Върни се горе

Съгласно правителствено решение, ще бъде продадена обособена част от лечебно заведение - недвижим имот, собственост на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД. Болницата търговско дружество със 100 на сто държавно участие в капитала, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването. Обособената част от лечебното заведение представлява поземлен имот, находящ се в гр. София, район Витоша, ул. „Лунна папрат“ № 22 с площ 2010 кв. м., ведно с построената в имота двуетажна сграда със застроена площ от 214 кв. м. Имотът е с отпаднала необходимост за лечебното заведение и генерира само разходи. Паричният ресурс, получен от продажбата на имота, ще остане в лечебното заведение и ще се използва за инвестиции, пряко свързани с предмета му на дейност и/или за удовлетворяване интересите на кредиторите.

Сподели в: