Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на удостоверение за регистрация на Служба по трудова медицина

Правно основание

Чл. 25г от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)

Характеристика

Цел: Издаване на удостоверение за регистрация на служба по трудова медицина, която отговаря на изискванията на ЗЗБУТ.
Предмет: Регистрация на Служба по трудова медицина

Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящето описание (текст) на административната услуга:

Службите по трудова медицина са звена с предимно превантивни функции. Те консултират и подпомагат работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по:

1. Осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд;
2. Укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа;
3. Приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото физическо и психическо здраве.

Трудова медицина означава дейност от обсега на различни специалности, имаща за цел:

а) опазване и укрепване здравето на работещите лица чрез предотвратяване и ранно откриване на професионалните увреждания на здравето и чрез ограничаване и отстраняване на вреднодействащи фактори и условия при работа;
б) развитие и стимулиране на здравословен и безопасен труд, работна среда и организация на труда;
в) повишаване на физическото, психичното и социалното благосъстояние на работещите лица и опазване на тяхната работоспособност за подпомагане на професионалното и социалното им развитие при работа;
г) създаване на възможност за работещите лица да водят социален и икономически продуктивен живот и да допринасят положително за устойчивото развитие на нацията.

 

Линк към Административен регистър

 

Компетентни органи

Удостоверението за регистрация на служба по трудова медицина се издава от министъра на здравеопазването.

Заявител

Юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и от дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Такси

Съгласно тарифата по чл. 46 от Закона за здравето - за регистрация на служба по трудова медицина такса в размер на 367 лв

Резултат от процедурата

Издаване на удостоверение за регистрация на Служба по трудова медицина.

Необходими документи

За регистриране на службите по трудова медицина лицата, които са ги създали, подават в Министерство на здравеопазването:

1. Заявление до министъра на здравеопазването с подпис и печат на лицето, създаващо службата.

2. Данни, съдържащи наименование, седалище, адрес и телефонен номер с подпис и печат на лицето, създаващо службата.

3. Копие от акта за съдебна регистрация или копие от друг документ за създаването на лицата по чл. 25, ал. 3 от ЗЗБУТ.

4. Договор между работодатели - за случаите по чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗЗБУТ.

5. Данни за единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър или актуално удостоверение за вписване на лицата, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, а за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава

6. Списък на минималния състав на специалистите от службата по трудова медицина, утвърден и подпечатан от лицата, създаващи службата.

7.* Нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи образованието, квалификацията и професионалния опит на специалистите:

За лицето с образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина и с придобита специалност “трудова медицина” е необходимо да се представят следните документи:

а) нотариално заверена диплома за завършено висше образование по медицина;

б) нотариално заверено удостоверение/диплома за придобита специалност по ”трудова медицина”.

За лицето с висше образование по специалности от професионалните направления в областта на техническите науки  и три години професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа е необходимо да се представят следните документи:

а) нотариално заверена диплома за завършено висше техническо образование;

б) нотариално заверени официални документи за:

- трудов стаж;

- служебен стаж;

- осигурителен стаж;

- извършване на дейност в чужбина;

- длъжностни характеристики, заповеди и други, удостоверяващи три години професионален опит областта на безопасността и здравето при работа.

За техническия изпълнител с образование не по-ниско от средно се представя:

- нотариално заверена диплома, от която да е видно, че лицето е с образование не по-ниско от средно.

*В случаите, когато е налице несъвпадение на имената на дадено лице (лична карта, диплома, трудова, книжка и др.) от състава на службата се представя Удостоверение за идентичност на лице с различни имена, издадено от съответната община.

8. Декларации на лицата от минималния състав на службата по трудова медицина, че отговарят на изискванията на чл. 25б, ал. 3 от ЗЗБУТ.

9. Документ за платена такса в размер, определен с Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето.

Образци и формуляри

Няма.

Издаване на удостоверение за регистрация на служба по трудова медицина

1. Заявлението се подава в Звеното за административно обслужване (ЗАО) на МЗ и по служебен път се изпраща до дирекция “Здравен контрол”.

2. Заседанията на комисията за регистрация на службите по трудова медицина, създадена със заповед на министъра на здравеопазването, се свикват от  нейният председател съобразно сроковете предвидени в чл. 25г, ал. 2 и 3 от ЗЗБУТ и се провеждат в Министерството на здравеопазването.

3. Членовете на комисията извършват оценка на пълнотата на постъпилите в Министерството на здравеопазването документи за регистрация на служби по трудова медицина и излизат със съответните решения за:

- издаване на удостоверение за регистрация

- изискване на допълнителни документи

- отказ за регистрация

Оценката се извършва по време  на заседанията на комисията.

4. В срок до 5 дни от датата на проведеното заседание на комисията, техническото лице, въз основа на взетите решения:

 – изготвя проектите на удостоверенията за регистрация;

– изготвя проект на писмо до заявителя, което съдържа констатираните непълноти и нередовности на внесените документи и срок за тяхното отстраняване, който е не по- кратък от 14 дни, съгласно чл. 25 г, ал. 2 от ЗЗБУТ

– изготвя проект на мотивиран отказ за регистрация;

– изготвя проекти на придружителните писма, с които административните актове се изпращат до заявителите.

5. Изготвените документи по т. 4 се съгласуват от председателя, и се предлагат за подпис на министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице.

6. Единият от екземплярите на документи по т. 4 се предава от длъжностно лице от ЗАО на заявителя:

- лично, срещу  представяне на документ за самоличност или

- на упълномощено от заявителя лице, срещу представяне на нотариално заверено пълномощно, копие от което се прилага към оставащата за архивиране документация, или

- се изпраща по пощата с обратна разписка

Регистрацията на службите по трудова медицина се отразява в публичния регистър на службите по трудова медицина, публикуван на страницата на Министерство на здравеопазването в интернет.

Публичен регистър на службите по трудова медицина, воден от Министерството на здравеопазването  

Данните от регистъра се публикуват на страницата на Министерството на здравеопазването в интернет.
Регистърът съдържа:
1. номер и дата на издаване на удостоверението за регистрация на служба по трудова медицина или на удостоверението за промяна на регистрацията на служба по трудова медицина;
2. наименование, седалище и адрес на управление и телефон на лицата, които са създали служба по трудова медицина;
3. поименен списък на специалистите от минимелния състав на службата по трудова медицина;
4. номер и дата на заповедта за заличаване на регистрирана служба по трудова медицина;
5. настъпили промени по обстоятелства по регистрацията на служба по трудова медицина.