Обща информация

Наименование на административната услуга

Регистрация на физически и юридически лица, извършващи дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Правно основание

Чл. 62, ал. 2 от Закона за здравето и чл.12 от Наредба № 1 от 05 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации , обн. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., изм. ДВ бр. 9 от 02.02.2021 г.

Характеристика

Цел: Вписване на физически и юридически лица, извършващи дезинфекции, дезинсекции и дератизации в публична база данни на Интернет страницата на МЗ, на основание чл. 13 от Наредба № 1 от 05 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, обн. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., изм. ДВ бр. 9 от 02.02.2021 г.

Предмет: регистър на физически и юридически лица, извършващи дезинфекции, дезинсекции и дератизации по реда на Наредба № 1 от 05 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, обн. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., изм. ДВ, бр. 9 от 02.02.2021 г.

Вид на регистрационен режим: уведомителен

Задължени лица: физически и юридически лица, извършващи дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Значение на регистрацията: създаване на регистър на физически и юридически лица, извършващи дезинфекции, дезинсекции и дератизации, отговарящи на изискванията на Наредба № 1 от 05 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, обн. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., изм. ДВ, бр. 9 от 02.02.2021г.

 

Линк към Административен регистър