Върни се горе

7.12.2011 г.


Министерският съвет прие Решение за продажба на обособен
и части от лечебно заведение - недвижим имот, собственост на „Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД, гр. Балчик, местността Тузлата. Лечебното заведение е търговско дружество, в което държавата притежава сто на сто от капитала и е включено в Приложението към чл.3, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. 
С Решението Министерският съвет дава съгласие „Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД, гр. Балчик да продаде три   недвижими имота – два апартамента и един търговски обект.  Имотите се намират в част от сграда, в която има пропукване в резултат на свлачищни процеси. Поради нарушената конструкция на сградата апартаментите са необитаеми от 2005 г. Със заповед от 2010 г. кметът на гр.Балчик е разпоредил съсобствениците в сградата да предприемат действия за нейното заздравяване. Поради липса на финансов ресурс болницата не е в състояние да участва с необходимите средства в ремонтните работи.  Продажбата на двата апартамента и търговския обект ще се осъществи чрез тръжна процедура. По този начин „Специализирана болница за рехабилитация – Тузлата” ЕООД, гр. Балчик ще реализира приходи и ще подобри финансовото си състояние. Двадесет на сто от продажната цена ще бъде преведена в централния бюджет, а останалите осемдесет на сто - по сметка на лечебното заведение. Средствата ще могат да бъдат използвани само за инвестиции, свързани с лечебната дейност, след разрешение на едноличния собственик на капитала.

Сподели в: