Върни се горе

Комплексна административна услуга по смисъла на Глава втора на Наредбата за административното обслужване

 

Наименование на административната услуга

Издаване на удостоверение на лечебните заведения към Министерски съвет, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за съответствие с медицински стандарт по Асистирана репродукция

Правно основание

Чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето (ЗЗ)

Характеристика

Цел: Контрол на дейностите по асистирана репродукция и използване и съхраняване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи. Недопускане на разпространението на опасни заболявания чрез асистирана репродукция.

Предмет: Удостоверение за извършване на асистирана репродукция и използване и съхраняване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи.

Дефиниции

"Асистирана репродукция" е диагностични и лечебни методи, чрез които се цели преодоляване на безплодието и които се осъществяват в специализирани центрове.

"Яйцеклетка" е женската репродуктивна клетка.

"Сперматозоиди" са мъжките репродуктивни клетки.

"Зигота" е оплодена яйцеклетка в стадий на делене.

Компетентни органи

Министерство на здравеопазването

Заявител

Лечебни заведения към Министерски съвет, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Необходими документи

За издаване на удостоверение на лечебните заведения към Министерски съвет, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията е необходимо предложение от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, че лечебното заведение отговаря на изискванията на медицинския стандарт по Асистирана репродукция, в което изрично са посочени съответните дейности.

Такси: няма.

Образци и формуляри: няма.

В случаите, когато лечебното заведение ще извършва дейности по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, издаването на правилника по ал. 3 се извършва и след проверка от Изпълнителната агенция "Медицински надзор" и издадено удостоверение по чл. 131, ал. 1, т. 3 от Закона за здравето