Върни се горе

Правителството одобри Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.

Общият размер на получените от НЗОК приходи и трансфери - всичко към 31.12.2017 г. възлиза на 3 581 495,3 хил. лв. Със Закона за бюджета на НЗОК за 2017 г. за приходи и трансфери всичко заложените средства са в размер на 3 452 816 хил. лв. През годината с Решение на НС на НЗОК средствата са увеличени общо със 119 064, 1 хил. лв. В резултат на промените годишният план е в размер на 3 571 880.1 хил. лв.

Общият размер на получените от НЗОК приходи и трансфери - всичко към 31.12.2017 г., в размер на 3 581 495,3 хил. лв., представлява 100,3 % спрямо заложените в годишен план за 2017 г. средства. В сравнение със същия период на 2016 г. се отчита увеличение с 282 886,9 хил. лв. или с 8.6 %, което се дължи предимно на увеличения размер на здравноосигурителните приходи през 2017 г.

Приетите със ЗБНЗОК за 2017 г. здравноосигурителни приходи са в размер на 3 413 816 хил. лв. През годината с решение на НС на НЗОК средствата са увеличени общо със 115 500,2 хил. лв. от преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски. В резултат годишният план е в размер на 3 529 316,2 хил. лв.

Постъпилите към 31.12.2017 г. здравноосигурителни приходи са в размер на 3 538 237,1 хил. лева, което представлява изпълнение от 100,3 % спрямо заложените в годишен план за 2017 г. средства. В сравнение със същия период на 2016 г. се отчита ръст с 280 477 хил. лв. или с 8,6%.

От приходи и трансфери - всичко, приетите със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. здравноосигурителни вноски са в размер на 2 279 730 хил. лв. С решение на НС на НЗОК средствата са увеличени със 115 500, 2 хил. лв. В резултат на увеличението годишният план е в размер на 2 395 230, 2 хил. лв.

Постъпилите към 31.12.2017 г. приходи от здравноосигурителни вноски са в размер на 2 404 151,1 хил. лв., което представлява изпълнение от 100,4% спрямо заложените в годишен план за 2017 г. средства. В сравнение със същия период на 2016 г. се отчита ръст със 191 590 хил. лв. или с 8,7%.

Общият размер на извършените разходи и трансфери - всичко към 31.12.2017 г. е 3 571 333,3 хил. лв., което представлява 100% от заложените в годишния план за 201 7 г. средства.

През отчетния период в рамките на здравноосигурителните плащания, разходите са, както следва:

- за първична извънболнична медицинска помощ - в размер на 198 902,6 хил. лв. (в т.ч. 51,4 хил. лв. трансфер за ведомствени болници) или 5,7% от всички здравноосигурителни плащания;

- за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) - в размер 218 654,2 хил. лв. или 6,3% от всички здравноосигурителни плащания;

- за дентална помощ - в размер 159 857,8 хил. лв. или 4,6% от всички здравноосигурителни плащания;

- за медико-диагностична дейност - в размер 79 421,8 хил. лв. или 2,3% от всички здравноосигурителни плащания;

- за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната и за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги, в т.ч.:

  • лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за домашно лечение на територията на страната – в общ размер от 697 686,3 хил. лв. или 19,9% от всички здравноосигурителни плащания,
  • лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги - в общ размер от 288 139,4 хил. лв. или 8.2 % от всички здравноосигурителни плащания.

Постъпилите през 2017 г. договорени от НЗОК отстъпки за лекарствени продукти, приложими при лечението на злокачествени заболявания са в размер на 39 551,4 хил. лв. Постъпилите отстъпки са отчетени в намаление на извършените от НЗОК здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болничната медицинска помощ:

- за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ - в размер 98 145,1 хил. лв. или 2,8% от всички здравноосигурителни плащания;

-  за болнична медицински помощ - в размер 1 695 550,3 хил. лв. или 48.5% от всички здравноосигурителни плащания;

-  за други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност - в размер на 61 024,2 хил. лв. или 1,7% от всички здравноосигурителни плащания.

Постъпилите през 2017 г. договорени от НЗОК отстъпки за други лекарствени продукти са в размер на 131 722,2 хил. лв.

В резултат на отчетените към 31.12.2017 г. разходи и трансфери - всичко в общ размер на 3 571 333,3 хил. лв., спрямо отчетените приходи и трансфери - всичко в общ размер на 3 581 495,3 хил. лв. се формира положително бюджетно салдо (излишък) за годината в размер на 10 162,1 хил. лева.

Годишният отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г. е одобрен от Надзорния съвет на НЗОК.

 

 

Сподели в: