Върни се горе

Наименование на административната услуга

Съгласуване на устройствени планове.

Правно основание

чл. 35 от Закона за здравето, във връзка с  чл. 127, ал. 2 и чл. 128, ал. 6 от Закона за устройство на територията

Характеристика

 

Цел: спазване на установените, с нормативен акт, здравни изисквания за осигуряване на здравословна жизнена среда и опазване здравето на гражданите.

 

Предмет: здравните заключения се издават на всички физически и юридически лица, представили по собствено желание проектни документации за съгласуване.

 

Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящето описание (текст) на административната услуга - физически и юридически лица.

Проектите за ПУП се изработват въз основа на задание от възложителя, обосноваващо необходимостта от създаването им, териториалния обхват, сроковете и етапите за изработване, както и основните изисквания към тях. Заданието се придружава от необходимата информация за съществуващото положение и перспективното развитие на съответната територия.

Компетентен орган

Министерство на здравеопазването.

Заявител

Физически или юридически лица

Такси

Съгласно Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето се събира такса в размер на 55 лв.

Срок на действие

Безсрочно. Действието му се прекратява при настъпване на промяна в обстоятелствата, при които е било издадено.

Резултат от процедурата

Постигане на целта спазване на установените, с нормативен акт, здравни изисквания за осигуряване на здравословна жизнена среда и опазване здравето на гражданите.

Издаване на здравно заключение за съгласуване или несъгласуване на устройствен план. 

Необходими документи

1.заявление;

2. данни за ЕИК

3. решение по процедурите по Екологична оценка

4. устройствен план, окомплектован, съгласно изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове (ДВ бр. 57/2001 г., посл. изм., бр. 56/2014 г.)

5. актуална скица от Общински служби по Земеделие или от Служба по геодезия, картография и кадастър с виза за проектиране от съответната община

6. Експертна оценка на излъчващ обект за мобилна комуникация.(за обектите, за които е необходимо)

7  при необходимост друга допълнителна информация, с цел преценка спазване на здравния риск

8. Документ за платена такса.

Образци и формуляри

Заявление по образец.

Заявление сагласуване устройствен план
DOC файл, 41,0 KB, качен на 21.12.2015

doc document

В Звено за административно обслужване на МЗ физическите  или юридическите лица  подават Заявление по образец, в което се посочват името и адреса на лицето, съответно седалище и адрес на управление, адрес на възложителя, наименованието на обекта и фазата на проектиране, административен адрес на строежа и идентификация на ПИ или УПИ. Към заявлението се прилагат окомплектованите проектни-части (градоустройство, ВиК, Ел и др.)., съгласно изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове (ДВ бр. 57/2001 г., посл. изм., бр. 56/2014 г.)

Постъпилата документация се изпраща от ЗАО в дирекция „Здравен контрол“, където се разпределя на секретаря на Експертния съвет по здравно-техническа експертиза, създаден към Главния държавен здравен инспектор.

Експертният съвет по здравно-техническа експертиза разглежда проектната документация и подготвя здравно заключение с оценка, че  проектът за устройствен план съответства /не съответства/ на установените с нормативен акт здравни изисквания. Изготвеното здравно заключение се представя на Главния държавен здравен инспектор за подпис.

Здравното заключение се изготвя в четири екземпляра – един за заявителя, един се предава в архива и един се съхранява в дирекция „Здравен контрол” и един се изпраща в съответната регионална здравна инспекция.