Върни се горе

Наименование на административната услуга

2960 Обработка на заявления за европейска професионална карта в случаите на лица с придобита в Република България професионална квалификация по професиите „медицинска сестра“, „магистър-фармацевт“, „рехабилитатор“ или „кинезитерапевт“, които желаят да се установят в друга държава-членка или да предоставят услуги на временен или случаен принцип в друга държава-членка, която изисква предварителна проверка на професионалните квалификации

В Министерството на здравеопазването се обработват постъпилите посредством Информационната система на вътрешния пазар на Европейската комисия (ИСВП) онлайн генерирани заявления за европейска професионална карта (ЕПК) от лица, придобили в Република България професионална квалификация по някоя от професиите „медицинска сестра“, „магистър-фармацевт“, „рехабилитатор“ или „кинезитерапевт“, които желаят да се установят в друга държава-членка на Европейския съюз (ЕС) или да предоставят услуги на временен или случаен принцип в друга държава-членка на ЕС, която изисква предварителна проверка на професионалните квалификации.

 

Правно основание

1. Регламент за изпълнение 2015/983 на Комисията от 24.06.2015г. относно процедурата за издаване на ЕПК и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

2. Закон за признаване на професионални квалификации

3. Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта

 

Характеристика

Цел

Административната услуга има за цел да бъдат обработени заявлението за ЕПК в ИСВП и прикачените към него съотносими (посочени от съответната приемаща държава-членка) документи на заявители, придобили в Република България професионална квалификация по някоя от професиите „медицинска сестра“, „магистър-фармацевт“, „рехабилитатор“ или „кинезитерапевт“ в случаите, когато тези заявители желаят установяване в държава-членка на ЕС или когато желаят да предоставят услуги на временен или случаен принцип в друга държава-членка, която изисква предварителна проверка на професионалните им квалификации, след което заявлението с обработените документи да бъде препратено посредством ИСВП към приемащата държава-членка (тъй като в тези случаи ЕПК се издава от приемащата държава-членка).

Предмет

Предмет на услугата е заявлението за ЕПК, генерирано в ИСВП и приложените към него документи, които следва да бъдат обработени (валидирани) от Министерството на здравеопазването и след това заявлението да бъде препратено в ИСВП към приемащата държава-членка. Валидирането на съотносимите документи дава основание на компетентния орган на приемащата държава-членка да извърши преценка дали да издаде ЕПК на заявителя (съответно да признае професионалната му квалификация или да го допусне да предоставя услуги на временен или случаен принцип).

Дефиниция на основни понятия и институти

Обработка на заявления за европейска професионална карта се извършва само за някои регулирани професии, за които министърът на здравеопазването е орган по признаване на професионални квалификации, а именно: „медицинска сестра“, „магистър-фармацевт“, „рехабилитатор“ и „кинезитерапевт“.

Терминът „регулирана професия“ е дефиниран в § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за признаване на професионални квалификации (ЗППК):

„Регулирана професия“ е професионална дейност или съвкупност от професионални дейности, включена в Списъка на регулираните професии в Република България, която е от обществена значимост и/или е от съществено значение за живота и здравето на хората и достъпът до която е подчинен на законови, подзаконови или административни разпоредби относно:

а) притежаването на специфична професионална квалификация, или

б) правоспособност, или

в) членство в професионална организация, работеща за поддържане на високо равнище в съответната професионална област, за осъществяването на което е получила специфично признаване от държавата.

Това определение за „регулирана професия” съответства на дефиницията, заложена в Директива 2005/36/ЕО за признаването на професионални квалификации.

Понятието „Европейска професионална карта“ е дефинирано в § 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на Закона за признаване на професионални квалификации. Съгласно посочената разпоредба Европейска професионална карта е електронно удостоверение за доказване на признаването, че специалистът отговаря на всички необходими условия да предоставя услуги в приемащата държава-членка на временен или случаен принцип, или за доказване на признаването на професионални квалификации с цел установяване на територията на друга държава-членка.

Компетентни органи

Съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за издаване на европейска професионална карта органът, който отговаря за заявленията за ЕПК (т.е. който обработва приложените документи и препраща обработеното заявление към приемащата държава-членка) за професиите „медицинска сестра“, „магистър-фармацевт“, „рехабилитатор“ и „кинезитерапевт“, е министърът на здравеопазването. Като компетентен орган, отговарящ за заявленията за ЕПК по посочените професии, министърът на здравеопазването обработва съотносими документи на заявители, придобили в Република България професионална квалификация по професиите „медицинска сестра“, „магистър-фармацевт“, „рехабилитатор“ или „кинезитерапевт“ в случаите, когато тези заявители желаят да се установят в друга държава-членка или когато желаят да предоставят услуги на временен или случаен принцип в друга държава-членка, която изисква предварителна проверка на професионалните им квалификации.

Процедурата по обработка на заявления за ЕПК в случаите на лица с придобита в Република България професионална квалификация по професиите „медицинска сестра“, „магистър-фармацевт“, „рехабилитатор“ или „кинезитерапевт“, които желаят да се установят в друга държава-членка или да предоставят услуги на временен или случаен принцип в друга държава-членка, която изисква предварителна проверка на професионалните квалификации, се организира и осъществява от Дирекция „Лечебни дейности“ съгласно чл. 33, т. 14 от Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването.

Заявител

Лица с професионална квалификация по професиите: „медицинска сестра“, „магистър-фармацевт“, „рехабилитатор“ или „кинезитерапевт“, придобита Република България, които желаят обработка на заявлението им за ЕПК, с цел да се установят на територията на приемаща  държава-членка или да предоставят услуги на временен или случаен принцип в тази държава-членка, когато тя изисква предварителна проверка на професионалните квалификации

Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт

В настоящата административна услуга не е включено издаване на административен акт от министъра на здравеопазването. За да може да бъде предоставена услугата, заявителите следва да са подали заявление за издаване на ЕПК (дали ще бъде издадена ЕПК е преценка на компетентния орган на приемащата държава-членка) по електронен път чрез създаване на защитен личен профил в онлайн инструмента на Европейската комисия за автентификационни услуги (ECAS), който автоматично генерира досие на заявителя в ИСВП и да са прикачили в досието си копия на документите, които се изискват от приемащата държава-членка. Обработването на заявлението (и на прикачените документи) от страна на Министерството на здравеопазването и препращането на обработеното заявление към приемащата държава-членка се извършва изцяло по електронен път в ИСВП.

Такси

За обработка на заявление за ЕПК в случаите на лица с придобита в Република България професионална квалификация по професиите „медицинска сестра“, „магистър-фармацевт“, „рехабилитатор“ или „кинезитерапевт“, които желаят да се установят в друга държава-членка или да предоставят услуги на временен или случаен принцип в друга държава-членка, която изисква предварителна проверка на професионалните квалификации, се събира такса 60 лв. За обработка на заявление за ЕПК в посочените случаи на заявители, придобили в Република България професионална квалификация (по някоя от посочените професии) и специалност в системата на здравеопазването, се събира такса 90 лв.

Резултат от процедурата

Резултатът от процедурата е обработка в ИСВП на заявлението (и съотносимите документи, прикачени в него) на лица, придобили в Република България професионална квалификация по професиите „медицинска сестра“, „магистър-фармацевт“, „рехабилитатор“ или „кинезитерапевт“ в случаите, когато тези лица желаят да се установят в друга държава-членка или да предоставят услуги на временен или случаен принцип в друга държава-членка, която изисква предварителна проверка на професионалните им квалификации, и препращане посредством ИСВП на заявлението към компетентния орган на приемащата държава-членка.

Необходими документи

Заявителят сам отбелязва в онлайн заявлението си за ЕПК целта на планираната професионална дейност в приемащата държава-членка, която цел може да бъде „Установяване“ или „Временно предоставяне на услуги“ в зависимост от това дали желае установяване (т.е. неограничено във времето признаване) или временно предоставяне на услуги в приемащата държава-членка. Когато целта е установяване, заявителят сам отбелязва в системата един от двата режима за признаване: „Автоматично“ или „Обща система за признаване“ (в зависимост от вида на признаване на професионалната му квалификация).

Всяка приемаща държава-членка е определила документите, които изисква от заявителите за издаване на ЕПК (и в случаите на установяване, и в случаите на временно предоставяне на услуги с предварителна проверка). Заявителите се информират сами за изискваните от приемащата държава-членка документи, които са публикувани онлайн в ИСВП от компетентния орган на приемащата държава-членка и ги прикачват в онлайн заявлението си. В допълнение е необходимо заявителят да прикачи към онлайн заявлението си и документ за платена държавна такса.

Държавите-членки имат право да изискват всички или част от документите, посочени в чл. 10 и Приложение II на Регламент за изпълнение 2015/983 на Комисията от 24.06.2015г. относно процедурата за издаване на ЕПК и прилагането на механизма за предупреждение съгласно Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Важно е се има предвид, че при изискване на някои от следните документи: удостоверение за съответствие (за професиите „медицинска сестра“ и „магистър-фармацевт“); удостоверение за придобити права (за професиите „медицинска сестра“ и „магистър-фармацевт“); доказателство за липса на наказания, свързани с правото да се упражнява професията; доказателство за законно установяване; доказателство за добър характер; информация за равно третиране на квалификация; удостоверение за промяна на наименованието на професионална квалификация е необходимо към онлайн заявлението за ЕПК да се прикачи актуално удостоверение от Министерството на здравеопазването (издадено в срок до три месеца преди генерирането на заявление за ЕПК) за придобита професионална квалификация в Република България с цел упражняване на регулирана медицинска професия на територията на други държави-членки.

Държавите-членки са публикували изискванията си относно представянето на преводи на чужд език на издадени в Република България документи и необходимостта от заверка на тези преводи. Заявителят следва сам да се информира за техните изисквания относно превод на документите и да прикачи, ако е необходимо, съответните заверени преводи.

1. Заявителите генерират заявление за обработка на ЕПК по електронен път чрез създаване на защитен личен профил в онлайн инструмента на Европейската комисия за автентификационни услуги (ECAS), който автоматично генерира досие на заявителя в ИСВП и към заявлението прикачват копия на документите, които се изискват от приемащата държава-членка, в чиито правомощия е решението дали ще бъде издадена ЕПК на заявителя.

2. Онлайн заявлението постъпва в Министерството на здравеопазването посредством ИСВП.

3. Служител на дирекция „Лечебни дейности“ изпраща генерирания от ИСВП доклад за постъпилото заявление заедно с приложените документи за регистрация от служители на дирекция „Канцелария и административно обслужване“ в Единната информационна система за документооборота на Министерството на здравеопазването.

4. Ако се установи, че заявителят не е посочил правилния режим („Автоматично признаване“ или „Обща система“), той се уведомява посредством ИСВП за необходимостта да подаде отново заявлението съгласно приложимия режим.

5. Регистрираните заявления се обработват от служители на дирекция „Лечебни дейности“.

6. При непълноти в документите заявителят се уведомява посредством съобщения в ИСВП за необходимостта да представи в едномесечен срок липсващите документи. В този случай срокът за обработка на документите (който е 30 дни от датата на потвърждаване получаването на заявлението при пълнота на документите или 30 дни от момента на предоставяне на исканите допълнителни документи при непълнота на документите) спира да тече.

7. В случай че са представени всички необходими документи, приложените документи се обработват (валидират) и заявлението за ЕПК се прехвърля към приемащата държава-членка.

 

Често задавани въпроси

 

Въпрос: За кои професии се извършва обработка на заявления за ЕПК?

Отговор: Министърът на здравеопазването е компетентен орган за обработката на заявления за ЕПК за професиите „медицинска сестра“, „магистър-фармацевт“, „рехабилитатор“ и „кинезитерапевт“.


Въпрос: Къде мога да подам заявление за обработка на ЕПК, ако желая да се установя или да предоставям услуги на временен или случаен принцип в друга държава-членка, която изисква предварителна проверка на професионалните квалификации?

Отговор: Заявление за ЕПК се генерира от заявителя по електронен път чрез създаване на защитен личен профил в онлайн инструмента на Европейската комисия за автентификационни услуги (ECAS), който автоматично създава досие на заявителя в Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП) и в досието заявителят прикачва копия на документите, които изисква приемащата държава-членка (която ще вземе решението дали да издаде ЕПК). В случаите на отбелязана цел установяване или предоставяне на услуги на временен или случаен принцип в друга държава-членка, която изисква предварителна проверка на професионалните квалификации, от заявител, придобил професионална квалификация по някоя от професиите „медицинска сестра“, „магистър-фармацевт“, „рехабилитатор“ или „кинезитерапевт“ в България, ИСВП автоматично насочва това заявление към Министерството на здравеопазването, за да извърши обработка на документите и препращане на обработеното заявление към приемащата държава-членка. След като Министерството на здравеопазването обработи документите и препрати обработеното заявление към приемащата държава-членка (тези действия се осъществяват само през ИСВП), системата автоматично насочва заявлението към съответния компетентен орган на избраната от заявителя приемаща държава-членка, който трябва да вземе решение за издаване на ЕПК. Задълженията и правомощията на Министерството на здравеопазването в тези случаи приключват с препращането на заявлението към приемащата държава-членка.


Въпрос: Какви документи са необходими за обработката на заявления за ЕПК?

Отговор: Всяка държава-членка е публикувала изискванията си по отношение на необходимите документи, които заявителят следва да прикачи онлайн в ИСВП, както и информация дали е необходимо представянето на преводи (или заверени преводи) на съответния език на документите. При генерирането на онлайн заявлението заявителят сам се запознава с изискванията на приемащата държава-членка и прикачва в онлайн заявлението си изискуемите документи. Следва да се има предвид, че изискванията по отношение на вида на документите са различни при режим „Установяване“ и при режим „Предоставяне на услуги на временен или случаен принцип“, съответно при генериране на заявлението си е важно заявителят да избере желания от него режим: „Установяване“ или „Предоставяне на услуги на временен или случаен принцип“, както и да се запознае предварително с изискваните от приемащата държава-членка документи за съответния режим. При генерирането на онлайн заявлението е необходимо също заявителят да отбележи дали може да се възползва от автоматично признаване (това признаване е приложимо само за професиите „медицинска сестра“ и „магистър-фармацевт“).


Въпрос: Каква е сумата за държавна такса за тази административна услуга и на коя сметка следва да заплатя сумата за държавна такса?

Отговор: За обработка на заявление за ЕПК, свързано с придобита в Република България професионална квалификация, се събира такса 60 лв, а за обработка на заявление за ЕПК, свързано с придобита в Република България професионална квалификация и специалност в системата на здравеопазването, се събира такса 90 лв. Заплащането на сумите за държавна такса може да се извършва на място в Центъра за административно обслужване на Министерството на здравеопазването (гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5), както и по банков път на IBAN сметката на Министерството на здравеопазването: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01.