Върни се горе

С почти 300 млн. лв. ще се вдигнат на крака повече от 40 болници

Проектното финансиране става все по-чест начин за осигуряване на средства за развиване на различните социално-икономически сфери в една страна. Българското здравеопазване не прави изключение в това отношение. По какви и колко проекта работи Министерство на здравеопазването и какво се очаква да се постигне чрез тях, разказва Катя Ивкова - и. д. директор на дирекция "Международни дейности и протокол" в МЗ.

По колко европейски проекта работи МЗ?

Министерство на здравеопазването и второстепенните разпоредители към него (национални центрове и регионални инспекции по здравеопазване) работят общо по 89 проекта по различни програми.

От тези 89 проекта, 8 са проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, финансирана от Европейския социален фонд; 14 проекта по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие; един проект по Програма за българо-швейцарско сътрудничество; един проект по Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 – 2013" и 65 проекта на второстепенните разпоредители (проектите са по различни международни програми, включително такива, финансирани от Европейската комисия).

Осемте проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.” са следните: "Информирани и здрави", “СПРИ и се прегледай”, “ПУЛСС – Практически увод в лечението на спешните състояния”, „Акредитация на лечебните заведения и продължителното обучение на медицинския персонал”, „ПОЛЕТ” - Продължаващо обучение на лекари с ефективни технологии, БаЗИС – Изграждане на единна информационна система за здравеопазването, „Разработване и внедряване на Национална информационна система по трансфузионна хематология, „Единна информационна система на медицинската експертиза в България”.

14-те проекта по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, са следните: Средносрочна рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването с 13 проекта за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации на лечебни заведения; Един проект за реконструкция и обновяване на 8 Дома за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г.

Колко от проектите вече са одобрени?

Общо спечелените проекти за 2010 г. и 2011 г. са 18, като по оперативни програми се разпределят както следва:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.” – четири проекта: „ПОЛЕТ” - Продължаващо обучение на лекари с ефективни технологии, БаЗИС – Изграждане на единна информационна система за здравеопазването, „Разработване и внедряване на Национална информационна система по трансфузионна хематология, „Единна информационна система на медицинската експертиза в България”.

Очаква се одобрение от Министерство на труда и социалната политика на два проекта по същата програма: „ПОСОКА: семейство“ (Подготовка за Осигуряване на Семейство и Обич Като Алтернатива за децата от ДМСГД”) и „Създаване на електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства”.

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” - четиринадесет проекта към Средносрочна рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването (13 проекта за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения и един проект за реконструкция и обновяване на 8 Дома за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г.).

Очаква се одобрение от МРРБ на един проект за Техническа помощ за изпълнение на Средносрочна рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването.

Какви дейности се предвиждат по тези проекти, ще се подобрят ли условията за лечение в болниците?

Да, по ОП „Регионално развитие” са предвидени 13 държавни болници, които ще се обновят. Това са СБАЛ по онкология в София, УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен, МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" във Велико Търново, МБАЛ д-р "Стамен Илиев АД" в Монтана, УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, МБАЛ в Русе, Света Марина", гр. Варна
УМБАЛ "Александровска", МБАЛ-Благоевград, МБАЛ "д-р Атанас Дафовски" гр. Кърджали, МБАЛ "Д-р Братан Шукеров", в Смолян, МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД, Сливен, "МБАЛ-Бургас". Там ще се дадат 130 млн. лв. за изграждането на по-добри условия за лечение на онкологични заболявания. Конкретните дейности, които са предвидени за изпълнение на тези проекти са доставка на високотехнологична апаратура и извършването на ремонти. Трябва да се има предвид, че това са инфраструктурни проекти, насочени към създаване на високотехнологични болници, които да отговарят на потребностите на населението от качествена диагностика на заболявания и лечение на онкологични заболявания със съвременни технологии. Предвидено е закупуването на линейни ускорители, компютърни томографи, системи за планиране на лъчелечението, оборудване за лаборатории за имунологични изследвания и др. Тези проекти са изключително тежки за изпълнение от гледна точка на провеждането на тръжни процедури. Министерство на здравеопазването работи в посока максимално създаване на възможност за всички потенциални кандидати, които имат капацитета, да вземат участие в съответните тръжни процедури.

Трябва да се знае, че това са проекти на България и отговорността за качественото им изпълнение зависи не само от Министерство на здравеопазването, но и от всички потенциали кандидати. Имам предвид това, че коректността трябва да бъде двустранна с обща цел качествено изпълнение на тези толкова важни за българското здравеопазване проекти.

Освен това има проекти и за обновяване на 30 общински болници в големи и малки ареали. Там трябва да се усвоят 138 млн. лв. С тези средства ще се направят ремонти, ще се осигури по-качествена апаратура за лечение. Конкретен бенефициент там са съответните общини. Тук задължение на Министерство на здравеопазването е съгласуването на заявената апаратура, съгласно Концепцията за преструктуриране на системата за болнична помощ на Република България и изпращане на писма за подкрепа. Министерството е изпълнило този си ангажимент. Очаква се МРРБ да извърши оценка на подадените от общините проекти.

Какви са конкретните ползи от реализирането на европейските проекти - за пациентите и за лекарите?

Пациентите и лекарите са обект на всички горецитирани проекти, но под различна форма. Целта е да се осигури по-добри условия за лечение на хората и за работа на медицинките специалисти. С част от проектите, пациентите ще бъдат информирани за най-честите заболявания и как да се предпазят от тях, ще имат възможност да посетят безплатни скринингови прегледи за установяване липса/наличие на по-ранен етап на едни от най-често срещаните форми на рак (рак на гърдата, на шийката на матката и рак на дебелото черво и ректума), ще имат достъп до новоразработени интернет сайтове и други информационни материали, които имат за цел представяне на предимствата от воденето на здравословен начин на живот и провеждане на необходимите профилактични прегледи. По този начин, ще се създаде възможност за по-голяма инициатива от страна на пациента за грижа за собственото си здраве. Освен това, както казахме, пациентите ще имат достъп до по-качествени диагностични и лечебни здравни грижи.

Лекарите от друга страна, ще имат възможност да се възползват от програми за продължаващо и надграждащо обучение с високи технологии, както и специално разработени за тях информационни материали. Освен това, след завършването на гореизложените инфраструктурни проекти, лекарите ще работят с по-високи технологии и съответно в по-добра работна среда. Предвижданото създаване на нови медицински стандарти и актуализация на вече съществуващи такива ще допринесе за подобряване качеството на оказваните здравни грижи, което кореспондира с потребностите на пациентите, а също така и на лекарите (от гледна точка осъвременяване рамката, в която работят).

На каква фаза са проектите за деинституционализацията на децата в ДМСГД?

Деинституционализацията на децата в Домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г. е предвидена по два от гореспоменатите проекти, финансирани по различни оперативни програми (ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.” и ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.”).

Както казах по-горе, в момента се очаква одобрение на проектно предложение „ПОСОКА: семейство“ (Подготовка за Осигуряване на Семейство и Обич Като Алтернатива за децата от ДМСГД”).

По отношение инфраструктурния проект за реконструкция и обновяване на 8 Дома за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г. договорът за изпълнение се подписа през втората половина на месец юли 2011 г. Предстои провеждането на необходимите тръжни процедури за избор на изпълнители за извършване на строително-ремонтни и строително-монтажни работи, както и доставка на апаратура.

Кога ще се реализират отделните проекти?

Графиците по пет от проектите по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.” са удължени до 2013 г. Както по-горе отбелязах, за нас е важно да провеждаме процедурите за избор на изпълнител с повече прозрачност.

Останалите проекти, които са спечелени през тази година се изпълняват съгласно графиците си и на подготвителни етапи, които касаят основно подготовка на технически спецификации за провеждане на тръжни процедури.

Сподели в: