Върни се горе

Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК)

НЕЛК е самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на здравеопазването. НЕЛК е органът, пред който се обжалват експертните решения постановени от Териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК), които освидетелстват лицата за трайна неработоспособност/вид и степен на увреждане. Медицинските досиета постъпват в НЕЛК чрез Регионалните картотеки за медицински експертизи (РКМЕ). Съставите на ТЕЛК в страната са 71, НЕЛК е само една.

Процедура и документи

Експертизата на трайно намалената работоспособност се извършва от ТЕЛК и НЕЛК. Подготовката на хората с увреждания за явяване пред комисиите на ТЕЛК се извършва от техния личен лекар. Той определя нужните медицински документи, прегледи, консултации и изследвания, които са нужни на съответния човек, освен това му дава медицинско направление за ТЕЛК. С него пациентът отива в съответната комисия по местоживеене.

Какво да направя, ако съм трудно подвижен и не мога да стигна до ТЕЛК?

Хората, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК или НЕЛК, се освидетелстват на място в дома им, или в болницата, където са настанени. За тази цел те трябва да разполагат с медицинско удостоверение от лекуващия им лекар или направление от личния им лекар. За да изпълни задачата по експертизата на лежащо болни, ТЕЛК осъществява посещение в дома на регионален принцип, тоест в рамките на съответната област, а НЕЛК осъществява домашни посещения на територията на цялата страна.

Дължат ли се такси за подготовка на документи за освидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК?

Здравноосигурените лица не заплащат изследванията и консултациите назначени от личния лекар или специалиста за целите на медицинската експертиза.
Здравнонеосигурените лица трябва да заплатят стойността на извършените за целите на медицинската експертиза изследвания и консултации. 
При получаване на Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК не се дължат такси.

В какви срокове се получават документите от комисиите?

Експертните решения на ТЕЛК се получават в деня на освидетелстването или по пощата с обратна разписка. Освидетелстването на лицата, явяващи се на ТЕЛК/НЕЛК се извършва в тримесечен срок от получаване на медицинската документация в комисиите. С Постановление № 179 от 27.06.2014г. са премахнати специализираните ТЕЛК по очни, психични и белодробни болести, считано от 08.07.2014г. Лицата с такива заболявания се освидетелстват от ТЕЛК в присъствието на консултанти, които са специалисти по съответните заболявания.

Лично ли трябва да се получи Експертното решение?

Експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК се получава лично или от лице, което е упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

Какви са възможностите за обжалване на решенията?

Обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността) срещу решенията на НЕЛК се правят пред административния съд, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес на жалбоподателя по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

В каква посока ще се променят функциите на ТЕЛК и НЕЛК?

За да се осигури по-добър достъп до ТЕЛК и НЕЛК в момента се обмислят законодателни промени в следната посока:

  1. При хората в нетрудоспособна възраст - деца и пенсионери, да се определя не както до сега % трайно намалена работоспособност, а % степен на увреждане.
  2. Оптимизиране на  методиката за извършване на медицинската експертиза и реда за осъществяването й.
  3. На дискусия ще бъде поставен въпроса за преминаването на ТЕЛК на единно административно подчинение по подобие на НЕЛК, което да позволи единни стандарти на финансиране, административно ръководство, заплащане на труда, материално техническо и информационно осигуряване, обучение на кадрите и механизми за разкриване на конфликт на интереси и корупционни схеми.