Върни се горе

10 юли 2012 г.
350 деца са заминали за лечение зад граница
 
Трансплантации на черно у нас не се правят
 
Не очаквам фалити на аптеки
 

-    Г-жо Атанасова, днес ще подпишете колективния трудов договор за сектор „Здравеопазване". Какво увеличение на заплатите да очакват медицинските работници и откога влиза в сила новото заплаща­не?
- Да, от днес в сила ще влязат новите минимал­ни прагове на работните заплати в здравеопазва­нето, което ще доведе до съществено увеличение на основните месечни възнаграждения не само на лекарите, но и на це­лия персонал в лечебни­те заведения.
Средното увеличение ще е между 10 и 20%. Най-сериозен ръст в основните заплати ще има при новопостъпва­щите медицински сест­ри. Както знаете, голям проблем за страната ни е задържането на тези кадри. Повечето от тях заминават в чужбина веднага след като се дип­ломират.
Важно е да се знае съ­що, че с проекта за про­мени в колективния тру­дов договор се предвиж­да нощният труд да ско­чи от 50 стотинки на един лев.
Новото увеличение на заплатите влиза в сила от 1 юли тази година, въпреки че днес заедно с работодателите и синди­катите ще подпиша доку­ментите.
- Като говорим за па­ри, какви ще са пос­ледствията за Минис­терството на здравео­пазването от решени­ето на Конституцион­ния съд, че трансфе­рът на средства от ка­сата към ведомството е незаконен?
-   Решението на съда действа напред във вре­мето, т.е. не може да вле­зе в сила със задна дата. Параграф 5 от Закона за бюджета на НЗОК гласе­ше, че всички медицинс­ки дейности и лекарства, които през 2011 г. са се финансирали от бюдже­та   на   министерството, вече се заплащат чрез трансфера    от    касата. Точно тези текстове съ­дът обяви за противокон­ституционни.
Става дума за тези 100 млн. лв., които бяха за­ложени в бюджета на касата. Средствата се трансферираха ежемесечно, като в края на всеки пе­риод се подаваха данни към касата и съответно тя превеждаше на ми­нистерството нужните средства. Сега, когато ре­шението вече е факт, сме в месец юли, което озна­чава, че за този месец ние няма да получим па­ри от касата. Останалите средства - до края на го­дината, са в размер на около 45 млн. лв. Те ня­ма да бъдат преведени, но това няма да се отра­зи върху лечението на пациентите. Ще се нап­равят корекции в рамки­те на бюджета, за да мо­же министерството да компенсира тези средст­ва.
- Всички министри разчитат на допълни­телни средства от по-високата събираемост на данъците и от преизпълнението на бюджета. Нямате ли възможност да се справите в рамките на собствения си бю­джет?
- За съжаление няма­ме такава възможност. Особено след падането на лимита за лечението на деца в чужбина. Неп­рекъснато изпращаме малчугани в чужбина, ежемесечно одобряваме нови молби, отпускаме средства. Около 350 деца са заминали за консулта­ции и лечение зад грани­ца. Изразходвали сме 5,5 млн. лв., а за цялата го­дина са предвидени 6 млн. лв. Ние трябва да намерим средства за ос­таващите 6 месеца, т.е. това ще стане за сметка на вътрешно преструкту­риране на средствата в рамките на собствения ни бюджет.
Освен това увеличих­ме заплатите в Спешна помощ с 18% с пари за та­зи година. Това означа­ва, че трябва да подсигу­рим и тези средства. То­ва ще стане отново чрез вътрешно преразпреде­ление. Ето защо ще е много трудно да компен­сираме тези 45 млн. лв. със собствени сили.
- С решението си да намалите цените на лекарствата вие про­вокирахте негативна­та реакция у много от фармацевтите. Очак­вате ли протести тази седмица?
- Това, което цели пра­вителството и екипът на Министерство на здраве­опазването, е сваляне на цените на лекарствените продукти за всички хора.
Да, фармацевтичният съюз заплаши, че ще блокира пътища в знак на несъгласие с намаля­ването на надценките на дистрибуторите и тези в аптеките с 2%. Но за сметка на това всички пациентски организации застанаха зад нас и каза­ха, че подкрепят всички предприети мерки, а то­ва не е за подценяване. Все пак водещото за дър­жавата е интересът на хората, в случая на па­циентите.
Знаете, че в момента се обсъждат няколко про­мени в нормативните до­кументи - става дума за Наредбата за цените и реимбурсацията на ле­карствените продукти, Закона за лекарствените продукти в хуманитар­ната медицина, Закона за здравното осигурява­не, а вече е обнародвана и Наредба 10, която ще позволи на НЗОК да до­говаря по-ниски цени на медикаментите. Всички тези документи са в синх­рон и когато промените станат факт, ще сме сви­детели на едно чувстви­телно понижение на це­ните.
- Ще фалират ли ап­теки заради редуци­рането на надценките с 2%?
-   Не смятам, че два пункта е драстично на­маление в надценките както за дистрибуторите, така и за аптекарите.
Съгласно нормативна­та уредба има няколко ценови групи. Първата е от 0 до 10 лв., където по­падат около 1000 лекарс­твени продукта. Във вто­рата - от 10 до 30 лв., са около 680 медикамента. А третата е над 30 лв. и тя обхваща над 1200 ле­карства. Отражението от свалянето на надценката ще е различно за тези ле­карствени продукти -най-голямо и съществе­но ще е то при най-скъ­пите лекарства. Напри­мер медикамент, който преди е струвал 223 лв., вече ще е 216 лв. Друг медикамент, чиято цена е била 293 лв., ще стане 282 лв. Така че ако един пациент има изписани няколко скъпи лекарст­ва и трябва да си ги ку­пува всеки месец, едно намаление от 20 лв. при изпълнение на рецепта­та ще облекчи семейния бюджет.
Направила съм всички предложения за проме­ни единствено в интерес на пациентите. Чувам, че ме обвиняват в лобизъм за големи вериги ап­теки, за дистрибутори и дори за производители на лекарства. Катего­рично ги отхвърлям.
Дали ще има фалити на аптеки?! Аз не мисля, че това ще се случи. От началото на годината до момента са разкрити 59 нови аптеки, т.е. ако този бизнес не беше пече­ливш, едва ли някой ще­ше да продължава да ин­вестира в него.
- Вие бяхте предло­жили да се създаде държавна агенция, която да регулира це­ните на лекарствата. Миналата седмица обаче правителството реши това да е Нацио­нален съвет към Ми­нистерския съвет. За­що отстъпихте и защо този съвет ще заседа­ва в Плевен?
-   Не   зная   защо,   но всички смятат, че про­мяната на наименовани­ето задължително води след себе си и промяна на функциите. Ние пред­ложихме това да е дър­жавна комисия по цени и реимбурсиране, а Си­меон Дянков, в качество­то си на предсе­дател на Съвета за администра­тивна реформа, предложи това да е съвет, който да е със седали­ще в Плевен. Та­зи структура ще бъде изнесена в провинцията в контекста на де­централизация­та на държавна­та администра­ция.
Нищо друго не е променяно -съставът, числе­ността и функци­ите на тази адми­нистрация оста­ват такива, как­вито са заложени в предложение­то. Тази комисия ще издава разре­шителни, ще оп­ределя цените, както и нивото на реимбурсация на съответните медикаменти. Всички решения на комисията ще бъдат публикувани онлайн - на сайта на здравното министерс­тво ще има линк и всеки ще може да се запознае с взетите решения. Или иначе казано, съветът няма да има само кон­султативни функции.
- Миналата седмица бяха одобрени и про­мените в Закона за трансплантациите. Очаквате ли това да насърчи тази дей­ност? Изчислявали ли сте какви средства ще са необходими за цел­та?
- Преди година и поло­вина имаше един скан­дален случай с младо момче, починало при ка­тастрофа. Родителите му дариха органите, бяха спасени два живота, а ко­гато те отишли да го при­берат от моргата, им го върнали в безобразно състояние. Ето на това искаме да сложим край с промените в норматив­ната база. Тук обаче не става дума за покриване на разходите по погребе­нието, а за финансиране на медицинските дейнос­ти по обработката на тя­лото след смъртта.
Не са правени изчис­ления колко средства ще са нужни, но те със си­гурност няма да са мно­го, като се има предвид, че от началото на годи­ната у нас е имало само 4 донорски ситуации, т.е. напоследък въобще не се работи в областта на трансплантологията.
Дали тези промени ще насърчат живото донорство, не мога да кажа. То­ва е решение, което все­ки взема сам. Тук не ста­ва дума за двете мини­мални работни заплати, които ще получиш, ако дариш бъбрек или част от черния си дроб. Актът на донорство е безвъз­мезден и доброволен. Ние само покриваме ме­дицинските разходи на тези хора и ги компенси­раме за временната нет­рудоспособност. Изборът е морален и той не бива
да бъде провокиран от материалното стимули­ране.
- Преди по-малко от месец СЗО сигнализи­ра за увеличаване на трафика на органи, а неотдавна български­те медии писаха и за това, че сърби прода­ват бъбреците си у нас. Как ще коменти­рате тези твърдения? Правят ли се трансплантации на черно в болниците ни?
- Да, запозната съм с доклада на СЗО, както и с публикациите на тази тема. Доколкото си спом­ням, ставаше дума за со­циално слаби сърби, кои­то предлагат бъбреците си, но никой у нас не ги купува. Не може и дума да става за трансплантации на черно в наша бол­ница. Ние сме свързани в Европейска мрежа за донорство, т.е. не е въз­можно у нас да има тър­говия на органи. Няма­ме и данни някой някъде да се е опитвал на извър­ши трансплантация с ку­пил на черно бъбрек. То­ва е криминално деяние и то се наказва изключи­телно строго.
- От много години се говори за годишна класация на клиники­те, но все още няма критерии, по които да се направи. Не е ли редно да има рейтинг на болниците, който да ориентира пациен­тите в техния избор?
- Има такава инициа­тива, тя е от страна на неправителствените ор­ганизации. Те всяка го­дина напълно добровол­но правят такава класа­ция.
Що се отнася до възможностите на държава­та - преди време същест­вуваха критерии за ак­редитиране на лечебни­те заведения. Впоследст­вие съдът отмени тази акредитация и тя сега е задължителна единстве­но за болниците, които са бази за обучение. Разби­ра се, всички лечебни за­ведения трябва да отго­варят на медицинските стандарти, т.е. да имат наличие на достатъчно квалифицирани лекари, да разполагат с добра апаратура, да правят оп­ределен брой манипула­ции всеки месец и т.н. Благодарение на тези стандарти се изготвят и т.нар. нива на компетен­тност, които определят какви са възможностите на дадената клиника.
Естествено, това е само едната част от възмож­ността за оценка. Добър качествен измерител все още няма - за него съдим по реакцията на пациен­тите, която може да е су­бективна, и по данните на НЦООЗ, където се следят показатели като смърт­ността, продължителност­та на лечението, рехоспитализациите и т.н.
Както виждате, оценка на клиниките се прави непрекъснато, на всички нива, но действително за годишен рейтинг все още не може да се говори. Факт е обаче, че имаме нужда от подобна класа­ция и работим активно в тази насока. Защото па­циентът може да е дово­лен от това, че спи на ро­зови чаршафи на цве­тенца и персоналът е ус­михнат, но да се окаже, че в клиниката не могат да му направят нито ед­на добра процедура. В то­зи смисъл е редно да има ежегоден рейтинг на бол­ниците.
Сподели в: