Върни се горе

Със свое Решение Министерският съвет дава съгласие за продажба на обособена част от лечебно заведение - недвижим имот, собственост на „Специализирани болници за рехабилитация - национален комплекс“ ЕАД, гр. София (СБР-НК ЕАД, гр. София).

СБР-НК ЕАД, гр. София, е лечебно заведение - търговско дружество със 100 на сто държавно участие в капитала, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването.

Обособената част от лечебното заведение, по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), представлява недвижим имот Санаториум База № 2 (за деца) с 1242 кв. м. обща застроена площ на четири етажа, а съгласно скици по кадастралната карта с площ 1384 кв. м., масивна конструкция, находящ се в землището на гр. Сандански, м. Смилово.

Имотът не се ползва за дейността на дружеството и е с отпаднала необходимост за лечебното заведение. Същият е неоперативен актив за дружеството повече от 15 години, тъй като не е възникнала обективна причина от използването му за основната дейност на лечебното заведение. Предвид генерираните разходи за опазване и поддръжка, ръководството на лечебното заведение е заявило желание за разпореждане със сградата чрез продажба.

Продажбата на обособени части от лечебни заведения, които са включени в списъка по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 на ЗПСК може да се извърши след решение на Министерския съвет, по предложение на органа, упражняващ правата на собственост в капитала на търговското дружество. Съгласно ЗПСК 20 на сто от цената на сделката ще бъдат внесени в централния бюджет. Останалата част от паричния ресурс, получен от продажбата на имота, ще остане в лечебното заведение и ще се използва за инвестиции пряко свързани с предмета му на дейност и/или за удовлетворяване интересите на кредиторите.

Сподели в: