Върни се горе

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни средства в paзмеp на 1 900 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за предоставяне на трансфер за дофинансиране на сключени договори за изпълнение на дейности по проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ и проект „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания“, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма ,,Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Средствата ще бъдат използвани за актуализиране на цените чрез Сключване на допълнителни споразумения към сключените договори за извършване на строително­монтажни работи при спазване на чл. 117а, във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за обществените поръчки с прилагане на Методиката за изменение на цената на договори за обществени поръчки в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на Министерския съвет от 27.09.2022 г.

Сподели в: