Върни се горе

- Предложихте два базисни варианта за здравна реформа, г-н Ананиев. Преди да влезем в подробности, доволен ли сте от началото на дискусиите?

- Кръглата маса, каквато не е провеждана от близо 20 години, бе уникална възможност за дебат по бъдещето на здравеопазването. Поканени бяха всички, които така или иначе участват в провеждането на политиката в сектора. За нас е изключително важно при промяната на модела да чуем всички страни в сектора – съсловните организации, асоциациите на болниците, пациентските организации, синдикатите, работодателите, застрахователите. Оценен бе сегашния модел, набелязахме и належащите промени, които са важни както за пациентите, така и за хората, които ги лекуват. Питате ме доволен ли съм? Да. Всички, включително и представителите на Световната здравна организация и Световната банка, се обединихме около мнението, че сегашният модел е изчерпан, несправедлив, не стимулира хората да се осигуряват, не създава равен достъп до здравеопазване, не осигурява условия за достойни доходи на тези, които ги лекуват. Важното е, че поставихме началото на тази толкова дългоочаквана дискусия за развитието на сектор здравеопазване.

- Казвате, че поставяте пациента на първо място. Това предполага той да бъде активен. Дайте му мотивация ?

- Който и от двата варианта да се приеме, промените са в интерес на пациентите. Ресурсът, с който те ще участват легално, става част от общия, покриващ разходите по основния пакет. Тук поставям един важен акцент – създава се възможност за нови дейности и политики в сектора.

- Какви ще бъдат те?

-Ще преоценим клиничните пътеки, които не са променяни 10 години, Тази година за първи път направихме промени в някои от тях. Ще дадем възможност и ще изискваме да не се нарушават правилата на добрата медицинска практика. Част от ресурса ще се използва за нови политики, програми, нови технологични решения, нова апаратура, за повишаване реимбурсирането на социално значими заболявания, каквито са онкологичните, сърдечно съдовите например. Това очакват българските граждани и техните желания са ясно очертани в данните от национално представителното социологическо проучване, което министерството поръча.

- Казвате, че няма да се промени съществено това, което пациентите плащат, но срещу него те ще получават повече и по-качествени услуги, така ли?

- Чрез въвеждането на комплексен контрол от нов тип няма да се допусне да се правят доплащания по основния пакет от здравни услуги. Статистиката показва, че българинът в момента плаща допълнително близо 3,5 млрд. лв. извън това, което се покрива от 8% здравна вноска. Половината от тази сума не е за дейности в основния пакет, но са легални плащания. Останалите около 1,7 млрд. лв. обаче хората вадят от своя джоб за нерегламентирани плащания. Предложението ни е - срещу 12 лв. на месец, или 144 лв. на година задължителна здравна застраховка, такива плащания повече да не се допускат. По този начин разходите на пациентите за здраве ще намалеят драстично.

- Ако не възразявате, да разиграем двата модела. Аз съм пациент, избран е да действа модел А. Какво носи той и какво давам аз?

- При модел А НЗОК е демонополизирана. Със закон ще се определят изискванията към застрахователните дружества, които ще работят като здравни каси. По-важните от тези изисквания ще са - определен брой граждани, които да са записани в съответното дружество, наличие на офиси в 28-те областни града, да има пълно покритие на територията на страната за болнична и извънболнична помощ, т.е. сключени договори с лечебни заведения, да отговаря на всички изисквания за финансова стабилност на КФН, да има информационна система, работеща в синхрон с единната национална здравно информационна система. Застрахователните дружества трябва да поддържат екипи, които да проверяват извършени ли са услугите, за които ще се плаща. И, забележете, извършени ли са качествено. На сайта си ще оповестят всички сключени договори на медицинска дейност. Едва когато покрие изискванията застрахователите ще станат самостоятелен финансиращ орган, какъвто сега е НЗОК. Тогава те влизат в конкуренция със Здравната каса, която също ще получи статут на застраховател.

- Да очертаем и втория модел, преди да изясняваме детайлите и на двата.

- За един преходен период ще съхраним солидарния фонд в лицето на НЗОК и едновременно ще правим допълващо финансиране чрез задължителната застраховка, която вече споменах. В същото време компаниите, които получат право да работят като частни здравни каси, ще могат да предлагат на клиентите си и допълнително доброволно осигуряване.

- При представянето, освен ролята на конкуренцията, което е ясна, подчертавате значението на новия контрол. Защо е важен и какъв ще е той?

- Действащият в момента контрол от НЗОК не е ефективен. Възнамеряваме да съберем финансовия и медицинския контрол в единна структура с ясно разписани правила за комплексен контрол. С нашето предложение се предвижда осъществяването на троен контрол – от пациента, от НЗОК и от застрахователя. За подобряване на контролната дейност голям принос ще имат и изгражданите в момента Единна национална здравна информационна система и централизираната електронна система за провеждането на търгове за лекарства и медицински изделия. Контролът ще включва проследяване на качеството на извършената медицинска дейност, както и резултатите от проведената терапия. Контрол ще се осъществява и върху цените, които ще обявяват лечебните заведения.

- Какво се случва с пациентите, чието лечение е по клинични пътеки до граничните 700 лв.?

- Предложението е НЗОК да плаща 90% от пътеката, а пациентът плаща 10%. Т.е. цената на пътеката от 700 лв. се разделя така- 630 лв. плаща НЗОК и 70 лв. пациентът. Ако някой здравен фонд реши, за да привлече повече клиенти с по-атрактивни предложения, той може да поеме и това плащане на пациента, т.е. да плати тези 70 лв. вместо него. Ако клиничната пътека прескочи тази граница и върви нагоре, до най- скъпата - например 14 000 лв., НЗОК продължава да плаща 630 лв., а остатъкът до реалния размер на клиничната пътека се поема застрахователния фонд.

- Съгласни ли са застрахователите на такъв вариант? Най-вероятно те ще кажат, че не са…

- Разбира се, че още в първия момент те казаха: НЗОК си запазва правото да плаща “леките” пътеки, а за нас остават тежките, т.е. скъпите. Разчетите до момента показват, че клиничните пътеки до 700 лв. са 84% от всички, а останалите са само 16%.

- Пациентът вади ли нещо от джоба си освен тези 12 лв. засега?

- Срещу тези 12 лв. засега и при 10% лично участие, колкото е неговата част по клиничните пътеки до 700 лв., общо пациентите ще платят близо 80 млн. лв. Данните показват, че до момента само за ползването на легловата база в лечебните заведения пациентите са плащали към 90 млн. лв. Плащането за леглоден ще отпадне, така че дори само този пример доказва, че твърдението, че пациентът не е защитен, не е вярно.

- Какво показва сметката за НЗОК и за застрахователите?

- През 2017 г. в НЗОК са разходвани за болнична помощ около 1,7 млрд. лв. При новата схема този разход е 1,099 млрд., т.е. ще останат неизползвани 557 млн. лв. Застрахователните дружества ще съберат 864 млн. лв., като в същото време техният разход за болнична медицинска помощ ще възлезе на 511 млн. лв., т.е. при тях остават 353 млн. лв.

- Ще има ли регламент как да се харчат тези “остатъци”?

- За НЗОК е ясно какво правим – те ще отидат за нови политики и програми, за нова апаратура и технологии, за нови заболявания, които до този момент не са били покривани. От сумата, оставаща при застрахователя, той ще трябва да плати вноската си в гаранционния фонд, трябва да поддържа резерви, да покрива издръжката на офиси в 28-те града, да издържа екипите, които ще правят проверките. Ще имат право и на регламентирана минимална норма на печалба. Застрахователите няма да имат право да използват набраните средства от здравната застраховка за финансирането на други дейности, които извършват.

- Лични ли ще бъдат партидите?

- При първия етап на модел “В” пациентите ще имат лична партида, но НЗОК и застрахователите ще използват тези средства солидарно. При втория етап на модела, когато застрахователните дружества ще управляват едновременно и осигурителната и застрахователната премия, на пациентите ще се открие лична сметка, която ще има спестовен характер. Във всички случаи това ще са пари на пациента и ще ги управлява той. Няма да отидат в бюджета, защото чух и такива опасения. Това са парите за здраве на гражданите. Желанието ми е набраната сума да може да се използва семейно, т.е. от останалите членове на семейството.

- Кой ще плаща тези 12 лв. на децата, пенсионерите, администрацията?

- Държавата ще осигури застраховките на децата, на пенсионерите, на социално слабите и безработните, но само в периода на безработицата. Извън тях всички останали, които до момента ги осигурява държавата, в т.ч. и държавните служители, ще си плащат сами здравните осигуровки.

- Ако фондът, който съм си избрал като пациент, фалира?

- Пациентите са предпазени от опасността от фалит на застрахователния фонд, защото ако това все пак се случи, тогава те преминават към НЗОК, докато си изберат ново застрахователно дружество. Отделно предлагаме създаването на гаранционен фонд, който ще плати на Здравната каса за направените до момента на фалита разходи за лечението на всеки пациент.

- Как ще гарантирате, че застрахователите няма да се бият за млади и здрави пациенти и да бягат като дявол от тамян от пенсионери и хронично болни?

- Застрахователните дружества ще бъдат задължени да записват всички желаещи, които се обърнат към тях. Със закон ще бъде забранено селектирането на гражданите. Законодателно ще бъде определена система за управление на риска на основата на критерии за разпределение между застрахователите. Критериите ще включват пол, възраст, регион. Няма да се допуска селекция в зависимост от здравния статус на гражданите.

- Дотук казаното се отнася за болничното лечение. Какво се случва с извънболничната помощ?

- Досега основната част от разходите, които се правеха, бяха на база на капитализацията. Няма да я отменяме, но вече ще се заплаща и за конкретни дейности, в т.ч. и нови. И най-важното - контролът ще следи ефекта на това лечение. Идеята ни е качеството на доболничната помощ да стане такова, че да намали натиска към болниците. Досега, да не се лъжем, профилактиката се извършва чисто формално. Ще опитаме да включим в нея такива прегледи, които да дадат представа за цялостния здравен статус на човек. Това ще е от полза и за гражданите, и за лечебните заведения. Ако обаче някой не мине през необходимите профилактични прегледи, тъй като нямаме право да го лишим от лечение, ще предложим да му бъде увеличена здравната вноска. Когато обаче извърши профилактичните прегледи, тогава здравната му вноска отново ще се върне на 8%. Предвиждаме и осигуряването на допълнителен ресурс за дейностите, свързани с процеса на долекуване и продължително лечение.

- Кой ще прави пълното остойностяване на здравните услуги?

- В първия етап на модел В ще се извършва от НЗОК, Министерството на здравеопазването, а застрахователите ще ги припознаят. На втория етап всяка здравна каса ще си договаря цени и обеми и ще си отговаря за плащането.

Сподели в: