Върни се горе

Министерският съвет прие проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Оптимизира се вътрешната структура на агенцията, с цел повишаване на ефективността и ефикасността в работата на контролната дейност и разширяване на възможностите за международна дейност в областта на трансплантацията и асистираната репродукция. Щатната численост на агенцията остава непроменена. Чрез прецизирането на функциите и отговорностите на структурните звена се постига по-висока степен на комплексен надзор върху предоставяната в страната медицинска помощ.

Контролът върху дейността на лечебните заведения ще се осъществява от дирекция „Контрол на медицинските дейности и права на пациентите“. Капацитетът на дирекцията се допълва с правен отдел, който до момента бе структуриран в дирекцията, администрираща режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност.

Промените ще дадат възможност дирекция „Управление, координация и контрол на трансплантацията и асистирана репродукция“  да активизира контролните си функции. Към отговорностите на дирекцията се включват и дейностите по планиране, организиране, подпомагане и координиране на международната дейност и сътрудничеството в областта на трансплантацията и асистирана репродукция.

Дейностите по регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, както и подпомагането на министъра на здравеопазването при издаване на разрешения за осъществяване на лечебна дейност на заведенията за болнична помощ, ще се осъществяват от дирекция „Разрешения и регистрация на лечебни заведения“.

Сподели в: