Върни се горе

01.08.2012 г.


Водещ:16 са извършените проверки в лечебните заведения за болнична помощ от януари до юли тази година. Какви са констатираните нарушения и пропуски, министър Атанасова? 
Десислава Атанасова: Първо, искам да започна с това, че в момента, в който заех този пост, декларирах, че ще има достатъчно публичност и прозрачност на всички процеси, които текат в здравеопазването. Това декларира и директорът на Националната здравно-осигурителна каса и нашите екипи работят именно в тази посока. Заявих, че резултатите от всички проверки ще бъдат достъпни за цялата общественост, за да е наясно цялото ни общество как се финансира здравеопазването и как се харчат средствата в него. В резултат от контрола на инспектората на Министерство на здравеопазването следва да се осигури прозрачност на здравните услуги за всички нива в системата, да се подобри информираността на населението за възможностите, проблемите и отговорностите на всички участници в процеса, да се повиши качеството, съответно, на здравните услуги и не на последно място, това е ефективен механизъм, за да се противодейства на бюрокрацията и корупцията в здравната система, както и да се подобри и достъпът на гражданите, и доверието им в тази система. От началото на годината до 31 юли инспекторатът на министерството е извършил 16 проверки, от които седем са по организацията на административната дейност на лечебните заведения – търговски дружества. И това са проверки, които са извън обхвата на правомощията на Изпълнителната агенция „Медицински одит”, която пък от своя страна следи за качеството на медицинската дейност. Всъщност, проверките са без оглед на местоположението на лечебните заведения, защото има лечебни заведения на територията на София, има и от провинцията. Извършени са проверки: по спазването на правилата от Националната специализирана болница по хематология; в организацията на многопрофилната болница за активно лечение в Хасково; за спазването на вътрешните правила в Специализираната болница за долекуване и рехабилитация на опорно-двигателния апарат „Бул-Про” в София; в университетските болници, една от които е ИСУЛ, както и в Специализираната болница по детски болести в София. Има и последващи проверки в Университетската болница „Свети Иван Рилски”, за последващата проверка в „Пирогов” сме говорили вече няколко пъти. И в момента тече и проверката в „Александровската болница”. 
Водещ:
На какъв принцип са избрани проверяваните лечебни заведения? Какви нарушения констатирахте? 
Десислава Атанасова: Установени са най-вече нарушения, свързани с приложението на различни закони и наредби. Установени са нарушения на търговски закон, като например, това са неизпълнения на договора за управление, с който се упълномощава изпълнителния директор на дружеството, сключване на договор за управление и контрол на дъщерни дружества на лечебни заведения за срок по-дълъг от три години без да е проведен конкурс, сключване на договори за продажба, замяна и наем на дълготрайни активи без търг или конкурс, съгласно правилата. Освен това, някои от вътрешните правила за дейността на лечебните заведения – както правилниците за устройство, дейността и вътрешния ред, така и някои правила за финансово управление и контрол в публичния сектор – са нарушавани. Има редица нарушения на Закона за обществените поръчки и на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, като на много места е допуснато разделяне на обществените поръчки, което е довело до промяна на приложимите разпоредби на наредбата и е повлияло върху избора на формалната процедура. Тоест, не се провежда открита процедура, а се провеждат няколко процедури или на договаряне, или на събиране само на три оферти и така нататък. Налице са и нарушения относно получаването на даренията. Няма разписани правила или процедури, които да уреждат реда и условията за получаване и разходване на дарения. Или пък приетите дарения по фактури са без договори и протоколи за дарения. Издадени са касови ордери за постъпили суми в касата на болницата, които обаче не са коректно оформени като липсва или подпис на дарител, или нямат в договорите за дарение номер, дата на сключване, не са подписани от изпълнителния директор или от други упълномощени лица и така нататък. Липсват и такива приемно-предавателни протоколи за част от даренията. Или когато са правени дарения в натура, не е описано състоянието и вида, в който се получават, и в много кратък срок след това или още в същия ден се бракуват от същата комисия, която ги е приела. Освен това са констатирани и нарушения на законодателството по отношение на сключените граждански договори. В много от случаите колегите от инспектората считат, че има прикриване на трудови договори, тъй като по формата и по предмета много от тези граждански договори се доближават до трудовите договори. Както има и редица нарушения, свързани със средствата за допълнителни възнаграждения на персонала, като на някои места липсват утвърдени правила, които да регламентират отговорностите и координацията между структурните звена по отношение на разпределението и изплащането на средствата, а и някои други нарушения на финансовата дисциплина, като нарушения на утвърдени методики, критерии, заповеди за разходване на допълнителни възнаграждения и така нататък. Разбира се, всички тези констатации, първо, са докладвани на мен като упражняващ правата на държавата в капитала на тези дружества. За някои от тях има конкретни препоръки и при повторните одити вече са отстранени и това е констатирано от колегите от инспектората. Други сме изпратили на институциите, които биха могли да издадат и актове за нарушенията, а това са Агенцията за държавен и финансов контрол, както и Националната агенция по приходите, така и Инспекцията по труда. И предполагам, че след като те направят проверка, ще бъдат връчени и актовете със съответно установяване на административните нарушения. Но по-важното е, може би, изводът, който ние направихме. 
Водещ: И управленските решения, които ще последват след този извод. Това е най-важното.
Десислава Атанасова: Точно така. Първото управленско решение, което вече е в ход, е промяната в борда на директорите на някои лечебни заведения, защото министърът на здравеопазването навсякъде в тези лечебни заведения в борда на директорите има представител, тоест, човек от министерството, и именно той трябва да дава първи информацията към министъра и да сигнализира, ако се вземат нарушения в противоречие на закона или не се спазват всички процедури за финансова дисциплина. Именно тези хора считам, че са едни от най-отговорните за всички действия, в повечето случаи са председатели на борда на директорите. И вече в някои лечебни заведения има осъществена смяна на тези лица. Вторият извод, обаче, който също е много важен и който е направен, и трябва да се осъществи и на практика, е, че трябва да помогнем на всички лечебни заведения, както на борда на директорите, така и на изпълнителните директори, и да въведем единни правила при изразходването на финансовите средства и стандарти за управление на лечебните заведения. Защото се установява, че при възлагане на някои обществени поръчки в лечебни заведения, да речем за строителство, в провинцията и в София, цената на квадратен метър е многократно различна. Тоест, въпреки че се осъществяват почти едни и същи по обем дейности на почти една и съща квадратура... 
Водещ: С едни и същи материали. 
Десислава Атанасова: Едни и същи материали. И въпреки че отчитаме, че на различни места цената на труда и на работната ръка би могла да бъде различна, не може да има разминаване от порядъка на над 10 пъти разлика между постигнатите цени в различните краища на България и от различни лечебни заведения. И върху това трябва да поработим, както и върху запознаване с правилата за възлагане на обществени поръчки, съгласно закона и, съответно, съгласно наредбата. Дори мислим за унифицирани правила, за унифицирани документации, с цел да не се допускат нередности и неточности при възлагането на обществените поръчки. Защото в крайна сметка се разходват публични средства – средства, събрани от нашите здравни осигуровки и от нашите данъци и те трябва да се разходват достатъчно правилно, в правилната насока, и достатъчно добронамерено, и законосъобразно. Проверявани са предварително планувани лечебни заведения, защото инспекторатът прави планови и извънредни проверки. Някои от тях са планувани да бъдат проверени още през миналата година, а някои от тях са проверявани по сигнали, които са постъпвали в Министерството на здравеопазването. Но бих искала да кажа отново, че това не са проверки, насочени към определен директор, както се бяха появили такива коментари по отношение на „Пирогов”. В никакъв случай. А и тогава заявих, че проверки ще има във всички лечебни заведения в цялата страна. Така че проверките ще продължат и може би на един последващ етап ние отново ще изнесем данни за следващите осъществени проверки в болниците в останалата част от страната.

Сподели в: