Върни се горе

Наименование на административната услуга

Съгласуване на устройствени планове.

Правно основание

чл. 35 от Закона за здравето, във връзка с  чл. 127, ал. 2 и чл. 128, ал. 6 от Закона за устройство на територията

Характеристика

 

Цел: спазване на установените, с нормативен акт, здравни изисквания за осигуряване на здравословна жизнена среда и опазване здравето на гражданите.

 

Предмет: здравните заключения се издават на всички физически и юридически лица, представили по собствено желание проектни документации за съгласуване.

 

Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящето описание (текст) на административната услуга - физически и юридически лица.

Проектите за ПУП се изработват въз основа на задание от възложителя, обосноваващо необходимостта от създаването им, териториалния обхват, сроковете и етапите за изработване, както и основните изисквания към тях. Заданието се придружава от необходимата информация за съществуващото положение и перспективното развитие на съответната територия.

 

Линк към Административен регистър

 

Компетентен орган

Министерство на здравеопазването.

Заявител

Физически или юридически лица

Такси

Съгласно Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето се събира такса в размер на 55 лв.

Срок на действие

Безсрочно. Действието му се прекратява при настъпване на промяна в обстоятелствата, при които е било издадено.

Резултат от процедурата

Постигане на целта спазване на установените, с нормативен акт, здравни изисквания за осигуряване на здравословна жизнена среда и опазване здравето на гражданите.

Издаване на здравно заключение за съгласуване или несъгласуване на устройствен план. 

Необходими документи

1.заявление;

2. данни за ЕИК

3. решение по процедурите по Екологична оценка

4. устройствен план, окомплектован, съгласно изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове (ДВ бр. 57/2001 г., посл. изм., бр. 56/2014 г.)

5. актуална скица от Общински служби по Земеделие или от Служба по геодезия, картография и кадастър с виза за проектиране от съответната община

6. Експертна оценка на излъчващ обект за мобилна комуникация.(за обектите, за които е необходимо)

7  при необходимост друга допълнителна информация, с цел преценка спазване на здравния риск

8. Документ за платена такса.

Образци и формуляри

Заявление по образец.

Заявление сагласуване устройствен план
DOC файл, 41,0 KB, качен на 21.12.2015

doc document

В Звено за административно обслужване на МЗ физическите  или юридическите лица  подават Заявление по образец, в което се посочват името и адреса на лицето, съответно седалище и адрес на управление, адрес на възложителя, наименованието на обекта и фазата на проектиране, административен адрес на строежа и идентификация на ПИ или УПИ. Към заявлението се прилагат окомплектованите проектни-части (градоустройство, ВиК, Ел и др.)., съгласно изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове (ДВ бр. 57/2001 г., посл. изм., бр. 56/2014 г.)

Постъпилата документация се изпраща от ЗАО в дирекция „Здравен контрол“, където се разпределя на секретаря на Експертния съвет по здравно-техническа експертиза, създаден към Главния държавен здравен инспектор.

Експертният съвет по здравно-техническа експертиза разглежда проектната документация и подготвя здравно заключение с оценка, че  проектът за устройствен план съответства /не съответства/ на установените с нормативен акт здравни изисквания. Изготвеното здравно заключение се представя на Главния държавен здравен инспектор за подпис.

Здравното заключение се изготвя в четири екземпляра – един за заявителя, един се предава в архива и един се съхранява в дирекция „Здравен контрол” и един се изпраща в съответната регионална здравна инспекция.