Върни се горе

Dobro-upravlenie.jpg

 

Проект BG05SFOP001-2.019-0041 „ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОВЕЖДАНАТА ПОЛИТИКА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ”, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

 

Обща информация:

Министерството на здравеопазването изпълнява Проект BG05SFOP001-2.019-0041 „Повишаване ефективността на провежданата политика по опазване на общественото здраве“, финансиран по  Оперативна програма „Добро управление“.

Основната цел на проекта е подобряване на специализираните знания и умения на служителите от регионалните здравни инспекции и Националния център по радиобиология и радиационна защита при упражняването на държавен здравен контрол и промоция и профилактика на болестите на територията на Република България. Опазването на здравето на гражданите е национален приоритет и се гарантира от държавата чрез прилагане на различни политики, в т.ч. контрол върху дейностите по опазване здравето на гражданите и държавен здравен контрол. Този проект ще използва един от начините за повишаване на ефективността на държавния здравен контрол, а именно: подобряване на уменията и знанията на държавните здравни инспектори чрез провеждането на специализирани обучения.

В рамките на планираните обучения ще бъдат представени най-добрите практики, настъпилите изменения в европейското и националното законодателство, както и ще бъдат проведени практически обучения за работа с информационни системи на Европейската комисия.

Предмет на обученията ще бъдат и: прилагане на методи за определяне на имунизационно покритие, анализ на взривове, надграждащо обучение за провеждане на изследване и консултиране за ХИВ, повишаване на знанията за превенцията и контрола на туберкулозата и организиране на информационни кампании, повишаване компетентността на експертите в консултирането за мотивиране и отказването от тютюнопушенето, ограничаване на здравния риск от злоупотребата с алкохол и др. В рамките на проекта, Министерство на здравеопазването ще обучи 606 специалисти по обществено здраве от РЗИ и НЦРРЗ.

Програма: Оперативна програма „Добро управления”

Процедура: BG05SFOP001-2.019  „Специализирани обучения за териториалната администрация“

Приоритетна ос: „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 16.06.2020 г.                                                                   

КРАЙ НА ПРОЕКТА: 16.12.2021 г.

Общ бюджет: 199 999, 80 лева

Европейско финансиране: 169 999,83 лева

Национално съфинансиране: 29 999, 97 лева

 

Цели на проекта:

Подобряване на специализираните знания и умения на служителите от регионалните здравни инспекции (РЗИ) и Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) при упражняването на държавен здравен контрол (ДЗК) и промоция и профилактика на болестите на територията на Р България.

За да се отговори адекватно на очакванията и потребностите на гражданите и бизнеса, ще бъде повишена професионалната подготовка и експертизата на служителите, извършващи ДЗК и опазване здравето на гражданите т.ч. и предоставянето на административни услуги.

 

Основни дейности и очаквани резултати:

Дейност 1: Повишаване ефективността и експертизата при провеждания държавен здравен контрол, извършван от експерти от регионалните здравни инспекции и НЦРРЗ, в чиято компетентност е контролът на козметични продукти, химични вещества и смеси, храни и мониторинг на факторите на жизнената среда.

Дейност 2: Подобряването на уменията и знанията чрез провеждането на специализирани обучения на държавните здравни инспектори за надзор на заразните заболявания и мерки за превенция.

Дейност 3: Укрепването на институционалния и кадрови капацитет на структурите по промоция на здравето и профилактика на болестите на регионално ниво /за реализация на здравната политика в областта на хроничните незаразни болести/.