Върни се горе

Министерският съвет прие решение за апортиране на имоти – частна държавни собственост, в капитала на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Четирите терена с обща площ 68 дка се намират на бул. „Пещерско шосе“ в града. УМБАЛ „Свети Георги“ е лечебно заведение със 100% държавно участие в капитала. Апортирането на имотите ще даде възможност за разширение сградния фонд на болницата чрез реализиране на ново строителство.

Сподели в: