Върни се горе

12 Декември 2012 г.

    Общата численост на персонала на домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) - лечебни заведения на бюджетна издръжка със специфични функции, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, се намалява с 462 щатни бройки от 2888 на 2426. Това реши правителството след като одобри промени в Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването. Промените в числеността ще доведат до постигането на адекватно съотношение между наличния персонал и капацитета на всяко от заведенията. 
   Анализът на ситуацията в ДМСГД през последните три години показва, че в резултат на активните процеси на извеждане на децата от институциите в семейна или алтернативна на семейната среда, е налице трайна тенденция за намаляване на броя на отглежданите в домовете за медико-социални грижи. В края на 2009 г. в ДМСТД е имало 2203 деца на институционална грижа, в края на 2010 г. техният брой е 2027, а към 31 декември 2011 г. този брой е 1833 деца. Същевременно утвърденият и фактически поддържан леглови капацитет в домовете остава непроменен за последните 10 години - общо 3860.
   Извършващата се към момента оптимизация на дейността на ДМСГД е в унисон с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, според която след извеждането на децата от институциите, техният капацитет трябва да бъде намален до окончателното им закриване.

Сподели в: