Върни се горе

Наименование на административната услуга

Допускане до изпит на граждани на трети държави, придобили специалност в системата на здравеопазването в трета държава, които желаят да упражняват съответната специалност в Република България.

Правно основание

  1. Наредба № 4 от 27.05.2011г. за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т.3 от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава;
  2. Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Характеристика

Цел

Административната услуга има за цел да установи дали са изпълнени условията за допускане до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б” от Закона за здравето. По този начин се гарантира сигурността и безопасността на пациентите и равнопоставеност на специалистите, упражняващи медицинска професия в Република България.

Предмет

С издаването на заповед за допускане до изпит се дава право на заявителя да се яви на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б” от Закона за здравето в избрано от него висше училище.

Дефиниция на основни понятия и институти

Заповед за допускане до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б” от Закона за здравето се издава само за специалностите, посочени в номенклатурата на специалностите в Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

 

Линк към Административен регистър

 

Компетентни органи

Министърът на здравеопазването издава заповед за допускане до явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б” от Закона за здравето съгласно разпоредбите на гореизборените нормативни актове.

Процедурата по допускане до явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б” от Закона за здравето се организира и осъществява от Дирекция „Медицински дейности” съгласно чл. 33, т. 18 от Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването.

Заявленията заедно с приложените към тях документи се разглеждат от комисия, определена със заповед на министъра на здравеопазването съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба № 4 от 27.05.2011г. за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б” от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава. Комисията по чл. 79 от Закона за признаване на професионални квалификации е оправомощена да разглежда заявленията за допускане до изпит.

Заявител

Заявители по настоящата административна услуга могат да бъдат граждани на трети държави, придобили специалност в системата на здравеопазването в трета държава, които желаят да упражняват съответната специалност в Република България.

Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт

Изискванията за допускане до явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б” от Закона за здравето се съдържат в горепосоченото национално законодателство, което е приведено в съответствие с разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО за признаването на професионални квалификации.

Такси

За разглеждане на заявление за допускане до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б” от Закона за здравето не се събира такса.

Резултат от процедурата

С допускането до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б” от Закона за здравето се дава възможност на заявителя да се яви на изпит, който в случай, че бъде издържан успешно от лицето, същото ще може да упражнява придобитата от него специалност в системата на здравеопазването на територията на Република България.

Необходими документи

Съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № 4 от 27.05.2011г. за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здраветона граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава лицето подава заявление по образец до министъра на здравеопазването. В съответствие с чл. 4, ал. 2 от горепосочената наредба към заявлението се прилагат: 

1. Копие на документ за самоличност.

Представя се в обикновено ксерокопие на документ за самоличност, което не следва да се заверява.

2. Копие на диплома, удостоверение или друго доказателство за професионална квалификация по медицинска професия и съответните приложения към нея. 
Копията на диплома, удостоверение или друго доказателство за професионална квалификация по медицинска професия и съответните приложения към нея следва да са заверени или с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи на държавата, издала съответния документ. Копията на посочените документи се представят заедно с превод на български език. Преводът на документа на български език също се заверява надлежно по един от следните начини: Ако чуждестранният документ е преведен на български език на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. Ако чуждестранният документ е преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

3. Копие на документ за признаване на професионалната квалификация на територията на Република България, издаден от компетентен орган, или удостоверение за успешно положен изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за здравето. 
Представя се нотариално заверено копие на документ за признаване на професионалната квалификация на територията на Република България, издаден от компетентен орган, или удостоверение за успешно положен изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за здравето. 

4. Копие на документ за придобита специалност в системата на здравеопазването.
Копието на документът за придобита специалност в системата на здравеопазването следва да е заверено или с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи на държавата, издала съответния документ. Копието на документът за придобита специалност в системата на здравеопазването се представя заедно с превод на български език. Преводът на документа на български език също се заверява надлежно по един от следните начини: Ако чуждестранният документ е преведен на български език на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. Ако чуждестранният документ е преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

5. Учебна програма, по която е проведено обучението за придобиване на специалност.
Учебната програма следва да е заверена или с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи на държавата, издала съответния документ. Учебната програма се представя заедно с превод на български език. Преводът на документа на български език също се заверява надлежно по един от следните начини: Ако чуждестранният документ е преведен на български език на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. Ако чуждестранният документ е преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

6. Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето. 
Удостоверението се представя в оригинал или под формата на нотариално заверено копие.

Изпитът за установяване на владеенето на български език и професионална терминология на български се организира и провежда от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование. Подробна информация за процедурата по провеждане на изпита можете да намерите на следния интернет адрес: http://copuo.bg/page.php?c=24&d=82

7. Актуален (до три месеца от момента на издаване) документ за наличие или липса на наложени административни или дисциплинарни наказания, свързани с упражняването на медицинската професия, или нотариално заверена декларация, че професията не е упражнявана до момента. Представя се оригинал на документ за наличие или липса на наложени административни или дисциплинарни наказания, свързани с упражняването на медицинската професия не по-късно от 3 месеца от издаването му. 

Документът за наличие или липса на наложени административни или дисциплинарни наказания, свързани с упражняването на медицинската професия следва да е заверен или с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи на държавата, издала съответния документ. Документът се представя заедно с превод на български език. Преводът на документа на български език също се заверява надлежно по един от следните начини: Ако чуждестранният документ е преведен на български език на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. Ако чуждестранният документ е преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

8. Актуален (до три месеца от момента на издаване) документ за чисто съдебно минало. 

Документ за чисто съдебно минало се представя се оригинал, не по-късно от 3 месеца от издаването му. Документът следва да е заверен или с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи на държавата, издала съответния документ. Документът се представя заедно с превод на български език. Преводът на документа на български език също се заверява надлежно по един от следните начини: Ако чуждестранният документ е преведен на български език на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. Ако чуждестранният документ е преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

9. Актуален (до три месеца от момента на издаване) документ, в който се посочва, че заявителят е в добро физическо и психическо здраве.

Документът, в който се посочва, че заявителят е в добро физическо и психическо здраве се представя се оригинал, не по-късно от 3 месеца от издаването му. 
Когато не е издаден в Република България, следва да е заверен или с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи на държавата, издала съответния документ. Документът се представя заедно с превод на български език. Преводът на документа на български език също се заверява надлежно по един от следните начини: Ако чуждестранният документ е преведен на български език на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. Ако чуждестранният документ е преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

10. Документ за идентичност на имената (на лице с различни имена). 
Документът за идентичност на имена се представя се оригинал. 
Когато не е издаден в Република България, следва да е заверен или с „апостил“ или от дипломатическото или консулското представителство на съответната държава в Република България, или от Министерството на външните работи на държавата, издала съответния документ. Документът се представя заедно с превод на български език. Преводът на документа на български език също се заверява надлежно по един от следните начини: Ако чуждестранният документ е преведен на български език на територията на Република България, е необходимо подписът на преводача, положен в извършения от него превод, да бъде нотариално удостоверен в Република България. Ако чуждестранният документ е преведен в друга държава, подписът на преводача се заверява от дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава.

Министерството на здравеопазването гарантира поверителния характер на информацията, която получава.

Образци и формуляри

Заявленията за допускане до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б” от Закона за здравето се приемат в Звеното за административно обслужване на Министерството на здравеопазването на адрес: пл. „Света Неделя” № 5, всеки работен ден между 9.00ч. и 17.30ч. Заявленията за допускане до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б“ от Закона за здравето, придружени с всички изискуеми документи, могат да бъдат изпратени и по поща на посочения по – горе адрес.        

Всяко заявление се регистрира от служителите на Звеното за административно обслужване в Единната информационна система за документооборота. 

Заведените заявления с приложените документи се получават и обработват от служители на дирекция „Лечебни дейности”. 

Образуваната административна преписка се представя за разглеждане на заседание на комисията по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 4 от 27.05.2011г. за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б” от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава. 

Когато се установи липса на документи или непълнота на представените документи, председателят на комисията по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 4 от 27.05.2011г. или определено от министъра на здравеопазването длъжностно лице уведомява писмено заявителя да представи в срок до два месеца съответните документи. В този случай срокът по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4 от 27.05.2011 г. спира да тече. 

Съгласно чл. 6, ал. 3 от наредбата ако допълнително изисканите документи не бъдат представени от заявителя в двумесечен срок, процедурата по допускане до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б” от Закона за здравето се прекратява. 

След получаването на изисканите документи, преписката се представя за обсъждане в комисията по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 4 от 27.05.2011г., която ги разглежда и проверява съответствието им с изискванията на действащата нормативна уредба. 

Комисията може да поиска от заявителя или от компетентните органи на държавата по произход, от която са издадени документите, допълнителна информация по представената документация или потвърждение на автентичността на съответните документи. 

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба № 4 от 27.05.2011г. комисията представя на министъра на здравеопазването мотивирано предложение за допускане или за отказ от допускане до изпит в съответствие с изискванията на наредбата. 

В срок до 2 месеца от подаване на всички необходими документи, въз основа на предложение на комисията, министърът на здравеопазването взема решение за допускане до изпит или за отказ от допускане до изпит.

При вземане на решение за допускане до изпитминистърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за допускане до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б” от Закона за здравето по образец. 

Министърът на здравеопазването отказва допускане до явяване до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б” от Закона за здравето с мотивирана писмена заповед, за която заявителят се уведомява писмено. 

Решението и отказът за допускане до изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б“ от Закона за здравето подлежат на оспорване при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заявителите, които са допуснати до изпит, могат да се явяват на изпит в рамките на една година от датата на издаване на заповедта. След изтичане на едногодишния срок, за да се явят на изпит, лицата следва да подадат ново заявление по реда на чл. 4 от Наредба № 4 от 27.05.2011г.

Изпитът по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б” от Закона за здравето се организира и провежда от висшите училища два пъти годишно. Резултатът от изпита се вписва като „издържал" или „неиздържал" в индивидуален изпитен протокол. В 10-дневен срок от провеждането на изпита съответното висше училище изпраща в Министерството на здравеопазването копие от протокола. При успешно полагане на изпита по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б” от Закона за здравето ректорът на съответното висше училище издава удостоверение по образец. Министерството на здравеопазването изпраща на съответното висше училище в 14-дневен срок номера от регистъра по чл. 3 на Наредба № 4 от 27.05.2011г. за вписване в удостоверението. Висшето училище изпраща в Министерството на здравеопазването копие на удостоверението за успешно положен изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „б” от Закона за здравето в 14-дневен срок от издаването му.