Върни се горе

Водещ Величко Конакчиев: А сега с удоволствие казвам добър ден в "Неделя 150" на министъра на министъра на здравеопазването Десислава Атанасова.

Десислава Атанасова: Добър ден на вас, на д-р Цеков и на всички слушатели.

Водещ: Така. Министър Атанасова, смъкнахте, успяхте да намалите цените на някои лекарства. Първият ми въпрос е ще продължите ли по този път и какви са резултатите от това, което успяхте?

Д. Атанасова: Разбира се, това е основната цел, която си бяхме поставили и в момента когато и аз заех този пост, и съответно д-р Цеков като директор на Националната здравноосигурителна каса. Да, наистина още 50 лекарствени продукта само за две седмици имат вече нови, по-ниски цени и това е в резултат на извършените служебни проверки, които се правят от комисията по цени и реимбурсиране. Тази комисия е именно съставена от хора от Националната здравноосигурителна каса, от Министерството на здравеопазването и Министерството на финансите, и тази им работа показва, че има воля да се справим с цените на лекарствените продукти. Бих искала да кажа, че проверката ще бъде един непрекъснат процес, както се е случвало досега от момента, от който работи комисията по цени и реимбурсиране. Знаете вероятно, че проверките се правят при деклариране на цена от фирмата производител или служебна такава в период от една година, а ние сме предложили с промени в нормативната база този период да бъде вече 6-месечен, т.е. на 6 месеца да се правят служебни проверки на цялата листа от лекарствени продукти. Но от последните данни, които са през последните две седмици, наистина има някои драстични намаления на цените на лекарствените продукти. Те варират от 2 процента до 85,7, като това са само постигнати намаления на цената на лекарствените продукти при сравняването им с референтните държави от Европейския съюз. Разбира се, след това започва договарянето на отстъпки с Националната здравноосигурителна каса. Има много драстични примери. Цената на определени лекарствени продукти от 880 лева е намалена на 320 лева, от 5255 лева на 4500 лева, от 1500 лева на 1300 лева. Разбира се, спестявам търговските наименования, но факт е, че когато се работи активно, има постигнат резултат.

Водещ: Добре, а българските фирми намаляват ли цените или това са само чужди фирми?

Д. Атанасова: Всички, които са...

Водещ: Всички.

Д. Атанасова: Регистрирали цена и с в позитивна листа, намаляват цени, защото това касае и тях.

Водещ: Добре, а ще продължите ли по този път - тази комисия, която е заработила по-активно, мисля, че имате намерение да увеличите хората в комисията, да учестите работата й?

Д. Атанасова: Да, ние сме предложили промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, който ще бъде разгледан на първото заседание на Народното събрание след ваканцията през септември. Именно в тази посока са промените - да бъде създаден един национален орган със собствена администрация, с капацитет от около 30 души, които да извършват единствено и само служебни проверки, защото в момента комисията по цени и реимбурсиране е съставена от хора, които не са администрация, която да се занимава само и единствено със сравняването на цените, а това са хора, които работят в институциите - и в министерството, и в касата, и в Министерство на финансите, и те се събират епизодично един или два пъти в седмицата извън изобщо тяхната дейност по преките им задължения. И това страшно много пречи, и това го споделиха и всички останали във фармацевтичния бранш и фирмите, защото и за тях е изключително важно да им бъдат разгледани документите в срок, така че с нормативните промени, които сме заложили, това да бъде един национален съвет, който ще се състои вероятно от около 30 човека, в това число комисия плюс администрация, и който ще извършва абсолютно цялата дейност по регистриране на цена, по определяне на лекарствени продукти, които ще влизат в позитивна листа и по ниво на реимбурсиране.

Водещ: Тука някой биха казали, даже го казват, че ето министър Атанасова прави държавно регулиране на цените.

Д. Атанасова: Това регулиране е съществувало винаги. Може би е станал поводът участието ми в друга медия, когато се постави въпросът...

Водещ: Да, скоро.

Д. Атанасова: ...за лекарствените продукти, които така наречените ОТС продукти, които се продават без лекарско предписание свободно на пазара...

Водещ: Без рецепта, да.

Д. Атанасова: ...и единствено конкуренцията определя тяхната цена. А тези продукти наистина са в режим единствено и само на регистриране на цена от производител. Тоест производителят заявява, че цената на лекарствен продукт ще бъде толкова и пазарният механизъм, конкуренция определя намалянето на цената постоянно. И това е най-добрият работещ модел, доказал се в целия свят, именно конкуренцията. Но напоследък се наблюдава сериозно увеличаване именно на цените на тези лекарствени продукти, които са без лекарско предписание. И може би това е поводът, би могло да се обмисли. До преди около 3 години съществуваше този механизъм за регулация от страна на държавата и на тези лекарствени продукти, които са без лекарско предписание, ако разбира се, в момента l Народното събрание, защото законът за лекарствените продукти ще се разглежда от тях...

Водещ: Казахте септември, да.

Д. Атанасова: ...да направят такова предложение, би могло да се обмисли. Ние като вносител, като представляващи Министерския съвет не сме включили такова предложение за момента.

Водещ: А какво да кажем на военноинвалидите, които от някъде от юли са доста... от 1 юли, те са към 9 хиляди души. Досега вземаха без пари лекарствата си, като показваха рецепта от джипито. Вече не е така. Това е по искане на вицепремиера Симеон Дянков.

Д. Атанасова: Да, досега механизмът беше следният - директно от аптеката се получаваха лекарствените продукти за военноинвалидите и след това общините заплащаха на аптеките направените разходи. Само че бяха установени редица нарушения и източване по този начин на бюджетите на общините. Не малко медии го отразиха. Затова беше взето решение да се промени механизмът. Същевременно искам да кажа, че пък от 1 юли с промяна на закона вече военноинвалидите и военнопострадалите имат много повече медицински дейности, които могат да ползват извън обхвата на закона за здравното осигуряване, както и медицински изделия, така и дентални дейности. И правилникът, който урежда реда, по който ще става това, е изработен от Министерството на здравеопазването и е вече факт. Наредбата обаче, която касае достъпа до лекарствени продукти за военноинвалидите е наредба между...

Водещ: Това е постановление на Министерския съвет, нали така?

Д. Атанасова: Не, това е наредба, която се съгласува между четири министерства - Министерство на здравеопазването, Министерство на отбраната, на труда и социалната политика и Министерство на финансите. И дори в петък имаше среща точно по този повод. Надявам се, че съвсем скоро в рамките още на месец август ще бъде намерен начин, ще бъде обнародвана наредбата така, че тези хора да имат достъп до лекарствени продукти.

Водещ: Ето, дано ни чуят. И днес има добра новина. Колкото се може по-бързо, толкова по-добре, това са възрастни хора, заслужили.

Д. Атанасова: Да, безспорно.

Водещ: Така. Сега, проверките в болниците. Предстоят ли уволнения, уволнения на мениджъри? Какво предстои?

Д. Атанасова: Проверките ...

Водещ: Това, инспекторатът вашият, как се казваше там, да...

Д. Атанасова: Да, инспекторат.

Водещ: Към Министерство на здравеопазването, да.

Д. Атанасова: Инспекторатът на министерството. Да. От началото на годината са направени 16 проверки от инспектората, като седем от тях СА по организацията на административната дейност. Като действително са установени доста нарушения и на търговския закон, и на закона за обществените поръчки, и на наредбата за възлагане на обществени поръчки, на закона за финансово управление и контрол в публичния сектор. Нарушения, свързани с трудовото законодателство. Нарушения, свързани с получаването на дарения и тяхното заприхождаване и т.н. Тези проверки ще продължат. Разбира се, че хората, които не се справят и не са показали добри мениджърски и управленски умения, просто няма да бъдат на постовете си. А едновременно с това да се извършват проверки и констатираните нарушения да се обявяват и пред обществеността се вземат и мерки. Те са задължителни, защото голяма част от изпълнителните директори наистина работят по механизми, които не са уеднаквени никъде в страната. Затова ние сме решили да направим една система за управление, с която да се опитаме да им помогнем, така че ефективно да се разходват средствата както и по отношение на обществените поръчки, така и по отношение на точното и законосъобразно изпълнение на финансовото управление в публичния сектор.

Водещ: Имам още няколко въпроса и за инвитро, и за детския... Фонда за лечение на деца, но може ли един въпрос към доктор Пламен Цеков, че още е тук? Ще позволите, нали министър...

Д. Атанасова: Да, разбира се.

Водещ: Господин Цеков, чуваме се?

Пл. Цеков: Да.

Водещ: Джипитата имаха някаква среща и доктор Любомир Киров, председателят на сдружението им, така, се изказа, че здравната каса била догматична и затова те ще нарушават... Например казва, че... разкритикуваха здравната каса, че поставя заимоизключващи се и ненужни изисквания, които после стават основание проверяващите от здравната каса да ги глобяват, и следвали много глоби и така нататък. Има ли истина в тези думи?

Пл. Цеков: По традиция Националната здравноосигурителна каса е подложена само на критики. Никой не отчита какво се случва в крайна сметка с многото средства, които българинът заделя за здраве. В крайна сметка фамилните лекари са болшинството. Приемат нещата, които са договорени в рамковия договор. Но има някои лекари, които се стремят винаги да търсят причини там, където няма, или проблеми там, където няма. В крайна сметка Националната здравноосигурителна каса договаря условията с Българския лекарски съюз и накрая те се разписват по взаимно съгласие и аз не приемам твърденията, че ниезалагаме взаимоизключващи се клаузи само и единствено с цел да глобяваме фамилните лекари. Напротив, мисля, че се отнасяме твърде толерантно към тая наистина сериозна дейност, която реализират фамилните лекари.

Водещ: Добре. Министър Атанасова, ще спасите ли инвитро, какви нови данни имате? Има ли риск за този фонд от страна пак на вицепремиера Симеон Дянков, както и, както и Фонда за лечение на деца? Как е там със средствата?

Д. Атанасова: От началото на годината 2300 жени са получили заповеди за започване на инвитро процедури от Фонда за асистирана репродукция.

Водещ: Това са новите данни. Добре.

Д. Атанасова: Да, като е осигурено финансиране на 1523 процедури в 24 лечебни заведения, с които фондът има сключени договори, като наистина мога да кажа със задоволство, че вече са родени 436 деца...

Водещ: Живи и здрави да са.

Д. Атанасова: ... с помощта на фонда, да, и 470 жени са бременни в момента след проведени, успешно проведени процедури. Така че се надявам, че към края на годината ще имаме наистина с какво да се похвалим. Ние обмисляме средствата, които се отделят за фонд "Инвитро" всяка година и които са в размер на 15 милиона, да преминат към Националната здравноосигурителна каса, и това не е в следствие на думи, казани от финансовия министър или от негови идеи, даже напротив, това е следствие от решението на Конституционния съд. Знаете, че...

Водещ: Да, да, знам.

Д. Атанасова: ... неотдавна Конституционният съд обяви, че е противоконституционно прехвърлянето на стоте милиона през тази година от Националната здравноосигурителна каса към Министерство на здравеопазването. Тоест такъв трансфер в бюджет 2013 не би могъл да има. Затова ние в момента обмисляме кои дейности, които се извършват на здравноосигурени лица следва да преминат и да се заплащат от Националната здравноосигурителна каса. Разбира се, все още един ранен етап, на който в момента се правят разчети. Работят нашите екипи и в касата, и в министерството, и съвместно с Министерството на финансите така, че да намерим най-добрия механизъм. Все още не мога да потвърдя дали фонд инвитро ще премине догодина и ще, дейността ще се плаща от Националната здравноосигурителна каса.

Водещ: Но г-н Цеков няма против, или?

Пл. Цеков: Не, не, наистина нямам против.

Водещ: Добре, добре, това сте го решавали вече, добре.

Д. Атанасова: Това е съвместна работа. Да, ние имаме много добър диалог и... тоест имаме намерение действително така да решим проблема, свързан с това решение на Конституционния съд, че да не се отрази в никакъв случай на пациентите и на всички тези жени, на които фонд "Инвитро" помага.

Водещ: Да, преди време имаше малка война между Министерство на здравеопазването и здравната каса. Сега се убеждавам, че няма. Добре, работите заедно. Сега бързи отговори. В Ерусалим съвместно българско-израелско заседание на двата кабинета. Една от целите, доколкото знам, е нашата държава да улесни българи, които отиват за лечение в Израел, или да се плаща за тях. Кажете вие кратичко така.

Д. Атанасова: Да, предвижда се да бъде подписано двустранно споразумение в областта на здравеопазването. Едната тема, по която... и която ще разискваме и вече имаше разговори, е български лекари да се обучават в Израел.

Водещ: Точно, да.

Д. Атанасова: Приоритетно в сферата на спешната медицина. Освен това да обсъдим възможността български граждани, включително и деца, да се лекуват в израелски болници на преференциални цени. Освен това много важно... последния месец след атентата в Бургас е да обменим опит в областта на оказването на първа помощ при кризисни ситуации в резултат на природни бедствия, пожари, наводнения, земетресения, както и такива кризи, предизвикани... кризи от подобен характер, които преживяхме вече.

Водещ: Кога ще бъде през септември това съвместно заседание, средата някъде беше?

Д. Атанасова: Да, в началото на септември, между 10 и 15 септември, все още датата не е уточнена.

Водещ: Добре. Мисля, че е добра идея това към правителствена болница да има детска онкология. Това е с едно дарение от 5 милиона лева. Това също е добра новина, нали, и вие помагате там също. Добре, може би да не се спираме надълго на този въпрос за ваксината срещу рака на маточната шийка. Кажете ми само, имате ли някакви данни за рака на маточната шийка? Някой ми беше казал, че едва ли не всеки ден умира по една жена. Възможно ли е това?

Д. Атанасова: Точно така е за съжаление. Статистиката е изключително тревожна. Ние сме на първо място в Европа по смъртност от рак на маточната шийка сред жените. Действително всеки ден в България умира по една жена от рака на маточната шийка и съответно и са много тревожни данните за заболеваемостта. Това е една национална програма за профилактика на рака на маточната шийка, финансирането за която беше осигурено още при гласуването на закона за държавния бюджет в края на 2011 г. По тази национална програма предвиждаме всички 12-годишни момичета, на които родителите са дали съгласие и доброволно са го заявили, да имат възможност да бъдат ваксинирани и да имат достъп до ваксините за профилактика на рака на маточната шийка.

Водещ: Това ще бъде от 1 октомври.

Д. Атанасова: Да.

Водещ: Разбира се, гледам жълти вестници, заглавията ме убиват преждевременно: Лъчо Мозъка пробутва смъртоносна ваксина. Кажете, че не е смъртоносна ваксината, въпреки че има някакви случаи. Но доказано ли е, че от ваксината са умрели едно момиче в Англия и други някъде, и доброволна ли е ваксината или задължителна?

Д. Атанасова: Да, отново повтарям, че ваксината е напълно доброволна. Няма никакъв задължителен характер. Ваксината ще се прави на 12-годишни момичета, тоест единствено и само след изричното съгласие на техните родители и преценка на акушер-гинеколози, и на лични лекари. А това дали ваксината носи някакви рискове - ние сме една от малкото държави в Европа, която не е осигурила тази ваксина за профилактика на рака на маточната шийка. И всъщност трябва да се гордеем, че тази година за първи път даваме възможност за такава профилактика. Естествено е, че ще има гласове, които ще се чуват за и против, но експертите - това са национални консултанти, това са лекари и педиатри - казват, че ваксината предпазва. И мисля, че това е най-важното. Разбира се, който...

Водещ: Може би трябва да отделите повече време, вие и вашите специалисти, за разясняване, за разговори на тази тема.

Д. Атанасова: Ами, да, може.

Водещ: За да преборите и жълтите вестници може би.

Д. Атанасова: Но сега от септември започва национална кампания, именно разяснителна кампания, която ще обхваща и училищата, която ще присъства и в медиите, така че хората наистина ще могат да се запознаят с...

Водещ: Да, това трябва да се направи.

Д. Атанасова: ...всички рискове, с всички положителни неща от националната програма и ако решат, могат да ваксинират децата си. Държавата е гарантирала средства и това е, мисля, най-важното.

Водещ: Добре. Имам два специални кратки въпроса към вас. Но последно, г-н Цеков, чуваме се още, нали?

Пл. Цеков: Да.

Водещ: Ами, нямало пари за задължителна профилактика. Кажете, има или няма?

Пл. Цеков: Не, не, значи, парите за профилактика, които са заложени в бюджета на касата, не са по-малко от тези, които са заделяни, откакто съществува касата в общи линии. Освен профилактиката, която се реализира задължително за лицата над 18 години, ние сме покрили на сто процента децата до 18 години, като прибавим и направленията към специалистите, които са около 7 милиона годишно, като прибавим и болничното лечение, в което, така, около милион и 700 хиляди българи влизат в болници, мога да кажа, че българинът е толкова добре покрит със здравни грижи, че няма начин как дадено заболяване да бъде пропуснато. Разбира се, може би не всички българи се ползват от услугите на  профилактиката...

Водещ: Не се ползват, да, така е.

Пл. Цеков: ...но това е техният избор. Да, това е техният избор в крайна сметка.

Водещ: Добре. Благодаря ви. Министър Атанасова, сега ще ви помоля нещо. Има една идея на д-р Тотко Найденов, главен редактор на "Български лекар", главен секретар на Национален алианс "Живот за България", тя донякъде си пробива път - 15 август да стане национален ден на спасението по повод 26-годишния лекар д-р Стефан Черкезов, това е в далечната 1963, спасява много хора и умира. Напоследък имаме няколко случаи. Нашият българин във Великобритания, който почина, спасявайки дете. Двама души починаха сега, спасявайки деца на Черноморието. Бихте ли се запознали още веднъж и евентуално да предложите тази дата 15 август да се официализира като национален ден на спасението именно в името на тези хора, които спасяват други хора?

Д. Атанасова: Да, ние с...

Водещ: Лекари и не само лекари.

Д. Атанасова: ...д-р Найденов сме говорили вече по тази тема. Безспорно това единствено може да се случи след решение на Министерски съвет...

Водещ: Е, така е, затова ви казвам, така, за да съберете...

Д. Атанасова: Дата за...

Водещ: ...смелост и да го кажете на премиера, да кажем.

Д. Атанасова: Ами, аз не мисля, че ми липсва смелост, особено с работата...

Водещ: И аз така мисля, че не ви липсва смелост. Така е.

Д. Атанасова: ...с която се захванах...

Водещ: Не, затова няма нужда от пари, разбирате ли, само...

Д. Атанасова: Абсолютно, няма нужда от пари. Наистина тази добра идея може да е факт. Ние до 15 август нямаме заседание на Министерския съвет, но пък на 15-и и 22-и има, така че можем да подготвим всички необходими документи...

Водещ: Това е нещо, което...

Д. Атанасова: ...да се разгледат...

Водещ: ... си заслужава. Примерно 12 часа лекарите да склонят глава пред подвига на други лекари, свои колеги и т.н.

Д. Атанасова: Безспорно така е, да.

Водещ: Добре, благодаря ви. А, последен въпрос. Наистина ли говорите с министър Симеон Дянков за евентуално много трудно сваляне на ДДС-то за лекарствата? Настина ли?

Д. Атанасова: Да, водим такива разговори. Но това може да се случи в бюджет 2013...

Водещ: Е, много ясно...

Д. Атанасова: Ние търсим всякакви механизми.

Водещ: Ама той бяга от това, доколкото разбирам.

Д. Атанасова: Ами, в момента обсъждаме възможните варианти. Сами разбирате, че намалянето на ДДС или диференцирането на ставката специално за лекарствата ще се отрази на държавния бюджет.

Водещ: Разбира се, знам, знам, знам.

Д. Атанасов: Така че разчети в момента се правят от експертите и ако е възможно, ще го направим.

Водещ: Ами, засега ви благодаря в очакване на други разговори. Благодаря и на двама ви, министъра на здравеопазването Десислава Атанасова и д-р Пламен Цеков, шефа на здравната каса. Благодаря ви. Приятен ден. Надявам се пак да разговаряме заради слушателите.

Сподели в: