Обща информация

Наименование на административната услуга

Оценка на съответствието на инвестиционен проект.

Правно основание

чл. 35 от Закона за здравето, във връзка с  чл. 142, ал. 5,  т. 7  от Закона за устройство на територията

Харектеристика

Цел: спазване на установените, с нормативен акт, здравни изисквания за осигуряване на здравословна жизнена среда и опазване здравето на гражданите.

 

Предмет: здравните заключения за съгласуване на проектните документации. се издават, когато бъдат изрично поискани от физически и юридически лица.

 

Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящето описание (текст) на административната услуга физически и юридически лица.

Здравно заключение се издава за всички входирани проектни документации, във връзка със спазване на здравните норми и изисквания.

Инвестиционният проект се изработва в следните фази:

- идеен проект;

- технически проект;

- работен проект (работни чертежи и детайли).

Всички части на инвестиционните проекти трябва да бъдат подписани от проектантите и подпечатани.

Проектната документация включва чертежи по части: архитектура, ВиК, Ел, ОВ технологична и др.

 

Линк към Административен регистър