Върни се горе

16 Януари 2013 г.

    Министерският съвет одобри проект на споразумение за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и българското Министерство на здравеопазването. Документът ще бъде подписан при условията на последваща ратификация.  
    Споразумението се отнася за втората фаза на петгодишната програма (до м. февруари 2015 г.). Общият размер на одобрената сума от Фонда, която страната може да получи през втората фаза, е 4 440 211 евро. Изпълнението на Програмата в периода 2012-2015 г. цели продължаване на успешните интервенции сред групите в най-висок риск и специфични дейности за диагностика и контрол на мултирезистентната туберкулоза.  
    Част от най-съществените резултати през Фаза 1 (2010-2012 г.), които допринасят за постигането на целите на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България и приключилата с висока оценка от донора - Глобалният фонд, Програма са: 
· Тенденция за намаляване на заболеваемостта от туберкулоза в България от 37,1 на 100 000 през 2007 г. до 27,9 на 100 000 през 2011 г. и увеличаване на процента на успешно лекувани пациенти с активна туберкулоза до над 85 %; 
· Провеждане на първото национално представително проучване на лекарствената резистентност към противотуберкулозни медикаменти от първи ред в сътрудничество със Световната здравна организация (СЗО); · Подкрепа за изграждането и внедряването във всички области на страната на специализирана електронна информационна система за регистриране на пациенти с туберкулоза, суспектни и контактни; 
· Утвърждаване на 29-те областни лечебни заведения, отговорни за контрола на туберкулозата на регионално ниво. Развитие на човешки ресурси чрез провеждане на обучения на 28 DOTS мениджъри и 97 патронажни сестри за разширяване обхвата на препоръчаната от СЗО стратегия DOTS (за пряко наблюдавано лечение на туберкулозата в съкратени срокове); 
· Значително увеличаване на лабораторно потвърдените диагнози сред лицата, лишени от свобода, в резултат на дейностите по активен скрининг и подобреното сътрудничество между системата за изпълнение на наказания и системата на здравеопазване; 
· Реализиране за превантивни здравни интервенции по отношение на туберкулозата сред ромска общност в 16 региона в страната; 
· Включване на нови целеви групи в риск, които са обхванати с превантивна дейност – имигранти и млади хора в риск; 
· Реновирани са микробиологичните лаборатории към лечебните заведения за лечение на туберкулоза в София, Плевен, Кюстендил; 
· Реновирани са отделенията за лечение туберкулоза в СБАЛББ „Св. София” – София, Държавна психиатрична болница - с. Карвуна, МБАЛ – Кюстендил, Клиниката по детска фтизиатрия и хронични неспецифични белодробни заболявания в СБАЛББ „Св. София” - София; 
· Обособено е за първи път отделение за палиативни грижи за пациентите с мултирезистентна туберкулоза в СБАЛББ Габрово; 
· Проведени са флуорографски прегледи за туберкулоза на лица, лишени от свобода и на медицинския персонал във всички места за лишаване от свобода в страната.   

    Планираните резултати за втората фаза от изпълнението на Програмата включват въвеждане на молекулярна диагностика на туберкулозата за потвърждаване на мултирезистентните форми на туберкулоза, осигуряване на възможност за качествена диагностика и лечение с медикаменти от втори ред на пациенти с мултирезистентна туберкулоза - включване на лечение на нови 70 пациента годишно, ежегодно достигане до над 9000 души от най-уязвимите групи с превантивни дейности на терен, обхващане на над 8000 лица, лишени от свобода, годишно с дейности по активен скрининг за туберкулоза.   

    Чрез продължаването на изпълнението на Програма «Укрепване на националната програма по туберкулоза в България» ще се постигне: 
· намаляване на заболяемостта от туберкулоза в България от 39/100 000 през 2006 г. до 27/100 000 през 2014 г.; 
· повишаване на относителния дял на пациентите с туберкулоза с успешен изход от лечението от 80% през 2006 г. до над 85% през 2014 г.; 
· намаляване на относителния дял на пациентите, прекъснали лечение, от 6% през 2006 г. до под 3% през 2014 г.;
· повишаване на относителния дял на пациентите с мултирезистентна туберкулоза с успешен изход от лечението от 40% за пациентите, стартирали лечение през 2010 г., до 75% за пациентите стартирали лечение през 2012 г.

Сподели в: