Върни се горе

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

Уведомяваме заявителите, че поради многократно повишения обем от постъпващи заявления по административна услуга 1086 „Издаване на удостоверение за придобита професионална квалификация и специалност в Република България с цел упражняване на регулирана медицинска професия на територията на държави-членки на Европейския съюз, държавите от Европейското икономическо пространство и Швейцария“ (издаване на удостоверения за работа в чужбина) със заявена бърза услуга, Министерството на здравеопазването временно изпитва затруднения при предоставянето й в срок.

В тази връзка се обръщаме с молба към всички заявители, при които това е възможно, да заявяват стандартна услуга (издаване на удостоверение в 30-дневен срок). Министерството на здравеопазването ще положи всички усилия при възможност услугите да бъдат предоставени в по-кратък от 30-дневния срок.

Обръщаме се с молба и към заявителите с гръцко гражданство, които желаят да получат удостоверение за работа в Гърция, предварително да се информират дали съответният орган по признаване в Гърция взема предвид издаденото от Министерството на здравеопазването удостоверение. Поводът за молбата, е че органите по признаване в Гърция допълнително изискват от Министерството на здравеопазването потвърждаване на факти, които са посочени в удостоверенията.

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

„Издаване на удостоверение за придобита професионална квалификация и специалност в Република България с цел упражняване на регулирана медицинска професия на територията на държави-членки на Европейския съюз, държавите от Европейското икономическо пространство и Швейцария“

 

Министерството на здравеопазването уведомява заявителите на административната услуга „Издаване на удостоверение за придобита професионална квалификация и специалност в Република България с цел упражняване на регулирана медицинска професия на територията на държави-членки на Европейския съюз, държавите от Европейското икономическо пространство и Швейцария“ (издаване на удостоверения за работа в чужбина), че считано от 20.01.2021г. Министерството на здравеопазването ще издава само електронно подписани удостоверения. Целта е да се намалят посещенията за получаване на готовите удостоверения в Центъра за административно обслужване на ведомството предвид усложнената епидемична обстановка и да се улеснят заявителите, които ще могат да получат своето удостоверение на електронната си поща, независимо къде се намират.

Електронно подписаните удостоверения ще бъдат изпращани на електронната поща, посочена в заявлението. При заявено изрично желание, хартиено копие на електронно подписаното удостоверение може да бъде получено в Министерството на здравеопазването или да бъде изпратено по пощата на посочен точен адрес.

Всички заявители, които са подали заявления за издаване на удостоверения преди 20.01.2021г. (т.е. до 19.01.2021г. включително), ще получат удостоверение на хартиен носител по досегашния ред. Всички заявители, които са подали заявления след посочената дата, ще получат електронно подписано удостоверение.

ВАЖНО ЗА ЗАЯВИТЕЛИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛЗВАТ УДОСТОВЕРЕНИЕТО В ДЪРЖАВА, КОЯТО ИЗИСКВА ТО ДА Е ЗАВЕРЕНО С АПОСТИЛ:

Министерството на външните работи удостоверява с „апостил“ предназначените за чужбина документи, включително и електронно подписаните. За да бъде удостоверено с „апостил“ от Министерството на външните работи, хартиеното копие на издаденото удостоверение следва да бъде заверено с подпис и печат от Министерството на здравеопазването (тази заверка на Министерството на здравеопазването е различна от „апостил“ и е необходимо условие за поставяне на „апостил“ от Министерството на външните работи).

За да получите на място в Министерството на здравеопазването или по пощата заверено от Министерството на здравеопазването хартиено копие на удостоверението, е необходимо да ползвате и административната услуга на Министерството на здравеопазването Заверка на документи, които ще се ползват в чужбина“. Информация за посочената административна услуга може да бъде намерена на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, рубрика „Административни услуги“, на следния линк:

https://www.mh.government.bg/bg/administrativni-uslugi/zaverka-na-dokumenti-za-polzvane-v-chuzhbina/.

 

Наименование на административната услуга 

Издаване на удостоверение за придобита професионална квалификация и специалност в Република България с цел упражняване на регулирана медицинска професия на територията на държави-членки на Европейския съюз, държавите от Европейското икономическо пространство и Швейцария.

Правно основание 

 1. Закон за признаване на професионални квалификации;
 2. Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава-членка;
 3. Тарифа за таксите, които се събират по Закона за признаване на професионални квалификации, приета с Постановление № 178 от 10 юли 2009г.

Характеристика

Цел

Административната услуга има за цел да удостовери придобитата в Република България професионална квалификация по регулирана медицинска професия и/или специалност в системата на здравеопазването или професионална квалификация по регулираната професия кинезитерапевт. В случаите когато лицето желае да упражнява регулирана медицинска професия или професията кинезитерапевт на територията на държавите-членки на ЕС, държавите от ЕИП и Швейцария, удостоверението потвърждава наличието на една от следните възможности: съответствие на преминатото обучение с изискванията на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации или наличието на придобити права по смисъла на чл. 23, ал. 1 или чл. 30 от същата директива, или прилагането на общата система за признаване на доказателства за обучение съгласно дял ІІІ, глава І от Директива 2005/36/ЕО.

Предмет

Удостоверението следва да се представи в тримесечен срок след издаването му пред компетентния орган в чужбина, заедно с доказателствата за придобита професионална квалификация и/или специалност (диплома и/или свидетелство), с цел признаване на придобитата в Република България професионална квалификация и/или специалност в системата на здравеопазването. Последното е необходима предпоставка за упражняване на съответната регулирана медицинска професия или професията кинезитерапевт на територията на държавите-членки на ЕС, държавите от ЕИП и Швейцария, или трета страна.

Дефиниция на основни понятия и институти

Удостоверения, необходими за упражняване на регулирана медицинска професия, специалност в системата на здравеопазването или професията кинезитерапевт в друга държава, се издават с цел признаване на придобитата в Република България професионална квалификация в държавите-членки на ЕС, държавите от ЕИП и Швейцария, или трета страна.

Съгласно Списъка на регулираните професии в Република България регулираните медицински професии в Република България са: лекар, лекар по дентална медицина, магистър-фармацевт, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер, медицински лаборант, рентгенов лаборант, зъботехник, помощник-фармацевт, масажист (за лица с увредено зрение), лекарски асистент, ортопедичен техник, инспектор по обществено здраве и преподавател по практика по специалностите от професионално направление „Здравни грижи”. Министърът на здравеопазването е компетентен орган за издаването на удостоверения и за регулираната професия кинезитерапевт.

Терминът „регулирана професия“ е дефиниран в § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за признаване на професионални квалификации. Съгласно посочената разпоредба „регулирана професия“ е професионална дейност или съвкупност от професионални дейности, включена в Списъка на регулираните професии в Република България, която е от обществена значимост и/или е от съществено значение за живота и здравето на хората и достъпът, до която е подчинен на законови, подзаконови или административни разпоредби относно:

а) притежаването на специфична професионална квалификация, или

б) правоспособност, или

в) членство в професионална организация, работеща за поддържане на високо равнище в съответната професионална област, за осъществяването на което е получила специфично признаване от държавата.

Това определение за „регулирана професия“ съответства на дефиницията, заложена в Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионални квалификации. 

 

Линк към Административен регистър

 

Компетентни органи

Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка, когато придобитата професионална квалификация е по регулирана на територията на Република България професия, удостоверенията се издават от органа по признаване по смисъла на чл. 4 от Закона за признаване на професионални квалификации (министърът на здравеопазването).

Министърът на здравеопазването издава удостоверения съгласно разпоредбите на ЗППК и Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава-членка.

Процедурите по издаване на удостоверенията се организират и осъществяват от Дирекция “Лечебни дейности”- съгласно чл. 29, т. 13 от Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването (Приет с ПМС № 67 от 23.03.2015 г., обн., ДВ, бр. 23 от 27.03.2015 г., в сила от 27.03.2015г.).

Заявител

Лица с професионална квалификация по регулирана медицинска професия или професията кинезитерапевт и/или специалност в системата на здравеопазването, придобити в Република България, които желаят да упражняват регулирана професия в друга държава.

Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт
Изискванията за издаване на удостоверение за упражняване на регулирана медицинска професията на територията на друга държава се съдържат в Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка (приета с ПМС № 74 от 28.03.2011 г., обн., ДВ, бр. 28 от 5.04.2011 г., изм. и доп., бр. 9 от 1.02.2013 г., изм., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г., изм. и доп., бр. 24 от 18.03.2014 г., в сила от 18.03.2014 г.).

Такси

За издаване на удостоверения, свързани с придобита или призната професионална квалификация по регулирана медицинска професия и с придобита или призната специалност в системата на здравеопазването на територията на Република България с цел упражняването им на територията на друга държава членка по смисъла на § 1, т. 12 от Закона за признаване на професионални квалификации, се събират следните такси:

1. За удостоверение, свързано с придобита или призната на територията на Република България професионална квалификация по регулирана медицинска професия:

 • Стандартна услуга - 60 лв.;
 • Бърза услуга - 120 лв.;

2. За удостоверение, свързано с придобита или призната на територията на Република България специалност в системата на здравеопазването:

 • Стандартна услуга - 60 лв.;
 • Бърза услуга - 120 лв.;

3. За удостоверение, свързано с придобита или призната на територията на Република България професионална квалификация по регулирана медицинска професия и с придобита или призната на територията на Република България специалност в системата на здравеопазването от едно и също лице:

 • Стандартна услуга - 90 лв.;
 • Бърза услуга - 180 лв.

За повторно издаване на удостоверение в тримесечен срок от издаването на първоначалното удостоверение се събират такси в половин размер.

За издаване на заверен препис на удостоверение се събира такса 10 лв.

За издаване на допълнителен екземпляр на удостоверение се събира такса 10 лв.

Резултат от процедурата

Лицата, получили удостоверение, следва да го представят в тримесечен срок пред компетентния орган по признаване в приемащата държава, наред с доказателството за професионална квалификация и/или специалност, което притежават (изисква се задължително от държави-членки на ЕС, държавите от ЕИП и Швейцария).

Необходими документи

Съгласно чл. 6, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава-членка (Наредбата) заявителят подава заявление по образец до министъра на здравеопазването. Съгласно чл. 6, ал. 6 от Наредбата към заявлението се прилагат:

 1. Копие на официален документ, от който да е видно гражданството, датата и мястото на раждане на заявителя (без нотариална заверка);
 2. Нотариално заверено копие на диплома за придобита в Република България професионална квалификация, когато дипломата е издадена преди 01.01.2012г. Когато дипломата е издадена след 01.01.2012г., се представя обикновено копие на дипломата (не важи в случаите на издаден дубликат на диплома).

В случаите когато професионалната квалификация не е придобита в Република България, но заявителят е придобил в Република България специалност в системата на здравеопазването:

- и квалификацията е призната преди 01.01.2007г., се прилага нотариално заверено копие на документа за признаване от компетентен орган и копие на дипломата от чужбина (без нотариална заверка);

- и квалификацията е призната след 01.01.2007г. от Министерството на здравеопазването, се посочва № и датата на удостоверението за призната професионална квалификация;

 1. Нотариално заверено копие на приложението към дипломата, издадена преди 01.01.2012г., в случаите, когато приложението съдържа информация за хорариума (часовете) на изучаваните учебни дисциплини или нотариално заверено копие (или оригинал) на академична справка за придобитата квалификация, в случаите, когато приложението към дипломата не съдържа информация за хорариума (часовете) на изучаваните учебни дисциплини.

Когато дипломата е издадена след 01.01.2012г., се представя обикновено копие на приложението към дипломата;

 1. Нотариално заверено копие на свидетелство/диплома за придобита специалност в системата на здравеопазването в случаите, когато заявителят е придобил специалност в системата на здравеопазването в Република България преди 01.01.2009г. Когато свидетелството за придобита специалност е издадено след 01.01.2009г., се представя обикновено копие на свидетелство за придобита специалност;
 2. Нотариално заверено копие на академична справка (или удостоверение) за придобитата специалност в системата на здравеопазването, в случаите когато заявителят е придобил специалност в системата на здравеопазването в Република България. Документът се издава от висшето училище, издало свидетелството за придобита специалност.
 3. Документ от съответната съсловна организация за наличие или липса на наложени наказания, свързани с упражняването на медицинската професия, издаден до 3 (три) месеца преди подаване на заявлението (приема се и нотариално заверено копие), в случаите когато за съответната професия има създадена със закон съсловна организация и задължително членство в нея.

Законово регламентираните съсловни организации, които следва да издадат документ за наличие или липса на наложени наказания, свързани с упражняването на медицинската професия са следните:

Български лекарски съюз – за лекарите;

Български зъболекарски съюз -  за лекарите по дентална медицина;

Български фармацевтичен съюз – за магистър-фармацевтите;

Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (Управителен съвет) – за медицинските сестри, акушерките, рехабилитаторите, фелдшерите, медицинските лаборанти, рентгеновите лаборанти, масажистите (с увредено зрение), лекарските асистенти и ортопедичните техници;

Българска асоциация на помощник-фармацевтите – за помощник-фармацевтите;

Българската асоциация на зъботехниците – за зъботехниците.

Представеният документ следва да е актуален, т.е. да се представи в Министерството на здравеопазването не по-късно от 3 месеца от датата на издаването му от съответната съсловна организация.

- В случай че заявителят не е упражнявал професията си в Република България през последните 3 (три) години (а само за лекари и лекари по дентална медицина – през последната 1 (една) година), е достатъчно да се представи нотариално заверена декларация, подписана лично от заявителя в срок до 3 (три) месеца преди подаване на заявлението, в която се декларира от коя дата заявителят не упражнява съответната професия на територията на Република България. Посочената декларация е в свободен текст, но трябва да съдържа задължително изискуемата информация – конкретната професия и конкретната дата, от която тя не е упражнявана в Република България. В съответствие с българското законодателство за деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност.

- В случай че заявителят изобщо не е упражнявал професията си на територията на Република България и не членува в законово регламентираната съсловна организация, е достатъчно да се представи нотариално заверена декларация, подписана лично от заявителя в срок до 3 (три) месеца преди подаване на заявлението, че съответната регулирана професия изобщо не е упражнявана до момента в Република България. Посочената декларация е в свободен текст, но трябва да съдържа задължително изискуемата информация – конкретната професия и деклариране, че тя не е упражнявана изобщо до момента в Република България. В съответствие с българското законодателство за деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност.

 1. Документ за идентичност на имената на лице с различни имена – документът се подава само от заявители, които фигурират с различни имена на подадените от тях документи;
 1. Документ за трудов стаж за последните 5 (пет) години към датата на подаване на заявлението – такъв документ подават само лицата с професионална квалификация: „лекар“, „лекар по дентална медицина“, „магистър-фармацевт“, „медицинска сестра“ или „акушерка“, завършили преди 01.01.2007г. и само ако са упражнявали професията поне 3 (три) последователни години (в които няма прекъсване повече от 3 (три) месеца) през последните 5 (пет) години:

Документите, с които следва да се удостовери трудов стаж (професионален опит) са:

- за лица, работещи или работили по трудово правоотношение - актуално препис-извлечение от трудова книжка или друг документ, издаден от работодателя/работодателите през последните 5 (пет) години в Република България, от което са видни:

 • заеманата длъжност на всяка месторабота;
 • дати на постъпване и напускане на всяка месторабота;
 • в каква структура на лечебното заведение е упражнявана професията – пълното наименование на клиника/отделение/лаборатория/аптека/кабинет или др. (без абревиатури);
 • периодите (с дати от - до), през които заявителят е ползвал отпуск или последователни отпуски с продължителност повече от 3 (три) месеца – неплатен отпуск, отпуск поради бременност, раждане, осиновяване, отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, отпуск поради временна неработоспособност или друг вид отпуск. В случай че не е ползван отпуск или последователни отпуски с продължителност повече от 3 (три) месеца, това изрично следва да е отбелязано;

- за самонаети – документ от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, от който е видна:

 • датата на регистрация на лечебното заведение по чл. 40 на Закона за лечебните заведения и
 • периода/периодите, през който/които е осъществявана (съответно отчитана) дейност през последните 5 години.

- В случаите, когато заявителят има призната професионална квалификация (по посочените по-горе професии) в друга държава-членка и е упражнявал професията си поне 3 (три) последователни години през последните 5 (пет) години, се представят следните документи:

1) документ, удостоверяващ признаването на професионалната квалификация;

2) документ за професионален стаж по съответната професия за последните 5 години в държавата-членка, признала професионалната квалификация, в който задължително се съдържа информация и за това дали заявителят е ползвал или не отпуск с продължителност повече от 3 месеца. В случай че не е ползван отпуск или последователни отпуски с продължителност повече от 3 месеца, това изрично следва да е отбелязано.

ВАЖНО: посочените документи в т. 1) и т. 2) трябва да са заверени по един от следните начини:

 • с „апостил“ или
 • от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България или
 • от Министерството на външните работи на държавата, която е издала съответния документ.

Документите, посочени в т. 1) и т. 2) трябва да са придружени с превод на български език. Преводите на документите на български език също се заверяват надлежно по един от следните начини:

 • Ако чуждестранният документ е преведен на български език на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България.
 • Ако чуждестранният документ е преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

- В случаите когато заявителят е работил по-малко от 3 последователни години през последните 5 години, се представя декларация (без нотариална заверка), че съответната регулирана професия е упражнявана по-малко от 3 последователни години през последните 5 години.

 1. В случаите на придобити права по смисъла на чл. 30 от Директива 2005/36/ЕО – а именно заявителят има разкрита практика за първична медицинска помощ и няма придобита специалност „Обща медицина“, но желае да работи като общопрактикуващ лекар в друга държава-членка, заявителят следва да представи документ от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, от който е видна датата на регистрация на лечебното заведение по чл. 40 на Закона за лечебните заведения и периода/периодите, през който/които е осъществявана (съответно отчитана) дейност

Документ за платена държавна такса за удостоверение.

Образци и формуляри

 1. Заявленията за издаване на удостоверения се приемат в Центъра за административно обслужване на Министерство на здравеопазването на адрес гр. София, пл. „Света Неделя” № 5.
 2. Всяко заявление се регистрира в Единната информационна система за документооборота.
 3. Регистрираните заявления се получават и обработват от служители на дирекция „Лечебни дейности“.
 4. При непълноти в документите заявителят се уведомява на електронния адрес (е-mail за кореспонденция и получаване на готовото удостоверение), посочен в заявлението, за необходимостта да представи в едномесечен срок липсващите документи. В този случай срокът за издаване на удостоверението спира да тече.
 5. Ако необходимият документ не бъде представен от заявителя в едномесечен срок, процедурата по издаване на удостоверение следва да се прекрати.
 6. В случай че са представени всички необходими документи, се издава удостоверение. 
 7. Срокът за изпълнение на услугата е 30-дневен за стандартна услуга и 10 работни дни за бърза услуга. 
 8. След поставяне на изходящ номер удостоверението се изпраща на електронния адрес (е-mail за кореспонденция и получаване на готовото удостоверение), посочен в заявлението. При заявено изрично желание, хартиено копие на електронно подписаното удостоверение може да бъде получено в Центъра за административно обслужване, лично или чрез упълномощено лице, или да бъде изпратено по пощата на посочен точен адрес.

Често задавани въпроси

Регулираните медицински професии в България са: лекар, лекар по дентална медицина, магистър-фармацевт, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер, медицински лаборант, рентгенов лаборант, зъботехник, помощник-фармацевт, масажист (за лица с увредено зрение), лекарски асистент, ортопедичен техник, инспектор по обществено здраве и преподавател по практика по специалностите от професионално направление „Здравни грижи”.

Министърът на здравеопазването е орган, компетентен да взема решения по даване/признаване на право за упражняване на регулираната професия „кинезитерапевт“.

Директива 2005/36/ЕО поставя определени задължителни минимални квалификационни изисквания към пет медицински професии: лекар, лекар по дентална медицина, магистър-фармацевт, медицинска сестра и акушерка. В случаите, когато обучението на заявителя съответства на минималните квалификационни изисквания на директивата, професионалната квалификация подлежи на автоматично признаване.

Директивата поставя задължителни минимални квалификационни изисквания и към определени специалности за лекари (посочени в Приложение 5.1.3 на Директива 2005/36/ЕО), както и към специалностите Ортодонтия и Орална хирургия за лекари по дентална медицина. Когато обучението на заявителя за придобиване на такава специалност съответства на минималните квалификационни изисквания на директивата, също се прилага автоматично признаване.

За всички останали регулирани професии, както и за всички останали специалности в системата на здравеопазването, се прилага общата система за признаване на доказателства за обучение съгласно дял ІІІ, глава І от Директива 2005/36/ЕО.

Съгласно § 4, ал. 2 във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за признаване на професионални квалификации и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава-членка, компетентен за издаване на удостоверения, свързани с придобита на територията на Република България професионална квалификация по медицинска професия или по професията кинезитерапевт, е министърът на здравеопазването.

Заявление може да се получи в Звеното за административно обслужване на Министерство на здравеопазването на адрес площад "Св. Неделя" № 5, София 1000 както може. Заявлението е публикувано и на интернет страницата на Министерството на здравеопазването (https://www.mh.government.bg/bg/administrativni-uslugi/meditsinski-kvalifikatsii/izdavane-na-udostovereniya-pridobita-profesionalna-kvalifikaciya/,раздел (Процедура и документи).

Заявлението с приложените към него документи може да бъде подадено лично, по пощата или от упълномощено лице, представляващо заявителя.

Заявлението с приложените към него документи може да бъде изпратено по пощата или чрез куриер, до Центъра за административно обслужване, на адрес площад "Св. Неделя" № 5, София 1000. Не е възможно подаването да стане по електронна поща или по факс.

Центърът за административно обслужване работи от 09:00ч. до 17:30ч. всеки работен ден.

Да. За да бъде издадено удостоверение, е необходимо да попълните всички данни в заявлението. Не следва да се подават непълни заявления (на които не е посочен адрес за контакт, квалификацията или специалността, за която се иска удостоверение или държавата, за която се иска издаването на удостоверение), както и неподписани заявления.

В случаите, когато заявителят желае второ или следващо удостоверение, не е необходимо да прилага отново всички документи, а само тези, при които е налице промяна, както и документ за платена държавна такса. Например не е необходимо отново да се подава копие на дипломата за придобитата професионална квалификация, на приложението към дипломата (ако съдържа информация за хорариума на изучаваните дисциплини) или на академичната справка (ако приложението към дипломата не съдържа информация за хорариума на изучаваните дисциплини), на свидетелството за призната специалност, ако заявителят е придобил специалност в Република България.

Документи, удостоверяващи трудов стаж (професионален опит) подават само лицата с професионална квалификация: „лекар“, „лекар по дентална медицина“, „магистър-фармацевт“, „медицинска сестра“ или „акушерка“, завършили преди 01.01.2007г. и само ако са упражнявали професията поне 3 последователни години (в които няма прекъсване повече от 3 месеца) през последните 5 години.

Документите, с които следва да удостоверите трудов стаж (професионален опит) за последните 5 години, са:

а) за лица, работили по трудово правоотношение:

Актуално препис-извлечение от трудова книжка или друг документ, издаден от последния работодател в Република България, от което са видни:

- заеманата длъжност на всяка месторабота;

- дати на постъпване и напускане на всяка месторабота;

- в каква структура на лечебното/здравното заведение е упражнявана професията, като се посочва пълното наименование на съответната клиника/отделение/ лаборатория/аптека/кабинет или др. (без абревиатури);

- периодите (с дати от - до), през които заявителят е ползвал отпуск с обща продължителност повече от 3 (три) месеца – неплатен отпуск, отпуск поради бременност, раждане, осиновяване, отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, отпуск поради временна неработоспособност или друг вид отпуск. В случай че не е ползван такъв отпуск, това изрично следва да е отбелязано.

б) за самонаети лица:

Документ от РЗИ, от който е видна датата на регистрация на лечебното заведение по чл. 40 на Закона за лечебните заведения и периода/периодите, през който/които е осъществявана (съответно отчитана) дейност през последните 5 години;

в) в случаите, когато заявителят (лекар, лекар по дентална медицина, магистър-фармацевт, медицинска сестра или акушерка) има призната професионална квалификация в друга държава-членка и е упражнявал в нея професията си през последните 5 (пет) години са необходими следните два документа:

1) документ за призната професионална квалификация, заверен с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи на държавата, която е издала съответния документ, придружен с превод на български език. Преводът на документа на български език също се заверява надлежно по един от следните начини: Ако чуждестранният документ е преведен на български език на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. Ако чуждестранният документ е преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

2) документ за професионален стаж за последните 5 (пет) години в държавата-членка, признала професионалната квалификация, в който се съдържа информация и за това дали заявителят е ползвал или не отпуск с продължителност повече от 3 (три) месеца. Документът трябва да е заверен с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи на държавата, която е издала съответния документ, придружен с превод на български език. Преводът на документа на български език също се заверява надлежно по един от следните начини: Ако чуждестранният документ е преведен на български език на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. Ако чуждестранният документ е преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

г) в случаите, когато заявителят (лекар, лекар по дентална медицина, магистър-фармацевт, медицинска сестра или акушерка) е работил по-малко от три последователни години през последните пет години или изобщо не е упражнявал медицинската професия – декларация (без нотариална заверка), че професията е упражнявана по-малко от три последователни години през последните пет години или изобщо не е упражнявана.

Документ от съответната съсловна организация за наличие или липса на наложени наказания, свързани с упражняването на медицинската професия, се изисква в случаите, когато за съответната професия има създадена със закон съсловна организация и задължително членство в нея. Законово регламентираните съсловни организации, които следва да издадат документ за наличие или липса на наложени наказания, свързани с упражняването на медицинската професия са следните:

Български лекарски съюз – за лекарите;

Български зъболекарски съюз -  за лекарите по дентална медицина;

Български фармацевтичен съюз – за магистър-фармацевтите;

Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (Управителен съвет) – за медицинските сестри, акушерките, рехабилитаторите, фелдшерите, медицинските лаборанти, рентгеновите лаборанти, масажистите (с увредено зрение), лекарските асистенти и ортопедичните техници;

Българска асоциация на помощник-фармацевтите – за помощник-фармацевтите;

Българската асоциация на зъботехниците – за зъботехниците.

Представеният документ следва да е актуален, т.е. да се представи в Министерството на здравеопазването не по-късно от 3 месеца от датата на издаването му от съответната съсловна организация.

В случай че сте придобил някоя от посочените по-горе професии и не сте я упражнявал в Република България през последните 3 години (а само за лекари и лекари по дентална медицина – през последната 1 година), е достатъчно да представите нотариално заверена декларация, подписана лично от Вас в срок до 3 месеца преди подаване на заявлението, в която декларирате от коя дата не упражнявате съответната професия на територията на Република България. Посочената декларация е в свободен текст, но трябва да съдържа задължително изискуемата информация – конкретната професия и конкретната дата, от която тя не е упражнявана в Република България.

В случай че изобщо не сте упражнявал съответната регулирана медицинска професия до момента в Република България и не членувате в законово регламентираната съсловна организация, е достатъчно да представите нотариално заверена декларация, подписана лично от Вас в срок до 3 месеца преди подаване на заявлението, че изобщо не сте упражнявал съответната регулирана професия до момента в Република България. Посочената декларация е в свободен текст, но трябва да съдържа задължително изискуемата информация – конкретната професия и деклариране, че тя не е упражнявана изобщо до момента в Република България.

В съответствие с българското законодателство за деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност.

Държавите от ЕС са: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чехия, Швеция, Хърватия.

Държавите от ЕИП са: всички държави членки на ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Да. От 20.10.2007г. е в сила Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации, транспонирана в българското законодателство. Това е директивата, която се цитира в удостоверенията, издавани от Министерството на здравеопазването за държавите-членки на ЕС, ЕИП и Швейцария.

Официален език в Република България е българският. В Министерство на здравеопазването не се попълват и подпечатват формуляри на чужд език.

Цитирането на отделни членове от Директива 2005/36/ЕО е възможно само при наличие на изпълнени точно определени предпоставки. Преди издаването на удостоверението се прави цялостна експертна оценка на документите Ви, целта на която е позоваването на приложимата във Вашия случай разпоредба от директивата.

Ако в удостоверението Ви е цитирана определена разпоредба от Директивата, това означава, че именно тя е приложима във Вашия случай.

Министърът на здравеопазването не потвърждава трудов стаж.

От значение за издаването на удостоверение е единствено трудовият стаж (професионалният опит) през последните 5 години за професиите лекар, лекар по дентална медицина, магистър-фармацевт, медицинска сестра и акушерка. Когато проведеното обучение от лекарите, лекарите по дентална медицина, магистър-фармацевтите, медицинските сестри или акушерките не съответства на изискванията на Директива 2005/36/ЕО, но заявителят има непрекъснат трудов стаж (професионален опит) на пълно работно време по професията/специалността поне 3 последователни години през последните 5 години, този факт се взима предвид и в удостоверението се посочва като т. нар. „придобити права” по чл. 23, ал. 1 от Директива 2005/36/ЕО.

В случай че при лекарите, лекарите по дентална медицина, магистър-фармацевтите, медицинските сестри или акушерките е налице съответствие на обучението с изискванията на директивата, в удостоверението не се вписват и „придобити права” (а само съответствие на обучението), тъй като това са два различни начина за признаване на професионална квалификация. „Придобити права“ са приложими само в случаите, когато обучението на заявителя не съответства на минималните квалификационни изисквания на директивата.

Не. Ако в удостоверението Ви е цитиран чл. 23, ал. 1 на Директива 2005/36/ЕО („придобити права”), това означава, че във Вашия случай не е налице съответствие на проведеното от Вас обучение с изискванията на Директива 2005/36/ЕО. Министерството на здравеопазването не може да потвърди „съответствие” в този случай.

При проблеми с признаването на професионалната Ви квалификация може да се обърнете към SOLVIT-мрежата, която е специално създадена за разрешаване на проблеми между граждани и институции в ЕС. За повече информация, моля, посетете http://www.solvit.government.bg/.

Да. От 20.01.2021г. Министерството на здравеопазването издава само електронно подписани удостоверения. Готовите електронно подписани удостоверения се изпращат на електронната поща, посочена в заявлението. При заявено изрично желание, хартиено копие на електронно подписаното удостоверение може да бъде получено в Центъра за административно обслужване, лично или чрез упълномощено лице, или да бъде изпратено по пощата на посочен точен адрес.

Заявителите, които ще ползват удостоверението в държава, която изисква то да е заверено с „апостил“, следва да имат предвид, че Министерството на външните работи удостоверява с „апостил“ предназначените за чужбина документи, включително и електронно подписаните. За да бъде удостоверено с „апостил“ от Министерството на външните работи, хартиеното копие на издаденото удостоверение следва да бъде заверено с подпис и печат от Министерството на здравеопазването (тази заверка на Министерството на здравеопазването е различна от „апостил“ и е необходимо условие за поставяне на „апостил“ от Министерството на външните работи).

За да получите на място в Министерството на здравеопазването или по пощата заверено от Министерството на здравеопазването хартиено копие на удостоверението, е необходимо да ползвате и административната услуга на Министерството на здравеопазването „Заверка на документи, които ще се ползват в чужбина“. Информация за посочената административна услуга може да бъде намерена на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, рубрика „Административни услуги“, на следния линк:

https://www.mh.government.bg/bg/administrativni-uslugi/zaverka-na-dokumenti-za-polzvane-v-chuzhbina/.

Проверката на знанията по съответния език за граждани на ЕС, ЕИП и Швейцария не е обвързана с процедурата по признаване на придобитата професионална квалификация. Следва да се има предвид, обаче, че съгласно чл. 53 от Директива 2005/36/ЕО владеенето на езика е необходима предпоставка за упражняване на медицинска професия и всяка държава-членка може да извършва проверка на езиковите познания на заявителя след признаването на професионалната му квалификация. Във Ваш интерес е преди заминаване да проверите конкретните изисквания за нивото и начина на проверка на езикови познания в държавата, в която искате да упражнявате професията си, за да не бъде възпрепятствана Вашата професионална реализация там.

В случай че не сте открил/а отговор на Вашия въпрос, можете да се обърнете Горещата телефонна линия на МЗ – тел.: 02/93 01 152, 02/93 01 253, 02/93 01 259.

Могат ли рехабилитаторите, фелдшерите, медицинските лаборанти, рентгеновите лаборанти, зъботехниците, помощник-фармацевтите, масажистите (с увредено зрение), лекарските асистенти, ортопедичните техници, инспекторите по обществено здраве, преподавателите по практика по специалностите от професионално направление „Здравни грижи” и кинезитерапевтите да се ползват от автоматично признаване или т.нар. „придобити права“ за признаване на квалификацията си в друга държава-членка?

 

Не. Признаването на професионалната квалификация на рехабилитаторите, фелдшерите, медицинските лаборанти, рентгеновите лаборанти, зъботехниците, помощник-фармацевтите, масажистите (с увредено зрение), лекарските асистенти, ортопедичните техници, инспекторите по обществено здраве, преподавателите по практика по специалностите от професионално направление „Здравни грижи” и кинезитерапевтите става по реда на Общата система за признаване на професионални квалификации съгласно дял III, Глава I на Директива 2005/36/ЕО. В този случай признаването се извършва въз основа на сравнение на проведеното от заявителя обучение с нормативните изисквания за придобиване на същата професионална квалификация в приемащата държава-членка, като органът по признаване на приемащата държава отчита и общия професионален опит на лицето. Когато компетентният орган на приемащата държава-членка установи, че са налице съществени несъответствия между преминатото от заявителя обучение и нормативните изисквания в приемащата държава-членка, той може да предложи на заявителя компенсационна мярка – да премине стаж за приспособяване или да положи изпит за признаване на правоспособност. По правило заявителят има право да избере една от двете компенсационни мерки.