Върни се горе

7 ноември 2012 г.

Правителството предлага промени в Закона за здравето, които дават право на министъра на здравеопазването да определя броя на местата за следдипломно обучение не само по специалностите, субсидирани от държавата, но и на местата за специализанти срещу заплащане. Това ще се извършва въз основа на предложенията на обучаващите институции (лечебни и здравни заведения и висши училища) в съответствие с потребностите от специалисти във всяка област и възможностите на висшите училища за прием на специализанти през текущата година. По този начин ще се подобри планирането, координирането и контролирането на дейностите по провеждане на следдипломно обучение за придобиване на специалност от медицинските специалисти, гарантира се качеството на обучението и се дава възможност за утвърждаване на достатъчен брой места за българските граждани по специалности, съобразени с потребностите на населението. С други промени в закона се създава нов раздел „Защита от въздействието на нейонизиращи лъчения”. С новите текстове България въвежда в националното си законодателство Препоръка 1999/519/ЕО, с която се регламентират изисквания и насоки към държавите-членки за гарантиране безопасността на населението от въздействието на електромагнитните лъчения. Целта е да се осигури необходимият контрол върху излъчването на електромагнитни вълни от уреди и съоръжения, които по своето основно предназначение излъчват, пренасят или трансформират електромагнитна енергия. 
Създава се правомощие на министъра на здравеопазването да издава наредба за определяне на максимално допустимите нива на въздействие върху човека на електрически, магнитни и електромагнитни полета в честотния обхват от 0 Hz до 300 GHz, излъчвани от обекти с излъчващи съоръжения. Максимално допустимите нива ще се определят за две зони на въздействие в зависимост от достъпа на населението до тях: „труднодостъпна зона” и „достъпна зона”. Към достъпната зона на въздействие се обособява предпазна подзона, която обхваща жилищни сгради и обекти с обществено предназначение. За всеки обект с излъчващи съоръжения се определя хигиенно-защитна зона, извън която не е възможно възникването на неблагоприятни ефекти върху здравето на човека, причинени от въздействието на електромагнитното поле. Тази зона ще се съгласува от главния държавен здравен инспектор. Всички обекти с излъчващи съоръжения се включват в публична информационна база данни, която се поддържа от Министерството на здравеопазването. Базата данни ще бъде публично достъпна, за да могат гражданите да получават своевременна и достоверна информация за обектите с излъчващи съоръжения в населените места и резултатите от извършения върху тях контрол от страна на държавните органи.
С други промени в закона се предвижда условията и редът за работа на Националната генетична лаборатория, изискванията към дейността на генетичните лаборатории, редът за регистрация, съхраняване, обработка и достъп до информацията в регистъра, както и изискванията към дейността на ДНК банките да се уреждат с наредба на министъра на здравеопазването.

Сподели в: