Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на заповед за заличаване на регистрацията на Служба по трудова медицина

Правно основание

Чл. 25д, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

Характеристика

Цел: Издаване на заповед за заличаване регистрацията на служба по трудова медицина.
Предмет: Заличаване на служба по трудова медицина.

Министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за заличаване на регистрирани служби по трудова медицина от регистъра при:

1. подадено заявление от лицата, създали служби по трудова медицина, за заличаване от регистъра;

2. прекратяване дейността на лицата, които са създали служба по трудова медицина;

3. установени нарушения на изискванията на чл. 25б, ал. 1, 3 и 4;

4. констатирани от контролните органи системни нарушения на чл. 25а;

5. установяване наличието на документи с невярно съдържание, свързани с регистрацията на службата.

 

Линк към Административен регистър

 

Компетентни органи

Заповедта за заличаване регистрацията на служба по трудова медицина се издава от министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице.

Заявител

Юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и от дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, създали служба по трудова медицина.

Такси

Няма.

Резултат от процедурата

Заличаване регистрацията на служба по трудова медицина.

Необходими документи

За заличаване регистрацията на служба по трудова медицина лицето, което я е създало, подава в Министерство на здравеопазването:

1. Заявление до министъра на здравеопазването с подпис и печат на лицето, създаващо службата за заличаването й.

1. Заявлението се подава в Звеното за административно обслужване (ЗАО) на МЗ и по служебен път се изпраща до дирекция “Здравен контрол”.

2. Заседанията на комисията за регистрация на службите по трудова медицина, създадена със заповед на министъра на здравеопазването, се свикват от  нейният председател и се провеждат в Министерството на здравеопазването

3.Членовете на комисията извършват оценка на постъпилите в Министерството на здравеопазването заявления, за заличаване на регистрация на служби по трудова медицина и излизат със съответните решения за:

заличаване на регистрация

Оценката се извършва по време  на заседанията на комисията.

4. В срок до 5 дни от датата на проведеното заседание на комисията, техническото лице, въз основа на взетите решения:

- изготвя проект на заповед за заличаване на регистрацията на службите по трудова медицина.

- изготвя проекти на придружителните писма, с които административните актове се изпращат до заявителите.

5. Изготвените документи по т. 4 се съгласуват от председателя, и се предлагат за подпис на министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице.

6. Единият от екземплярите на документи по т. 4 се предава от длъжностно лице от ЗАО на заявителя:

- лично, срещу  представяне на документ за самоличност или

- на упълномощено от заявителя лице, срещу представяне на нотариално заверено пълномощно, копие от което се прилага към оставащата за архивиране документация, или

- се изпраща по пощата с обратна разписка

Заличаването на регистрацията на службите по трудова медицина се отразява в публичния регистър на службите по трудова медицина, публикуван на страницата на Министерство на здравеопазването в интернет.