Върни се горе

Dobro-upravlenie.jpg

 

ПРОЕКТ № BG05SFOP001-1.002-0007-C01 „ДОИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА /НЗИС/ - ЕТАП 1 И ЕТАП 2“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 2014–2020

 

 

Обща информация:

Проектът се реализира в изпълнение на Националната здравна стратегия (2014 2020) на Министерство на здравеопазването, Политика 2.6 "Развитие на електронно здравеопазване за реализация на Националната здравна информационна система". Основни инструменти за осигуряване на ефективното функциониране на здравната система са интеграцията и свързаността във сферата на здравеопазването, което ще се осъществи чрез създаване на Националната здравна информационна система. Проектът включва разработване и въвеждане в Министерството на здравеопазването на медицински регистри, номенклатури, развитие и национално внедряване на единен пациентски идентификатор,медицински стандарти основани на доказателства, изграждане на концепция и на платформа на НЗИС, въвеждане на електронен здравен запис, електронно направление, електронна рецепта, изграждане на система за мониторинг и контрол, изготвяне на правила за интегриране на разработените приложения, както и дейности за информация и връзки с обществеността.

Бюджет: 12 000 000.00 лв.

Процедура: BG05SFOP001-1.002 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приоритетни проекти в изпълнение на пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016 - 2020 г“.

Приоритетна ос: Приоритетна ос № 1 „Административно обслужване и е-управление“.

Период на изпълнение: 01.03.2017 г. - 31.03.2021 г.

Цели на проекта:

Основната цел на проекта е изграждане на Национална здравна информационна система (НЗИС). Това ще доведе до значително подобряване на качеството и ефективността на процесите в здравеопазването посредством използване на нови здравни технологии в областта на електронното и мобилното здравеопазване. Специфични цели на проекта са:

  • Централизация и електронизация на ключовите регистри в сектор „Здравеопазване“;
  • Развитие и национално внедряване на национален идентификатор на пациентите пред НЗИС;
  • Изграждане на среда за обмен на здравна информация в Национална здравна информационна система, което включва електронен здравен запис, електронна рецепта и електронно направление, подсистема за събиране на информация от болници (ПСИБ);
  • Осигуряване на съвместимост между нови и съществуващи информационни системи в сектора на здравеопазването по отношение на медицинската информатика и обмена ѝ в реално време;
  • Осигуряване на унифициран системен и приложен софтуер за изграждането на НЗИС;
  • Изграждане на подсистема за онлайн наблюдение на здравеопазването и подпомагане взимането на управленски решения;
  • Реализиране на единен здравно информационен портал;
  • Осигуряване на възможност за взимане на управленски решения чрез система за статистически изследвания и анализи. Основните елементи на НЗИС са: Ядро на НЗИС, единни регистри на НЗИС, Единен пациентски идентификатор.
  • Подобряване на контролната дейност на МЗ, НЗОК, РЗИ, ИАМО и бъдещи, законодателно регламентирани здравни фондове, чрез интеграция на регистри, създаване на възможности за автоматичен контрол за валидност на данни и за изготвяне на специфични широкообхватни справки за нуждите на контролните органи;
  • Комплексно административно обслужване чрез изграждане на подсистема за създаване реализиране на електронни административни услуги.

 

Основни дейности и очаквани резултати от изпълнението на проекта:

Дейност 1: Изготвяне на промени в нормативната уредба в сектор "Здравеопазване" във връзка с въвеждането на Националната здравна информационна система.

Дейност 2: Разработване и въвеждане на национални номенклатури, задължителни за използване в сектора на здравеопазването по отношение на медицинската информатика и обмена ѝ в реално време.

Дейност 3: Разработване и въвеждане на национални здравно-информационни стандарти за обмен на медицински данни в реално време.

Дейност 4: Разработване и внедряване на базовата функционалност на ядрото на НЗИС.

Дейност 5: Разработка и доработка на необходими регистри за изпълнението на НЗИС.

Дейност 6: Разработване на подсистема за електронни административни услуги.

Дейност 7: Подсистема за идентификация и автентикация (single sign-on).

Дейност 8: Изграждане на здравно – информационен портал.

Дейност 9: Изграждане на единно национално Електронно медицинско досие (ЕМД)/Електронен здравен запис (ЕЗЗ).

Дейност 10: Изграждане на подсистема за Електронна рецепта и Електронно направление.

Дейност 11: Изграждане на подсистема за събиране на информация от болници (ПСИБ).

Дейност 12: Изграждане насистема за мониторинг и контрол в здравеопазването.

Дейност 13: Осигуряване и управление на качеството при изграждането на НЗИС.

Дейност 14: Доставка и инсталация на стандартен (системен и приложен) софтуер за НЗИС.

Дейност 15: Осигуряване на публичност на проекта.