Върни се горе

Наименование на административната услуга

Оценка на съответствието на инвестиционен проект.

Правно основание

чл. 35 от Закона за здравето, във връзка с  чл. 142, ал. 5,  т. 7  от Закона за устройство на територията

Харектеристика

Цел: спазване на установените, с нормативен акт, здравни изисквания за осигуряване на здравословна жизнена среда и опазване здравето на гражданите.

 

Предмет: здравните заключения за съгласуване на проектните документации. се издават, когато бъдат изрично поискани от физически и юридически лица.

 

Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящето описание (текст) на административната услуга физически и юридически лица.

Здравно заключение се издава за всички входирани проектни документации, във връзка със спазване на здравните норми и изисквания.

Инвестиционният проект се изработва в следните фази:

- идеен проект;

- технически проект;

- работен проект (работни чертежи и детайли).

Всички части на инвестиционните проекти трябва да бъдат подписани от проектантите и подпечатани.

Проектната документация включва чертежи по части: архитектура, ВиК, Ел, ОВ технологична и др.

Компетентни органи

Министерство на здравеопазването

Заявител 

физически или юридически лица

Такси

Съгласно Тарифата за таксите, които се събират от органите на Държавния здравен контрол и националните центрове по обществено здраве по Закона за здравето се събира такса в размер на 65 лв.

Срок на действие

Безсрочен. Действието му се прекратява при настъпване на промяна в обстоятелствата, при които е било издадено.

Резултати от процедура

Постигане на целта спазване на установените, с нормативен акт, здравни изисквания за осигуряване на здравословна жизнена среда и опазване здравето на гражданите. Издаване на Здравно заключение за съответствие на инвестиционен проект.

 

Необходими документи

1.Заявление по образец

2. Окомплектована проектна документация, съгласно изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти  (ДВ бр. 51/2001 г., посл. изм., бр. 13/2015 г.) (3бр. папки АС, технологична, ВиК, ОВ и Ел)

3. Експертна оценка на излъчващ обект за мобилна комуникация.(за обектите, за които е необходимо).

4. Решение по процедурите по ОВОС и ЕО

5. При необходимост друга допълнителна информация, с цел преценка спазване на здравния риск

6.Документ за платена такса.

Образец на заявление
DOC файл, 46,0 KB, качен на 21.12.2015

doc document

В Звено за административно обслужване на МЗ физическите или юридическите лица подават Заявление по образец, в което се посочват името и адреса на лицето, съответно седалище и адрес на управление, адрес на възложителя, , наименованието на обекта и фазата на проектиране, административен адрес на строежа и идентификация на УПИ, съгласно действащия ПУП. Към заявлението се прилагат   проектни документации по части (АС, ВиК, Ел, ОВ, Технологична), съгласно изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти  (ДВ бр. 51/2001 г., посл. изм., бр. 13/2015 г.)

Постъпилата документация се изпраща от ЗАО в дирекция „Здравен контрол“, където се разпределя на секретаря на Експертния съвет по здравно-техническа експертиза, създаден към Главния държавен здравен инспектор.

Експертният съвет по здравно-техническа експертиза разглежда проектната документация и подготвя здравно заключение с оценка, че инвестиционния проект съответства /не съответства/ на установените с нормативен акт здравни изисквания. Изготвеното здравно заключение се представя на Главния държавен здравен инспектор за подпис.

Здравното заключение се изготвя в четири екземпляра – един за заявителя, един се предава в архива, един се съхранява в дирекция „Здравен контрол” и един се изпраща в съответната регионална здравна инспекция.