Върни се горе

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.

С проекта на акт се предлага вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по политики, с цел преразпределяне на утвърдения на министерството бюджет за 2022 г. Предлаганото изменение не променя общия размер на утвърдените разходи по показатели, а допринася за доближаване на бюджета по отделните политики и програми до размери максимално близки до необходимите за изпълнението на заложените основни стратегически и оперативни цели на министерството.

Сподели в: