Върни се горе

7.12.2011 г.

Министерският съвет прие Решение за продажба на обособен
а част - недвижим имот, собственост на „Детска специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести – Царица Йоанна” ЕООД, гр.Трявна.  Лечебното заведение е търговско дружество, в което държавата притежава сто на сто от капитала и е включено в Приложението към чл.3, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. 
С Решението Министерският съвет дава съгласие „ДСБДПЛББ-Царица Йоанна” ЕООД, гр. Трявна да продаде недвижим имот - апартамент със застроена площ 48.27 кв.м. на настоящата наемателка на жилището. Купувачът на жилището е служител на лечебното заведение. Болницата не притежава свободен финансов ресурс за да поддържа в добро състояние ведомственото жилище. Продажбата ще бъде осъществена по съответния законов ред и с нея ще се осигури финансов ресурс, който лечебното заведение ще използва единствено за инвестиции за подобряване на лечебния процес. Двадесет на сто от продажната цена ще бъде преведена в централния бюджет, а останалите осемдесет на сто - по сметка на лечебното заведение.  

Сподели в: