Върни се горе

Наименование на административната услуга

Акредитация на лечебните заведения за болнична помощ, диализните центрове, центровете за трансфузионна хематология, центровете за спешна медицинска помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, медико-диагностичните и медико-техническите лаборатории, медицинските центрове, денталните центрове, медико-денталните центрове и диагностично-консултативните центрове и тъканните банки

Правно основание

 1. Чл. 86 от Закон за лечебните заведения;
 2. Наредба № 18 от 20 юни 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения;
 3. Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения (Обн. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011 г.).

Характеристика

Цел: Осигуряване на качеството на здравните услуги, оценка на базовите възможности за обучение на студенти и специализанти, за постигане на по-добри резултати и информиране на медицинските професионалисти и гражданите

Предмет: Лечебните заведения за болнична помощ, диализните центрове, центровете за трансфузионна хематология, центровете за спешна медицинска помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, медико-диагностичните и медико-техническите лаборатории, медицинските центрове, денталните центрове, медико-денталните центрове и диагностично-консултативните центрове и тъканните банки подлежат на доброволна акредитация за:

 1. Цялостната медицинска дейност на лечебното заведение;
 2. Отделните медицински дейности;
 3. Възможностите за обучение на студенти и специализанти.

Лечебните заведения, които искат да провеждат обучение на студенти и специализанти, задължително се акредитират за посочените дейности.

Лечебните заведения, извън горепосочените, подлежат на доброволна акредитация за оценка на базовите им възможности за обучение на студенти и специализанти и лекари за целите на продължаващото медицинско обучение.

Акредитацията е:

 1. първоначална
 2. последваща

Първоначална акредитация се извършва на лечебни заведения или структури, които са осъществявали дейност по-малко от една година, съответно по-малко от 6 месеца.

Последваща акредитация се извършва след изтичане на срока на присъдената акредитационна оценка или при промяна на получената акредитационна оценка по искане на лечебното заведение.

Първоначална акредитация се осъществява чрез извършването на:

 1. самооценяване
 2. външна оценка
 3. присъждане на оценка

Последваща акредитация се осъществява чрез извършването на:

 1. самооценяване
 2. външна оценка
 3. присъждане на оценка
 4. междинен одит

Първоначална акредитация не се извършва на центровете и отделенията за трансфузионна хематология, центровете за спешна медицинска помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи за деца и тъканните банки.

Акредитацията може да се провежда в следния обем:

 1. едновременно оценяване на цялостната медицинска дейност, на отделните медицински и други дейности и на обучението на студенти и специализанти.
 2. самостоятелно оценяване на:

а) цялостната медицинска дейност;

б) отделните медицински и други дейности;

в) обучението на студенти и специализанти.

Самостоятелно оценяване на отделни медицински и други дейности и самостоятелно оценяване на обучението на студенти и специализанти се извършва само в случай, че е извършено оценяване за цялостна медицинска дейност.

При оценяването на лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ на базовите им възможности за обучение на студенти и специализанти и обучение за целите на продължаващото медицинско обучение не се извършва оценяване на цялостната медицинска дейност и на отделни видове медицински дейности.

Първоначална акредитация не се извършва на центровете и отделенията за трансфузионна хематология, центровете за спешна медицинска помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи за деца и тъканните банки.

Дефиниция на основни понятия и институти

Акредитацията е процес, насочен към осигуряване на качеството на здравните услуги, оценка на базовите възможности за обучение на студенти и специализанти, за постигане на по-добри резултати и информиране на медицинските професионалисти и гражданите.

Лечебни заведения по смисъла на Закона за лечебните заведения са организационно обособени структури на функционален принцип, в които лекари или лекари по дентална медицина самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват всички или някои от следните дейности:

 1. Диагностика, лечение и рехабилитация на болни;
 2. Наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ;
 3. Наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица;
 4. Профилактика на болести и ранно откриване на заболявания;
 5. Мерки за укрепване и опазване на здравето;
 6. (нова - ДВ, бр. 83 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Трансплантация на органи, тъкани и клетки.

Видове лечебни заведения:

Лечебни заведения за извънболнична помощ са:

1. Амбулатории за първична медицинска помощ, които могат да бъдат:

а) индивидуална практика за първична медицинска помощ;

б) групова практика за първична медицинска помощ;

2. Амбулатории за специализирана медицинска помощ, които могат да бъдат:

а) индивидуална практика за специализирана медицинска помощ;

б) групова практика за специализирана медицинска помощ;

в) медицински център и медико-дентален център;

г) диагностично-консултативен център;

3. Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории;

4. Дентални центрове.

Лечебни заведения за болнична помощ са:

1. Болница за активно лечение;

2. Болница за долекуване и продължително лечение;

3. Болница за рехабилитация;

4. Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация.

Лечебни заведения са и:

1. Център за спешна медицинска помощ;

2. Център за трансфузионна хематология;

3. Център за психично здраве;

4. Център за кожно-венерически заболявания;

5. Комплексен онкологичен център;

6. Дом за медико-социални грижи;

7. Хоспис;

8. Диализен център;

9. Тъканна банка.

Акредитационен съвет - специализиран орган по акредитация към министъра на здравеопазването. Акредитационният съвет се състои от 13 членове, в т. ч. председател и заместник-председател. В състава на Акредитационния съвет се включват 5 представители на Министерството на здравеопазването, двама представители на Националната здравноосигурителна каса, трима представители на Българския лекарски съюз и по един представител на Българския зъболекарски съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и на представителните организации за защита правата на пациентите.

Компетентни органи

Акредитационният съвет се произнася с решение, с което присъжда:

 1. Оценка на цялостната медицинска дейност на лечебното заведение и срок, за който тя се присъжда и/или
 2. Оценка на отделните медицински и други дейности на лечебното заведение и срок, за който тя се присъжда и/или
 3. Оценка на обучението на студенти и/или специализанти в лечебното заведение и срок, за който тя се присъжда.

На основание решението на Акредитационния съвет министърът на здравеопазването в 15-дневен срок издава заповед за определяне на акредитационната оценка на лечебното заведение и срока, за който тя се присъжда. В заповедта за определяне на акредитационна оценка за обучение на студенти и/или специализанти се вписват видът на обучението и специалностите.

При първоначалната акредитация оценките, които се присъждат, са отлична или лоша. Те се присъждат за срок 1 година за нови лечебни заведения, съответно за срок 6 месеца за нови структури на лечебни заведения.

Заявител / молител / задължено лице 

Управителят, съответно директорът, на лечебното заведение подава писмено заявление до министъра на здравеопазването за откриване на процедура по акредитация

Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени за да бъде издаден съответният нормативен акт

Срок

 1. Срокът от подаване на заявлението за откриване на процедура по акредитация до издаване на заповед за присъждане на оценка не може да е по-дълъг от 180 дни за акредитация в обем едновременно оценяване на цялостната медицинска дейност, на отделните медицински и други дейности и на обучението на студенти и специализанти
 2. Срокът от подаване на заявлението за откриване на процедура по акредитация до издаване на заповед за присъждане на оценка не може да е по-дълъг от 90 дни за акредитация в обем самостоятелно оценяване на:

а) цялостната медицинска дейност при лечебно заведение за болнична помощ, която включва и оценяване на организацията, управлението, базовите възможности и осъществяване на дейността на: болнична аптека; административно-стопански блок; медико-диагностична лаборатория;

б) отделните медицински и други дейности;

в) обучението на студенти и специализанти.

Резултат от процедурата

Резултатът от процедурата е издаване на заповед за определяне на акредитационна оценка. Акредитацията води до повишаване качеството на здравните услуги, оценка на базовите възможности за обучение на студенти и специализанти, за постигане на по-добри резултати и информиране на медицинските професионалисти и гражданите.

Необходими документи

 1. Писмено заявление до министъра на здравеопазването за откриване на процедура по акредитация - свободен текст;
 2. Решение на управителя на лечебното заведение за провеждане на акредитационна процедура, съответно на лекарят, който ръководи и управлява лечебното заведение за първична извънболнична помощ;
 3. Доклад на комисията за самооценяване на хартиен и електронен носител;
 4. Документ за платена държавна такса;
 5. Списък на експертите по чл. 16, ал. 1 от Наредба № 18 от 20 юни 2005 г., работещи в лечебното заведение.

1. За самостоятелно оценяване на цялостната медицинска дейност по чл. 86, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения в зависимост от вида на лечебното заведение се събират следните такси:

Лечебно заведение Такса
1. Лечебно заведение за болнична помощ
Болница за активно лечение с до 10 клиники или отделения по отделни медицински специалности 2750лв. 
Болница за активно лечение с от 10 до 13 клиники или отделения по отделни медицински специалности 3014 лв.
Болница за активно лечение с от 14 до 16 клиники или отделения по отделни медицински специалности 3278 лв.
Болница за активно лечение с от 17 до 19 клиники или отделения по отделни медицински специалности 3542 лв.
Болница за активно лечение с от 20 до 22 клиники или отделения по отделни медицински специалности 4411 лв.
Болница за активно лечение с от 23 до 25 клиники или отделения по отделни медицински специалности 4741 лв.
Болница за активно лечение с от 26 до 30 клиники или отделения по отделни медицински специалности 5071 лв.
Болница за активно лечение с от 31 до 35 клиники или отделения по отделни медицински специалности 5401 лв.
Болница за активно лечение с от 36 до 40 клиники или отделения по отделни медицински специалности 5731 лв.
Специализирана болница за активно лечение 2486 лв.
Болница за долекуване и продължително лечение 2486 лв.
Болница за рехабилитация 2486 лв.
Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация 3278 лв.
2. Комплексен онкологичен център 2750 лв.
3. Диализен център 2486 лв.
4. Център за трансфузионна хематология 2486 лв.
5. Дом за медико-социални грижи за деца 2013 лв.
6. Медико-диагностична лаборатория 2013 лв.
7. Медико-техническа лаборатория 2013 лв.
8. Медицински център 2013 лв.
9. Дентален център 2013 лв.
10. Медико-дентален център 2013 лв.
11. Диагностично-консултативен център 2013 лв.
12. Център за психично здраве 2013 лв.
13. Център за кожно-венерически заболявания 2013 лв.
14. Тъканна банка 2013 лв.
15. Център за спешна медицинска помощ 2013 лв.

2. За самостоятелно оценяване на отделните медицински дейности на лечебните заведения по т. 1 се събира такса в размер на 1617 лв. Таксата се събира за всяка структура (клиника или отделение), заявена за оценяване на съответната медицинска дейност.

3. За самостоятелно оценяване на възможностите за обучение на студенти и/или специализанти на лечебните заведения по т. 1 се събира такса в размер на 1617 лв.

4. За самостоятелно оценяване на индивидуална или групова практика за първична извънболнична медицинска помощ на възможностите за обучение на студенти, специализанти и лекари за целите на продължаващото медицинско обучение се събира такса в размер на 420 лв.

5. При провеждане на едновременно оценяване на цялостната медицинска дейност, на отделните медицински и други дейности, и на възможностите за обучение на студенти и/или специализанти, на лечебните заведения по се събира само таксата по т. 1.

6. За провеждане на контролно производство при постъпило в акредитационния съвет възражение от акредитиращото се лечебно заведение на лечебните заведения по т. 1 се събират следните такси:

 • за контролно производство на цялостната медицинска дейност – 2013 лв.;
 • за контролно производство на отделни медицински дейности – 753 лв. Тази такса се събира за всяка структура (клиника или отделение), заявена за контролно производство на съответната медицинска дейност.
 • за контролно производство на възможностите за обучение на студенти и/или специализанти - 753 лв.

7. При първоначална акредитация на лечебни заведения или структури на лечебни заведения се заплащат 50 на сто от таксите по т. 1 и т. 2.

1. Заявленията за откриване на процедура по акредитация се приемат в Звеното за административно обслужане на Министерство на здравеопазването на адрес пл. „Света Неделя” № 5 всеки работен ден между 9.00ч. и 17.30 ч.

2. Всяко заявление се регистрира от служителите в Звеното за административно обслужане в Единната информационна система за документооборота.

3. Заведените заявления с приложените документи се предават на председателя на Акредитационния съвет, който ги разпределя на Звеното за административно-техническо обслужване в Министерството на здравеопазването за проверка на заявлението и приложените към него документи и изготвяне на доклад относно изправността на подадените документи.

4. Докладът на звеното се внася за разглеждане в Акредитационния съвет заедно с предложение за варианти на проектосъстав на експертна комисия.

5. Акредитационният съвет прави предложение до министъра на здравеопазването за назначаване на експертната комисия, след като е приел окончателния състав.

6. Министърът на здравеопазването издава заповед за назначаване на експертна комисия и сключва договор с председателя и членовете на експертна комисия, в който се определят конкретните задачи, сроковете за изпълнението и размерът на възнаграждението.

7. Заповедта се съобщава в 5-дневен срок от издаването й на управителя (директора) на кандидатстващото за акредитация лечебно заведение.

8. Преди посещението в лечебното заведение експертната комисия се запознава с доклада за самооценяване.

9. Звеното за административно-техническо обслужване провежда инструктаж на председателя на експертната комисия и управителя, съответно директора на лечебното заведение, на който се уточняват:

 • графикът за срещи на експертната комисия с комисията за самооценяване, с отделни специалисти, с пациенти и граждани и за провеждане на социологически анкети;
 • графикът за проверките на експертната комисия в диагностично-лечебните, административните, обслужващите и спомагателните структури на лечебното заведение по дни и часове;
 • условията, които лечебното заведение трябва да осигури на експертната комисия за нормална работа (работни места, компютърна техника, достъп до допълнителна информация и др.).

10. Експертната комисия извършва в срок до 5 работни дни външна оценка, отчитайки изпълнението на критериите и показателите в обема дейности, заявен от лечебното заведение.

11. Оценяването се извършва по методиката съгласно приложение № 10 от Наредба № 18/20.06.2005 г.

12. Експертната комисия може да направи предложение до Акредитационния съвет за прекратяване на акредитационната процедура при липса на доказателства към доклада за самооценка, както и при отказ от страна на лечебното заведение да й предостави доказателства.

13. Експертната комисия за оценка мотивира всяка от експертните си оценки, съставя обобщен доклад и проект на решение за акредитация в определения в договора срок. В мотивите към всяка оценка експертната комисия посочва кои показатели са оценявани, както и кои от тях са приети за изпълнени и кои не. В обобщения доклад експертната комисия задължително отчита изпълнението на препоръките от предходната акредитация на лечебното заведение и препоръките, дадени на лечебното заведение от Националната здравноосигурителна каса, регионалните здравни инспекции, Изпълнителна агенция "Медицински одит", Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и други контролни органи.

14. В 5-дневен срок от приключване работата на комисията копие от доклада се изпраща от ръководителя на звеното за административно-техническо обслужване на управителя, съответно директора, на акредитираното лечебно заведение.

15. Управителят, съответно директорът, може да направи възражение по доклада на експертната комисия в тридневен срок от получаването му. С възражението може да бъде направено искане за откриване на контролно производство. Управителят, съответно директорът, представя писмено становище по доклада на експертната комисия, по оценките, определени от експертната комисия, и по работата й.

16. Възражението и становището се подават до Акредитационния съвет чрез ръководителя на звеното за административно-техническо обслужване. Към тях се прилага копие от писмото, с което докладът на експертната комисия е изпратен на управителя, съответно директора на лечебното заведение.

17. След изтичане на сроковете по т. 14 и т. 15 председателят на експертна комисия внася доклада и проекта за решение в Акредитационния съвет на хартиен и електронен носител и кратко резюме на доклада.

18. След внасяне на доклада и проекта за решение Акредитационният съвет излъчва от своя състав до трима рецензенти, които се произнасят писмено за съответствието на проведената процедура по външното оценяване с изискванията на наредбата, за изчерпателността на доклада на експертна комисия и за основателността на предлаганите от нея оценки.

19. Акредитационният съвет изслушва доклада в присъствието на целия състав на експертна комисия и управителя, съответно изпълнителния директор на акредитираното лечебно заведение. Обсъждането на доклада и рецензиите се извършва в закрито заседание.

20. В срок до един месец след представяне от доклада на експертната комисия Акредитационният съвет се произнася с решение, с което присъжда:

 • оценка на цялостната медицинска дейност на лечебното заведение и срок, за който тя се присъжда и/или
 • оценка на отделните медицински и други дейности на лечебното заведение и срок, за който тя се присъжда и/или
 • оценка на обучението на студенти и/или специализанти в лечебното заведение и срок, за който тя се присъжда.

21. Решението се вписва в стандартен протокол, който се представя на министъра на здравеопазването за утвърждаване.

22. На основание решението на Акредитационния съвет министърът на здравеопазването в 15-дневен срок издава заповед за определяне на акредитационната оценка на лечебното заведение и срока, за който тя се присъжда. В заповедта за определяне на акредитационна оценка за обучение на студенти и/или специализанти се вписват видът на обучението и специалностите.

23. При първоначалната акредитация оценките, които се присъждат, са отлична или лоша. Те се присъждат за срок 1 година за нови лечебни заведения, съответно за срок 6 месеца за нови структури на лечебни заведения.

24. Заповедта се връчва на управителят, съответно директорът на лечебното заведение лични или по пощата с обратна разписка.

25. Цялата служебна преписка, се съхранява от ръководителя на звеното заадминистративно-техническо обслужване.