешение за пускане на пазара на биоциди, както и за издаване на временно разрешение за пускане на пазара на биоцид, който не отговаря на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, или за регистрация на биоцид с нисък риск, въз основа на рамкова формулация или на взаимно признаване, когато вече има съответната регистрация в някоя от страните-членки на Европейския съюз.

 

С постановлението се изменя и съществуващата такса за издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид с активно вещество, което не е включено в списъците на Директива 98/8/ЕО, но е включено в приложение II на Регламент (ЕО) №1451/2007 и няма решение на Европейската комисия (ЕК) за невключване. Този режим ще се прилага до 14.05.2014 г., което е в съответствие с изискванията на чл. 16 от Директива 98/8/ЕО.

 

Биоцидите са вещества или препарати, предназначени да унищожават, задържат, обезвреждат или предпазват от действието на вредни организми чрез химични или биологични методи. Според областта им на приложение те се разделят на 23 подгрупи - за лична хигиена на човека, с цел опазване здравето на населението, за ветеринарно-хигиенни цели, консерванти за дърво, за влакнести материали, полимерни и строителни материали, за борба с вредители и др.
Сподели в: