Върни се горе

Наименование на административната услуга 

Допускане до изпит на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия в трета държава, които желаят да упражняват медицинска професия в Република България.

Правно основание 

 1. Наредба № 4 от 27.05.2011г. за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава;
 2. Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „медицина“ и „дентална медицина“ за образователно-квалификационна степен „магистър“;
 3. Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Фармация” за образователно-квалификационна степен „магистър”;
 4. Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „медицинска сестра“, „акушерка“ и „лекарски асистент“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
 5. Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление „Здравни грижи“ за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по ...“;
 6. Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Управление на здравните грижи“ за образователно-квалификационните степени „магистър“ и „бакалавър“ от професионално направление „Обществено здраве“;
 7. Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Кинезитерапия“ за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ от професионално направление „Обществено здраве“.

Характеристика

Цел 
Административната услуга има за цел да установи дали са изпълнени условията за допускане до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а” от Закона за здравето. По този начин се гарантира сигурността и безопасността на пациентите и равнопоставеност на специалистите, упражняващи медицинска професия в Република България.

Предмет 
С издаването на заповед за допускане до изпит се дава право на заявителя да се яви на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а” от Закона за здравето в избрано от него висше училище.

Дефиниция на основни понятия и институти

Заповед за допускане до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а” от Закона за здравето се издава само за регулирани медицински професии. 

Съгласно Списъка на регулираните професии в Република България, регулираните медицински професии в Република България са: лекар, лекар по дентална медицина, фармацевт, медицинска сестра, акушерка, медицински лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор, инспектор по обществено здраве, фелдшер, зъботехник, помощник-фармацевт, масажист (за лица с увредено зрение), ортопедичен техник, преподавател по практика по специалностите от професионално направление „Здравни грижи”, „лекарски асистент“ и регулираната професия „кинезитерапевт”.

Понятието „регулирана професия” е дефинирано в § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за признаване на професионални квалификации: 
"Регулирана професия" е професионална дейност или съвкупност от професионални дейности, включена в Списъка на регулираните професии в Република България, която е от обществена значимост и/или е от съществено значение за живота и здравето на хората и достъпът до която е подчинен на законови, подзаконови или административни разпоредби относно: 
а) притежаването на специфична професионална квалификация, или 
б) правоспособност, или 
в) членство в професионална организация, работеща за поддържане на високо равнище в съответната професионална област, за осъществяването на което е получила специфично признаване от държавата. 

Това определение за “регулирана професия” съответства на дефиницията, заложена в Директива 2005/36/ЕО за признаването на професионални квалификации, която е в сила от 20.10.2007г.

 

Линк към Административен регистър

 

Компетентни органи 

Министърът на здравеопазването издава заповед за допускане до явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а” от Закона за здравето съгласно разпоредбите на гореизборените нормативни актове. 

Процедурата по допускане до явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а” от Закона за здравето се организира и осъществява от Дирекция “Медицински дейности” съгласно чл. 33, т. 18 от Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването.

Заявленията заедно с приложените към тях документи се разглеждат от комисия, определена със заповед на министъра на здравеопазването съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба № 4 от 27.05.2011г. за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава. Това е комисията по чл. 79 от Закона за признаване на професионални квалификации.

Заявител 

Заявители по настоящата административна услуга могат да бъдат граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия в трета държава, които желаят да упражняват медицинска професия в Република България.

Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт:

Изискванията за допускане до явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а” от Закона за здравето се съдържат в горепосоченото национално законодателство, което е приведено в съответствие с разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО за признаването на професионални квалификации.

Такси

За разглеждане на заявление за допускане до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а” от Закона за здравето не се събира такса.

Резултат от процедурата 

С допускането до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а” от Закона за здравето се дава възможност на заявителя да се яви на изпит, който в случай, че бъде издържан успешно от лицето, същото ще може да упражнява медицинската професия на територията на Република България.

Необходими документи

Съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № 4 от 27.05.2011г. за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава лицето подава заявление по образец до министъра на здравеопазването.

В съответствие с чл. 4, ал. 2 от горепосочената наредба към заявлението се прилагат:
1. Копие на документ за самоличност. 

Представя се в обикновено ксерокопие на документ за самоличност, което не следва да се заверява.

2. Копие на диплома, удостоверение или друго доказателство за професионална квалификация по медицинска професия и съответните приложения към нея. 
Копията на диплома, удостоверение или друго доказателство за професионална квалификация по медицинска професия и съответните приложения към нея следва да са заверени или с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи на държавата, издала съответния документ.

Копията на посочените документи се представят заедно с превод на български език. Преводът на документа на български език също се заверява надлежно по един от следните начини: Ако чуждестранният документ е преведен на български език на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. Ако чуждестранният документ е преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

3. Академична справка и/или учебен план (програма) на проведеното обучение по медицинска професия, от която са видни продължителността на обучението, изучаваните дисциплини и техният хорариум и проведеното практическо обучение/стаж. 

Горецитираните документи се представят в оригинал или копие. Документите следва да са заверени или с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи на държавата, издала съответния документ.

Документите се представят заедно с превод на български език. Преводът на документа на български език също се заверява надлежно по един от следните начини: Ако чуждестранният документ е преведен на български език на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. Ако чуждестранният документ е преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава. Когато се представя копие на академична справка или учебен план (програма), се изисква копието на заверения по описания начин оригинал да е нотариално заверено. В случай, че нотариалната заверка е поставена от нотариус извън Република България, нотариалната заверка следва да е заверена с „апостил”. 

4. Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето. 

Удостоверението се представя в оригинал или под формата на нотариално заверено копие.

Изпитът за установяване на владеенето на български език и професионална терминология на български се организира и провежда от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование. Подробна информация за процедурата по провеждане на изпита можете да намерите на следния интернет адрес: http://copuo.bg/page.php?c=24&d=82

5. Актуален (до три месеца от момента на издаване) документ за наличие или липса на наложени административни или дисциплинарни наказания, свързани с упражняването на медицинската професия, или нотариално заверена декларация, че професията не е упражнявана до момента. Представя се оригинал на документ за наличие или липса на наложени административни или дисциплинарни наказания, свързани с упражняването на медицинската професия не по-късно от 3 месеца от издаването му. 
Документът за наличие или липса на наложени административни или дисциплинарни наказания, свързани с упражняването на медицинската професия следва да е заверен или с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи на държавата, издала съответния документ. Документът се представя заедно с превод на български език. Преводът на документа на български език също се заверява надлежно по един от следните начини: Ако чуждестранният документ е преведен на български език на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. Ако чуждестранният документ е преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

6. Актуален (до три месеца от момента на издаване) документ за чисто съдебно минало. Документ за чисто съдебно минало се представя се оригинал, не по-късно от 3 месеца от издаването му.

Документът следва да е заверен или с „апостил" или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи на държавата, издала съответния документ. Документът се представя заедно с превод на български език. Преводът на документа на български език също се заверява надлежно по един от следните начини: Ако чуждестранният документ е преведен на български език на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. Ако чуждестранният документ е преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

7. Актуален (до три месеца от момента на издаване) документ, в който се посочва, че заявителят е в добро физическо и психическо здраве. 

Документът, в който се посочва, че заявителят е в добро физическо и психическо здраве се представя се оригинал, не по-късно от 3 месеца от издаването му. 
Когато не е издаден в Република България, следва да е заверен или с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи на държавата, издала съответния документ. Документът се представя заедно с превод на български език. Преводът на документа на български език също се заверява надлежно по един от следните начини: Ако чуждестранният документ е преведен на български език на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. Ако чуждестранният документ е преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.


8. Документ за идентичност на имената (в случай, че заявителят е с различни имена). 
Документът за идентичност на имена се представя се оригинал. Когато не е издаден в Република България, следва да е заверен или с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи на държавата, издала съответния документ. Документът се представя заедно с превод на български език. Преводът на документа на български език също се заверява надлежно по един от следните начини: Ако чуждестранният документ е преведен на български език на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. Ако чуждестранният документ е преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

Министерството на здравеопазването гарантира поверителния характер на информацията, която получава.

Образци и формуляри 

 1. Заявленията за допускане до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а” от Закона за здравето се приемат в Звеното за административно обслужване  на Министерството на здравеопазването на адрес: пл. „Света Неделя” № 5, всеки работен ден между 9.00ч. и 17.30 ч. Заявленията за допускане до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за здравето, придружени с всички изискуеми документи, могат да бъдат изпратени и по поща на посочения по – горе адрес.        

  Всяко заявление се регистрира от служителите на Звеното за административно обслужване  в Единната информационна система за документооборота. Заведените заявления с приложените документи се получават и обработват от служители на дирекция “Лечебни дейности”. 

  Образуваната административна преписка се представя за разглеждане на заседание на комисията по чл. 6, ал 1 от Наредба № 4 от 27.05.2011 г. за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава.

  Когато се установи липса на документи или непълнота на представените документи, председателят на комисията по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 4 от 27.05.2011 г. за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава или определено от министъра на здравеопазването длъжностно лице уведомява писмено заявителя да представи в срок до два месеца съответните документи. В този случай срокът по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4 от 27.05.2011 г. спира да тече. 

  Съгласно чл. 6, ал. 3 от наредбата ако допълнително изисканите документи не бъдат представени от заявителя в двумесечен срок, процедурата по допускане до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а” от Закона за здравето се прекратява. 

  След получаването на изисканите документи, преписката се представя за обсъждане в комисията по чл. 6, ал 1 от Наредба № 4 от 27.05.2011г., която ги разглежда и проверява съответствието им с изискванията на действащата нормативна уредба. 

  Комисията може да поиска от заявителя или от компетентните органи на държавата по произход, от която са издадени документите, допълнителна информация по представената документация или потвърждение на автентичността на съответните документи. 

  Съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба № 4 от 27.05.2011г. комисията представя на министъра на здравеопазването мотивирано предложение за допускане или за отказ от допускане до изпит в съответствие с изискванията на наредбата. 

  В срок до 2 месеца от подаване на всички необходими документи, въз основа на предложение на комисията, министърът на здравеопазването взема решение за допускане до изпит или за отказ от допускане до изпит. 

  При вземане на решение за допускане до изпит министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за допускане до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а” от Закона за здравето по образец. 

  Министърът на здравеопазването отказва допускане до явяване до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а” от Закона за здравето с мотивирана писмена заповед, за която заявителят се уведомява писмено.

  Решението и отказът за допускане до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за здравето подлежат на оспорване при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

  Заявителите, които са допуснати до изпит, могат да се явяват на изпит в рамките на една година от датата на издаване на заповедта. След изтичане на едногодишния срок, за да се явят на изпит, лицата следва да подадат ново заявление по реда на чл. 4 от Наредба № 4 от 27.05.2011г. 

  Изпитът по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а” от Закона за здравето се организира и провежда от висшите училища два пъти годишно. 

  Резултатът от изпита се вписва като „издържал" или „неиздържал" в индивидуален изпитен протокол. 

  В 10-дневен срок от провеждането на изпита съответното висше училище изпраща в Министерството на здравеопазването копие от протокола. 

  При успешно полагане на изпита по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а” от Закона за здравето ректорът на съответното висше училище издава удостоверение по образец. Министерството на здравеопазването изпраща на съответното висше училище в 14-дневен срок номера от регистъра по чл. 3 на Наредба № 4 от 27.05.2011г. за вписване в удостоверението. Висшето училище изпраща в Министерството на здравеопазването копие на удостоверението за успешно положен изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а” от Закона за здравето в 14-дневен срок от издаването му. 

Често задавани въпроси

Регулираните медицински професии в България са: магистър-лекар, магистър-лекар по дентална медицина, фармацевт, медицинска сестра, акушерка, медицински лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор, фелдшер, инспектор по обществено здраве, ортопедичен техник, масажист (за лица с увредено зрение), зъботехник, помощник-фармацевт, преподавател по практика по специалностите от професионално направление „Здравни грижи”, „лекарски асистент“ и регулираната професия „кинезитерапевт”.

Заявление може да се получи в Звеното за административно обслужване на Министерство на здравеопазването на адрес площад „Св. Неделя“ № 5, както и от интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

Заявлението може да бъде подадено лично или от друго лице, представляващо заявителя.

Заявлението може да бъде изпратено по пощата, до Звеното за административно обслужване на МЗ, на адрес площад „Св. Неделя“ № 5, София 1000. Към заявлението следва да са приложени всички необходими документи. Не е възможно подаването да стане по електронна поща или по факс.

Звеното за административно обслужване работи от 9:00ч. до 17:30ч. всеки работен ден.

В заявлението трябва да се посочи точен адрес за контакт в България. Ако заявителят няма местожителство в страната, следва да се посочи лице за контакт, със съответен адрес и телефон в България.

Във Ваш интерес е да посочите точен адрес. При неточен адрес или адрес за кореспонденция извън страната няма да имате възможност да получавате изпратените уведомителни писма. В тези случаи уведомителните писма ще бъдат публикувани на интернет-страницата на МЗ.

Да. За да бъдат обработени документите и разгледано заявлението Ви, е необходимо да попълните всички данни в заявлението.

        Не се приемат:

 • непопълнени заявления (не е посочен адрес за контакт в страната, не е посочена професионалната квалификация или специалността, за която желае да бъде допуснат до изпит или придобитата от заявителя професионална квалификация и специалност );
 • заявления, в които лицето не е посочило датата на подаване;
 • неподписани заявления.
Чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а” от Закона за здравето включва единните държавни изисквания за упражняване на регулирана професия

Чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а” от Закона за здравето включва единните държавни изисквания за упражняване на регулирана професия

В случай, че сте придобил/а и професионалната си квалификация по медицинска професия в трета държава, трябва да подадете заявление за допускане и до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а” от Закона за здравето. Предпоставка за допускане до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б” от Закона за здравето за специалност в системата на здравеопазването е медицинският специалист да има право да упражнява съответната регулирана медицинска професия в България.

Владеенето на български език и професионална терминология на български език се установява по реда, определен в Наредба № 15 от 13.12.2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България.

Изпитът за установяване на владеенето на български език и професионална терминология на български се организира и провежда от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование. Подробна информация за процедурата по провеждане на изпита можете да намерите на следния интернет адрес: http://copuo.bg/page.php?c=24&d=82

Всички необходими за първоначално разглеждане на заявлението документи са изброени в заявлението-образец.

Всички необходими документи, които не са издадени в Република България, се представят заверени или с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи на държавата, издала съответния документ. Документът се представя заедно с превод на български език. Преводът на документа на български език също се заверява надлежно по един от следните начини: Ако чуждестранният документ е преведен на български език на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. Ако чуждестранният документ е преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

Единствено Вашият документ за самоличност не е необходимо да бъде преведен и заверен.

Документите, удостоверяващи придобита професионална квалификация и документа за самоличност не се подават в оригинал. Подават се надлежно заверени копия на оригиналните Ви документи за придобита професионална квалификация и обикновено фотокопие на документа за самоличност. Останалите документи, посочени в заявлението по принцип се подават в оригинал.

Документът удостоверява, че не сте извършил нарушение спрямо установените правила за упражняване на съответната медицинска професия. Такъв документ може да издаде компетентният орган в държавата, в която сте придобил/а и сте упражнявал/а професионалната си квалификация.

В случай, че професията не е упражнявана до момента изобщо, следва да се представи нотариално заверена декларация, че професията не е упражнявана до момента изобщо. В съответствие с българското законодателство за деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност.

Представеният документ следва да е актуален, т.е. да бъде издаден до 3 месеца преди подаване на заявлението в МЗ

Гражданите на трети държави следва да се обърнат към компетентния орган в държавата, чиито граждани са. Представеният документ следва да е актуален, т.е. да бъде издаден до 3 месеца преди подаване на заявлението в МЗ.

Медицинското свидетелство може да е издадено в Република България или в чужбина. Във втория случай медицинското свидетелство следва да е заверено и преведено по реда, описан в т. 11.

Медицинското свидетелство трябва да се отнася както за физическото, така и за психическото здраве. Представеният документ следва да е актуален, т. е. да бъде издаден до 3 месеца преди подаване на заявлението в МЗ.

Да. В тези документи следва да са отразени продължителността на обучението, изучаваните дисциплини и техният хорариум (броя часове по всяка учебна дисциплина) и проведеното практическо обучение/стаж, както и дали обучението е завършило с полагане на държавни изпити.

В случай, че не сте открил/а отговор на Вашия въпрос, можете да се обърнете към нас на телефон 02/981 01 11, както и на Горещата телефонна линия – тел.: 02/93 01 152, 02/93 01 253, 02/93 01 259.