Върни се горе

29.06.2011 г.


На днешното си заседание правителството прие Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.

 

През 2010 година дейността на НЗОК основно беше съсредоточена в следните направления:

• изпълнението на задълженията на НЗОК по прилагане на Националния рамков договор за 2010 г. и опазване рамката на бюджета на НЗОК за финансовата година;

• подготовка на текстове и приложения за рамков договор 2011 г.;

• повишаване на ефективността и резултатността на медицинския и финансовия контрол на договорните партньори;

• институционално развитие и формиране на система за институционална устойчивост;

• изпълнение на ангажиментите на НЗОК, произтичащи от прилагане разпоредбите на действащите спогодби за социална сигурност;

• по-нататъшно развитие и усъвършенстване на информационната система на НЗОК чрез въвеждане на нови технически и софтуерни решения и използването на съвременни технически средства за получаване, движение и обработка на информацията.

 

Едно от основните постижения в дейността на НЗОК през миналата година беше направеният анализ на усвояването на направленията към специалист и за медико-диагностични изследвания. В резултат на него беше направено допълнително разпределение на неусвоените направления. Със 100 000 направления за консултация със специалист и с 650 000 лева за медико-диагностични изследвания се увеличиха предварително разпределените за месец декември 2010 г. регулативни стандарти на личните лекари и специалистите. Разработиха се нови, по-гъвкави правила за реда за определяне на броя на специализираните медицински дейности и стойността на медико-диагностични дейности за назначаване от изпълнители на първична и специализирана помощ. Съгласно тях при разпределението няма да се взема предвид единствено броя на населението в региона, а ще се отчитат и неговите специфични характеристики като възрастова структура на населението, вид населено място и др., обуславящи потребностите от здравни услуги. За по-добра информираност на гражданите и за улеснение работата на лекарите бяха пуснати пет електронни услуги в портала на НЗОК – подаване на отчети на лекари по електронен път, преглед на здравно досие, проверка на личен лекар,търсене на лекарства и проверка на здравноосигурителен статус. Предстои да се пусне и нова електронна услуга – избор на личен лекар по Интернет и др.

Сподели в: