Върни се горе

Министерският съвет прие Решение за одобряване на позицията на Република България и мандата за нейното представяне по време на редовно заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване“) /EPSCO/, което ще се проведе на 9 декември 2022 г„ в гр. Брюксел.

В рамките на заседанието ще се проведе дебат за ваксините срещу COVID-19 и по-специално относно мерките, които Европейската комисия следва да предприеме от името на държавите членки във връзка със съществуващите споразумения за закупуване на ваксини (АРА). Акцент ще бъде поставен върху идентифицираните от държавите членки излишъци на ваксини и целесъобразността от прилагането на стандартни национални процедури за възлагане на обществени поръчки като алтернатива на настоящия общ подход.

България поддържа своето становище, че публичният ресурс, предвиден за закупуване на ваксини, следва да бъде разходван отговорно и рационално. Българската страна поддържа становището, че ситуацията на свръхизлишък налага Европейската комисия и фармацевтичните компании да предприемат необходимите действия за приключване на действието на сключените РА. В случай че бъде договорено редуциране на количествата, то следва да бъде с опция за поръчка на реално необходими количества за 2023 г.

Очаква се в рамките на заседанието министрите на здравеопазването да приемат „Заключения на Съвета за ваксинирането като едно от най-ефективните средства за предотвратяване на заболявания и подобряване на общественото здраве“ и „Ревизирана препоръка на Съвета за укрепване на превенцията чрез ранно разкриване: нов подход на ЕС за скрининг на рака и за замяна на Препоръка на Съвета № 2003/878/ЕС.

Сподели в: