Върни се горе

Наименование на административната услуга 

Временно предоставяне на медицински услуги в Република България от граждани на държави-членки на Европейския съюз /ЕС/, държавите от Европейското икономическо пространство /ЕИП/ и Швейцария.

Правно основание 

 1. Закон за признаване на професионални квалификации;
 2. Решение № 619 на МС от 20.07.2009г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България.

Характеристика

Цел

Административната услуга има за цел да предостави възможност за ползване на облекчен режим при еднократно или временно упражняване на медицински дейности в Република България от граждани на държави-членки от ЕС, ЕИП и Швейцария, които са законно установени на територията на съответната държава-членка.

Процедурата не завършва с издаване на индивидуален административен акт, но при предоставянето на услуги за първи път в Република България за лицата съществува задължение за подаване на декларация до министъра на здравеопазването, придружена от определени документи. Въз основа на декларирането се изпраща уведомление от Министерство на здравеопазването до съответната районна колегия на съсловната организация, с цел вписване в регистрите й.

В случай, когато декларацията за временно предоставяне на медицински услуги се подава с оглед ежегодното й подновяване, заявителят следва да представи в Министерството на здравеопазването копие или оригинал на документ, съдържащ данни за наличието на застраховка за съответната година за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на професионалните задължения на декларатора.

В определени от закона случаи, за регулирани медицински професии, за които не се прилага автоматично признаване по Част трета, Глава трета на ЗППК (т.е. различни от „лекар”, „лекар по дентална медицина”, „фармацевт”, „акушерка” и „медицинска сестра”), министърът на здравеопазването може да извърши проверка на професионалната квалификация, за което уведомява заявителя.

По този начин се гарантира правото на временно предоставяне на услуги на медицински специалисти от ЕС, ЕИП и Швейцария. Същевременно подаването на декларация осигурява необходимата информация за броя и квалификацията на временно упражняващите медицински професии на територията на страната и вписването им в съответните регистри. Подаването на декларация, а в някои случаи – и проверката на квалификацията, имат за крайна цел недопускане на територията на Република България недостатъчно квалифицирани медицински специалисти и осигуряване на безопасност за здравето на пациентите.

Предмет

Подаването на декларация, придружена от необходимите документи, до министъра на здравеопазването е необходима предпоставка за облекчена процедура по регистрация на заявителя, който ще упражнява придобитата квалификация и/или специалност временно на територията на Република България. Същевременно за определени професии е налице възможност за упражняване на контрол по отношение придобитата квалификация по медицинска професия чрез проверката на представените документи или запитване до съответната компетентна институция на държавата-членка по установяване.

Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга

Временно предоставяне на услуги е налице в случаите, когато гражданин на друга държава-членка се премести в Република България с цел да упражнява регулирана професия еднократно или за определен период от време. Еднократният или временният характер на предоставянето на услуги подлежи на преценка за всеки конкретен случай по отношение на срока, честотата, редовността и непрекъснатостта на предоставянето на услугите.

Компетентни органи

Съгласно чл. 13 във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за признаване на професионална квалификация (ЗППК), гражданин на държава-членка, желаещ да се ползва от правото на временно предоставяне на медицински услуги и установен на територията на държава-членка, различна от България подава пред министъра на здравеопазването на Република България писмена декларация.

Процедурите във връзка с временно упражняване на медицински дейности се организират и осъществяват от Дирекция „Медицински дейности” съгласно чл. 33, т. 26 от Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването.

Заявител

Граждани на държави-членки от ЕС, ЕИП и Швейцария, които имат правото да упражняват съответната медицинска професия в някоя от тези страни, и желаят еднократно или временно да предоставят медицински услуги в Република България.

Такси

Не се заплаща такса.

Резултат от процедурата

Еднократно или временно предоставяне на медицински услуги в Република България от граждани на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария.

Необходими документи

Съгласно чл. 13 от ЗППК при предоставянето на услуги за първи път в Република България гражданинът на държава-членка на ЕС, ЕИП или Швейцария (или упълномощено от него лице) подава пред министъра на здравеопазването писмена декларация (по образец), съдържаща данни за наличието на застраховка за съответната година за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на професионалните му задължения.

Към декларацията се прилагат:

 1. Документ за гражданство;
 2. Удостоверение, издадено от компетентния орган на съответната държава-членка на ЕС, ЕИП или Швейцария, че деклараторът е законно установен на територията й с цел упражняване на съответните дейности, както и че към момента на издаване на удостоверението не му е наложена забрана, включително временна, за упражняване на тези дейности;
 3. Доказателства за професионални квалификации (дипломи, свидетелства и други документи, които удостоверяват успешно завършване на професионално обучение, проведено в по-голямата си част на територията на Европейската общност, и са издадени от компетентен орган в държава членка);
 4. удостоверение, че лицето не е осъждано и че не му е отнето временно или постоянно правото да упражнява съответната професия;
 5. Доказателства, потвърждаващи упражняването на съответната дейност в продължение най-малко на две през последните десет години – когато професията не е регулирана в държавата-членка.
 6. декларация за владеене на български език – при професии, които имат последици за безопасността на пациентите.
 7. заявление в свободен текст, в което лицето посочва на територията на коя област в Република България ще предоставя медицински услуги.

Декларацията се подновява веднъж годишно, ако деклараторът ще предоставя услуги еднократно или временно в Република България през съответната календарна година. При промяна в обстоятелствата деклараторът подава до министъра на здравеопазването документи, доказващи промяната, в едномесечен срок от настъпването й. 

Образци и формуляри 

Декларациите се приемат в Звеното за административно обслужване на Министерство на здравеопазването на адрес пл. „Света Неделя” № 5, София 1000.

Всяка декларация се регистрира в Единната информационна система за документооборота.

Заведените декларации се получават и обработват от служителите на дирекция „Медицински дейности”.

Съгласно чл. 20 от ЗППК, при професиите зъботехник, масажист (за лица с увредено зрение), медицински лаборант, ортопедичен техник, помощник-фармацевт, рентгенов лаборант, рехабилитатор, инспектор по обществено здраве, фелдшер, преподавател по практика по специалностите от професионално направление „Здравни грижи”, „кинезитерапевт“ и „лекарски асистент“ министърът може да направи проверка на документите, удостоверяващи професионалните квалификации на декларатора, преди предоставянето на услугите. Проверката по се извършва, когато липсата на съответната професионална квалификация застрашава безопасността на гражданите и може да доведе до сериозно увреждане на здравето им, като не може да надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

В едномесечен срок от получаване на декларацията и придружаващите я документи дирекция „Медицински дейности” уведомява писмено лицето за решението на министъра да не извършва предварителна проверка на професионалната му квалификация или, след като е извършил проверката: да изиска от заявителя да положи изпит за правоспособност, или да разреши предоставянето на услуги.

Предоставянето на услугите трябва да може да започне в срок до един месец от вземането на решението за извършване или не на проверката.

В случай, че проверката на документите създава сериозни затруднения, които могат да доведат до неспазване на едномесечния срок, лицето се уведомява в едномесечен срок за причините за забавянето и за срока на вземане на решение. В този случай срокът на проверката е до два месеца от получаването на пълната документация.

Проверката се извършва от Комисията по чл. 79 от ЗППК, определена със заповед на министъра. 

Комисията може да предложи на министъра на здравеопазването да отправи запитване до компетентните органи на държавата-членка по установяване, относно законността на установяването на предоставящия услуги, неговото добро професионално поведение, както и относно липсата на дисциплинарни, административни или наказателни санкции, свързани с упражняването на професията.

За професии, различни от „лекар”, „лекар по дентална медицина”, „магистър-фармацевт”, „акушерка” и „медицинска сестра”, когато се установи съществено несъответствие между професионалните квалификации на декларатора и обучението, провеждано в Република България за упражняването на съответната професия, което може да застраши безопасността на гражданите и да доведе до сериозно увреждане на здравето им, и това несъответствие не може да бъде компенсирано с професионалния опит на декларатора или със знания, умения и компетентности, придобити посредством учене през целия живот, официално валидирани за целта от компетентен орган, органът по признаване предоставя на декларатора възможност да докаже, че е придобил липсващите му знания или компетентност, като положи изпит за правоспособност по реда на чл. 83, ал. 3 от ЗППК.

Когато професионалните квалификации са проверени от органа по признаване по реда на чл. 21, ал. 1 от ЗППК, услугите могат да се предоставят под професионалното звание, използвано в Република България за осъществяването на съответната дейност.

При непроизнасяне на министъра на здравеопазването в установените в закона срокове, гражданинът на държава-членка може да започне да предоставя съответните услуги.

Министърът на здравеопазването изпраща уведомление до съответната районна (регионална) колегия на Българския лекарски съюз, на Българския зъболекарски съюз, на Българския фармацевтичен съюз, на Българската асоциация на зъботехниците, на Българската асоциация на помощник-фармацевтите или на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи с цел вписване в регистъра на лицето. Вписването се смята за извършено от момента на получаване на уведомлението. В регистъра се отбелязва основанието за вписване, като регистрацията може да се подновява ежегодно по същия ред.

Често задавани въпроси

Само граждани на държави-членки на ЕС, държавите от ЕИП и Швейцария, които са законно установени, т.е. имат правото да упражняват професията, на територията на държава-членка, и желаят еднократно или временно да предоставят медицински услуги в България.

Държавите от ЕС са: Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чехия, Швеция, Хърватия.

Държавите от ЕИП са: Норвегия, Исландия, Лихтенщайн.

Следва да подадете декларация по образец до министъра на здравеопазването, съдържаща данни и за наличието на застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на професионални задължения, както и да приложите всички необходими документи.

В едномесечен срок от получаване на документите ще бъдете уведомен/а писмено за решението на министъра да не извършва предварителна проверка на професионалната Ви квалификация или, след като е извършил проверката: да изиска от Вас да положите изпит за правоспособност, или да Ви разреши предоставянето на услуги в случаите на регулирани медицински професии, за които не се прилага автоматично признаване по Част трета, Глава трета на ЗППК (т.е. различни от „лекар”, „лекар по дентална медицина”, „фармацевт”, „акушерка” и „медицинска сестра”). Ако проверката на документите Ви създава сериозни затруднения, ще бъдете уведомен/а за причините за забавянето и за срока на вземане на решение. В този случай срокът на проверката е до два месеца от получаването на пълната документация. При непроизнасяне на министъра на здравеопазването в установените в закона срокове, можете да започнете да предоставяте съответните услуги.

Образец на декларация може да се получи в Звеното за административно обслужване на Министерство на здравеопазването на адрес: площад „Св. Неделя“ № 5, София 1000 както и от интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

Като правило декларацията се подава лично, в Звеното за административно обслужване на Министерство на здравеопазването на адрес: площад "Св. Неделя" № 5, София 1000

Възможно е подаването да се осъществи и чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, от името на декларатора.

Възможно е декларацията да се изпрати по пощата, до Звеното за административно обслужване, на адрес площад „Св. Неделя“ № 5, София 1000. Към декларацията следва да са приложени всички необходими документи.

Не е възможно подаването да стане по електронна поща или по факс.

Звеното за административно обслужване работи от 09:00ч. до 17:30ч. всеки работен ден.

Да. За да бъдат обработени документите и разгледана декларацията Ви, е необходимо да попълните всички данни.

Не се приемат:

 • частично попълнени декларации;
 • декларации, в които лицето не е посочило датата на подаване;
 • неподписани декларации.

Всички документи, които не са издадени в Република България, се превеждат и заверяват в съответствие с изискванията на българското законодателство. Единствено не се превежда и заверява Вашият документ за самоличност.

Информация за това каква заверка е необходима можете да получите в Министерство на външните работи, както и в преводаческите агенции.

В случай, че не сте открил/а отговор на Вашия въпрос, можете да се обърнете към нас на телефон 02/981 01 11, както и на Горещата телефонна линия – тел.: 02/93 01 152, 02/93 01 253, 02/93 01 259.