Върни се горе

Наименование на административната услуга

Регистрация на физически и юридически лица, извършващи дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Правно основание

Чл. 62, ал. 2 от Закона за здравето и чл.12 от Наредба № 1 от 05 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации , обн. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., изм. ДВ бр. 9 от 02.02.2021 г.

Характеристика

Цел: Вписване на физически и юридически лица, извършващи дезинфекции, дезинсекции и дератизации в публична база данни на Интернет страницата на МЗ, на основание чл. 13 от Наредба № 1 от 05 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, обн. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., изм. ДВ бр. 9 от 02.02.2021 г.

Предмет: регистър на физически и юридически лица, извършващи дезинфекции, дезинсекции и дератизации по реда на Наредба № 1 от 05 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, обн. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., изм. ДВ, бр. 9 от 02.02.2021 г.

Вид на регистрационен режим: уведомителен

Задължени лица: физически и юридически лица, извършващи дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Значение на регистрацията: създаване на регистър на физически и юридически лица, извършващи дезинфекции, дезинсекции и дератизации, отговарящи на изискванията на Наредба № 1 от 05 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, обн. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., изм. ДВ, бр. 9 от 02.02.2021г.

 

Линк към Административен регистър

 

Заповед № РД-01-70/02.03.2018 г.
за определяне на регионалните здравни инспекции, които да провеждат обучения за придобиване на квалификация за изпълнител на ДДД
PDF файл, 85,8 KB, качен на 06.03.2018

pdf document

Компетентни органи

Министерство на здравеопазването

Условия

За да бъде вписан в съответния регистър, правният субект трябва да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 1 от 05 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, обн. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., изм. ДВ бр. 9 от 02.02.2021 г.

Необходими документи

Уведомление по образец

Образци и формуляри

Образец на Уведомление за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации –Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1от Наредба № 1 от 05 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, обн. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г. изм. ДВ, бр. 9 от 02.02.2021 г. 

 

Ход на процедурата

Физическите и юридически лица, които извършват ДДД, уведомяват за това Министерството на здравеопазването не по-късно от деня на започването на дейността с уведомление по образец, съгласно Приложение № 3.

Уведомлението за извършване на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации се завеждат в Звеното за административно обслужване.

Уведомлението може да се извърши и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.

Уведомлението се предава в специализираната дирекция на длъжностно лице, което води регистъра на лицата, извършващи ДДД дейности.

В тридневен срок от получаване на уведомлението  Министерството на здравеопазването писмено уведомява съответната РЗИ по адрес, от който се осъществява дейността. РЗИ извършва проверка за спазване на изискванията на тази наредба в едномесечен срок от уведомяването. Писмото се парафира от директора на дирекцията и се представя за подпис на министъра на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице.

В тридневен срок от проверката съответната РЗИ уведомява писмено МЗ за резултата от извършената проверка.

При установено спазване на изискванията на тази наредба, физическите и юридически лица се вписват в публичната база данни, която се публикува на интернет страницата на МЗ и се актуализира при всяка настъпила промяна.

В случай, че не са спазени изискванията на тази наредба, министърът на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице отказва да впише лицето, в публичната база данни, съгласно чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от наредбата.

Физическите и юридически лица, осъществяващи ДДД дейности са длъжни да уведомят МЗ за всички промени в посочените в уведомлението обстоятелства в седемдневен срок от настъпването им.

Преписката се предава за архивиране съгласно Вътрешните правила за организация на документооборота и архивната дейност на Министерство на здравеопазването.