Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на удостоверение за промяна на регистрацията на Служба по трудова медицина

Правно основание

Чл. 25д, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

Характеристика

Цел: Издаване на удостоверение за промяна на регистрацията на служба по трудова медицина, която отговаря на изискванията на ЗЗБУТ.
Предмет: Промяна на регистрацията на служба по трудова медицина.

При промяна на обстоятелства по чл. 25г, ал. 1 от ЗЗБУТ лицата, създали служби по трудова медицина, в 7-дневен срок от настъпването им уведомяват писмено министъра на здравеопазването, като прилагат документи, удостоверяващи промяната.

 

Линк към Административен регистър

 

Компетентни органи

Удостоверението за промяна на регистрацията на служба по трудова медицина се издава от министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице.

Заявител

Юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и от дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, създали служба по трудова медицина.

Такси

Съгласно тарифата по чл. 46 от Закона за здравето - за промяна на регистрацията на служба по трудова медицина в размер на 227 лв.

Резултат от процедурата

Издаване на удостоверение за промяна на регистрацията на служба по трудова медицина.

Необходими документи

За промяна на регистрацията на служба по трудова медицина лицето, което я е създало, подава в Министерство на здравеопазването:

1. Заявление до министъра на здравеопазването с подпис и печат на лицето, създало службата.

2. Данни, съдържащи наименование, седалище, адрес и телефонен номер с подпис и печат на лицето, създало службата.

3. Копие от акта за съдебна регистрация или копие от друг документ за създаването на лицата по чл. 25, ал. 3 от ЗЗБУТ.

4. Договор между работодатели - за случаите по чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗЗБУТ.

5. Данни за единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър или актуално удостоверение за вписване на лицата, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, а за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава

6. Списък на минималния състав на специалистите от службата по трудова медицина, утвърден и подпечатан от лицата, създаващи службата.

7.* Нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи образованието, квалификацията и професионалния опит на специалистите:

За лицето с образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина и с придобита специалност “трудова медицина” е необходимо да се представят следните документи:

а) нотариално заверена диплома за завършено висше образование по медицина;

б) нотариално заверено удостоверение/диплома за придобита специалност по ”трудова медицина”.

За лицето с висше образование по специалности от професионалните направления в областта на техническите науки  и три години професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа е необходимо да се представят следните документи:

а) нотариално заверена диплома за завършено висше техническо образование;

б) нотариално заверени официални документи за:

- трудов стаж;

- служебен стаж;

- осигурителен стаж;

- извършване на дейност в чужбина;

- длъжностни характеристики, заповеди и други, удостоверяващи три години професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа.

За техническия изпълнител с образование не по-ниско от средно се представя:

- нотариално заверена диплома, от която да е видно, че лицето е с образование не по-ниско от средно.

*В случаите, когато е налице несъвпадение на имената на дадено лице (лична карта, диплома, трудова, книжка и др.) от състава на службата се представя Удостоверение за идентичност на лице с различни имена, издадено от съответната община.

Подават се нотариално заверени документи по т. 7 само за лицата, които са променени в минималния състав на службата по трудова медицина.

8. Декларации на лицата от минималния състав на службата по трудова медицина, че отговарят на изискванията на чл. 25б, ал. 3 от ЗЗБУТ.

9. Документ за платена такса в размер, определен с Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.

Образци и формуляри

1. Декларация на лицата от минималния състав на службата по трудова медицина, че отговарят на изискванията на чл. 25б, ал. 3 от ЗЗБУТ, съгласно приложение № 1 на Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн., ДВ., бр. 14 от 2008 г.).

2. Образец на удостоверение за промяна на регистрацията на служба по трудова медицина съгласно приложение № 3 на Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн., ДВ., бр. 14 от 2008 г.).

1. Заявлението се подава в Звеното за административно обслужване (ЗАО) на МЗ и по служебен път се изпраща до дирекция “Здравен контрол”.

2. Заседанията на комисията за регистрация на службите по трудова медицина, създадена със заповед на министъра на здравеопазването, се свикват от нейният председател съобразно сроковете предвидени в чл. 25д, ал. 1 и 2 от ЗЗБУТ и се провеждат в Министерството на здравеопазването

3. Членовете на комисията извършват оценка на пълнотата на постъпилите в Министерството на здравеопазването документи за промяна на вписаните обстоятелства на регистрираните служби по трудова медицина и излизат със съответните решения за:

- издаване на удостоверение за промяна на вписаните обстоятелства

- изискване на допълнителни документи

- отказ за промяна на регистрация

 Оценката се извършва по време  на заседанията на комисията.

4. В срок до 5 дни от датата на проведеното заседание на комисията, техническото лице въз основа на взетите решения:

- изготвя проектите на удостоверенията за промяна на регистрация;

- изготвя проект на писмо до заявителя, което съдържа констатираните непълноти и нередовности на внесените документи и срок за тяхното отстраняване, който е не по- кратък от 14 дни, съгласно чл. 25 г, ал. 2 от ЗЗБУТ

- изготвя проект на мотивиран отказ за промяна на регистрация;

- изготвя проекти на придружителните писма, с които административните актове се изпращат до заявителите.

5. . Изготвените документи по т. 4 се съгласуват от председателя, и се предлагат за подпис на министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице.

6. Единият от екземплярите на документи по т. 4 се предава от длъжностно лице от ЗАО на заявителя:

- лично, срещу  представяне на документ за самоличност или

- на упълномощено от заявителя лице, срещу представяне на нотариално заверено пълномощно, копие от което се прилага към оставащата за архивиране документация, или

- се изпраща по пощата с обратна разписка.

Промяната в регистрацията на службите по трудова медицина се отразява в публичния регистър на службите по трудова медицина, публикуван на страницата на Министерство на здравеопазването в интернет.