Върни се горе

8.09.2010 г.

Министерският съвет одобри участието, позицията и състава на българската правителствена делегация за участие в 60-ата сесия на Европейския регионален комитет на Световната здравна организация. Форумът се провежда от 13 до 16 септември 2010 г. в Москва. Ръководител на делегацията ни за него е заместник-министърът на здравеопазването Десислава Димитрова.

 

Въпросите, които ще бъдат обсъждани и гласувани с резолюции, са свързани с основните предизвикателства пред общественото здраве и здравната политика в Европа, темата за здравето във външната политика и сътрудничеството за развитие на общественото здравеопазване. Участниците във форума ще разгледат по-нататъшното развитие на процеса околна среда и здраве в Европа, подновяването на ангажираността за елиминация на морбили и рубеола и превенцията на синдрома на вродената рубеола в региона до 2015 г. Сред основните теми е и изкореняването на полиомиелита в Европейския регион на СЗО.

 

Българската страна се присъединява към предложението за консолидиране на активното сътрудничество с Европейската комисия чрез преминаване от практиката за реализиране на отделни проекти към Стратегическия подход, предложен в разработените „Общи стратегически виждания за съвместни дейности за защита на здравето”.

 

За преодоляването на основните предизвикателства пред общественото здраве и здравната политика в Европа ще се насърчават партньорства със заинтересовани страни и участници на глобално, регионално и национално равнище. Предвижда се възобновяване на ангажимента за укрепване на здравните системи, укрепване на капацитета на общественото здраве и услуги, преодоляване на структурните проблеми в здравните системи (връзките между общественото здраве, здравните грижи и междусекторните действия) и извършване на пълен преглед на ефективността на инструментите за осигуряване на общественото здраве, които са налични в момента.

 

Страните-членки се призовават да си сътрудничат при разработването на европейска политика в областта на здравеопазването и при формулирането на обща рамка на национални здравни стратегии и политики.

 

Темата за здравето във външната политика и сътрудничеството за развитие поставя пред държавите изискването при формулирането на външната си политика да отчитат и въпросите на здравеопазването, както и необходимостта от по-голяма съгласуваност между здравеопазването и външната политика. Сред въпросите от външната политика, които оказват съществено въздействие на здравето на населението в световен мащаб, са безопасността и контрола над въоръженията, въоръжените конфликти и следконфликтните предизвикателства; природни бедствия и реакция при кризи и извънредни ситуации; изменение на климата; миграция; безопасност на храните; световната икономическа и финансова криза.

 

България участва в целия процес „Околна среда и здраве” още от самото начало, поставено през 1989 г. на първата министерска конференция във Франкфурт. В момента в страната ни се изпълнява приетата през 2008 г. Национална програма за действие по околна среда и здраве за периода 2008-2013 г. С ПМС 157/2010 г. са регламентирани създаването, съставът, функциите и основните задачи на Междуведомствения съвет за управление на изпълнението на Националната програма за действие по околна среда и здраве за координация на дейностите на държавните институции по ограничаване и предотвратяване на рисковете за населението от неблагоприятните въздействие на околната среда. Чрез изпълнението на Националната програма България се ангажира да участва пряко в подобряване състоянието на околната среда като намалява отрицателното въздействие на някои фактори на околната среда върху здравето на населението, с особен фокус върху здравето на децата.

Сподели в: