Върни се горе

Изразходвани средства в борбата с COVID-19 за периода 1 януари – 31 юли 2021 г.

Направените разходи от Министерството на здравеопазването от началото на 2021 г. до края на месец юли, свързани с мерките за борба с пандемията от COVID-19, са в размер на  442 265 462 лв.,

от тях:

213 680 656 лв. са осигурени чрез постановления през 2020 г. по сметката за чужди средства,

34 419 735 лв. са допълнително осигурени чрез преструктуриране на разходите и/или трансфери по централния бюджет за 2021 г.,

172 119 020 лв. на основание чл. 106 от ЗДБРБ за 2021 г. и

22 046 051 лв. осигурени по бюджета на МЗ.

 

Финансирани са следните дейности:

 • закупуване на ваксини срещу COVID-19 на стойност 106 895 829 лв.
 • закупуване на лекарствения продукт Veklury (Ремдесивир) за лечение на COVID-19 на стойност 58 552 147 лв.
 • възнаграждения на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването за поставяне на ваксини  срещу COVID-19  /по 10 лева на ваксинирано лице/  в размер на 2 351 700 лв.
 • за подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, за структурите на Министерството на здравеопазването – в размер на 23 969 557 лв.
 • за предоставяне на трансфери в размер на 223 730 489 лв. към НЗОК за осигуряване на средства за изплащане на допълнителни възнаграждения за първа линия на изпълнителите на медицинска помощ.
 • за възнаграждения на персонала на администрации към Министерството  на здравеопазването, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“ с пряк контакт с други лица – в размер на 18 764 617 лв.
 • за закупуване на медицински фризери с включен монтаж и поддръжка за съхранение на ваксините при температурен режим – 20 С° за Регионалните здравни инспекции в размер на 168 550 лв.
 • за осигуряване на лични предпазни средства, медицински изделия, лекарствени продукти и дезинфектанти в борба с пандемията от COVID-19 в размер на 5 171 093 лв. ;
 • за обезпечаване необходимите средства за защита и превенция от COVID-19 във връзка с провеждането на изборите за народни представители на 04.04.2021 г.  в размер на 2 125 889 лв.;
 • еднократна помощ за ползване на туристически услуги за вътрешен туризъм на единична стойност 210 лв., за лицата, които пряко са осъществявали или осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяване на разпространението и/или преодоляване на последиците от COVID-19, в размер на 30 624 лв.
 • други разходи в размер на 504 967 лв.

В началото на месец август е предоставен трансфер към НЗОК в размер на 26 907 740 лв. за осигуряване на средства за изплащане на допълнителни възнаграждения за първа линия на изпълнителите на медицинска помощ.

 

Текущи механизми за осигуряване на допълнителни средства

Механизмът, регламентиран с чл. 106 от ЗДБРБ за 2021 г., дава възможност за осигуряване  на допълнителни средства по бюджетите на МЗ и НЗОК  за осъществяване на разходи, свързани  с COVID-19, чрез пропорционално намаляване на показателите по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет – други министерства и ведомства. Този механизъм не е подходящ при ежемесечни плащания по бюджетите на МЗ и НЗОК, тъй като поставя останалите министерства и ведомства в риск за финансово осигуряване на функциите и дейностите, които осъществяват, и то в условия на извънредна епидемична обстановка. Прилагайки тези ограничения, някои бюджетни системи са поставени в ситуация да не могат да изпълняват своите функции и отговорности.

Дейности през месеците май и юни са осигурени с две  ПМС № 210/01.07.2021 г. и ПМС № 247/ 27.07.2021, чрез преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2021 г. Този механизъм също е ограничен от възможностите на държавния бюджет.

 

Национален оперативен план

Министерството на здравеопазването разработи Национален оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2, приет с Решение № 518 на Министерския съвет от 15.07.2021 г.

Планът описва състоянието на страната от епидемиологична гледна точка, направени са анализ и оценка на рисковете, както и на наличните ресурси на здравната система. Подробно са развити механизмите и начините за подобряване на шансовете за намаляване пораженията от пандемията и като смъртни случаи, и като щети за икономиката, и като възможности на здравната система да реагира адекватно.

В Плана са залегнали както насоките за работа на спешната медицинска помощ, на болничната и извънболничната помощ, действията за осигуряване на лекарствени продукти, така и предвидените инвестиции в системата. В документа са разписани и методични указания за поетапно разкриване на отделения в зависимост от епидемичната обстановка. Планът съдържа финансов разчет на необходимите средства за борбата с пандемията от COVID-19.

 

Актуализация на бюджета на НЗОК за 2021 г.

С Решение № 566 на Министерския съвет от 30 юли 2021 г. е одобрен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.  Предлага се увеличение на приходите по бюджета на НЗОК за 2021 г., със 134 500 000 лв. и съответно увеличение на разходите със 134 500 000 лв.

Увеличението на приходите е в резултат от увеличение на постъпленията от здравноосигурителни вноски със 105 000 000 лв. и от трансферите за здравно осигуряване с 29 500 000 лв. 

Средствата са необходими за финансиране на нарастването на разходите за лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ, повишаване на цените на отделни медицински дейности и осигуряване на адекватно финансиране и усложнената епидемична обстановка.

 

Актуализация на държавния бюджет за 2021 г.

Предвид очакваното развитие на пандемията и навлизането в нова вълна на разпространение са необходими допълнителни средства, които да бъдат осигурени по бюджета на министерството за 2021 г., в  общ размер на  214 052 000 лв., в това число:

 • 46 475 000 лв. за закупуване на 1 533 037 дози ваксини, в изпълнение на Решение № 336 на Министерския съвет от 9.04.2021 г.
 • за изплащане на допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал – 113 945 000 лв., в това число :
 • 32 600 000 лв. за подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19 за структурите на МЗ - РЗИ, ЦСМП, НЦЗПБ и ДПБ за периода  август - декември при прилагане на актуализирана методика от 1 юни 2021 г.
 • 81 345 000 лв. за предоставяне на допълнителен трансфер по бюджета на НЗОК за 2021 г. за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ на допълнителни възнаграждения за работа на първа линия по време на обявена извънредна епидемична обстановка за периода август – декември 2021 г.
 • За поставяне на ваксини срещу COVID-19 – 19 000 000 лв. трансфер по бюджета на НЗОК за поставяне на 1, 9 млн. ваксини за периода август – декември при цена от 10 лв. на ваксинация.
 • Лекарствени продукти за лечение за COVID-19 – 34 632 000 лв., в това число:
 • 14 670 000 лв. за закупуване на лекарствения продукт Veklury (Ремдесивир), предназначен за лечение на COVID-19 при пациенти с пневмония, нуждаещи се от допълнителен кислород. С предвидените средства се осигурява закупуването на около 6 000 флакона месечно или 18 000 флакона за периода от октомври до декември 2021 г.;
 • 7 462 000 лв. за осигуряване на моноклонални антитела за лечение на COVID-19 по съвместни процедури за обществените поръчки на ЕК. С предвидените средства се осигурява закупуване на минимално количество от лекарствения продукт, което да осигури лечение на около 3000 пациенти;
 • 12 500 000 лв. за Резерв от лекарствени продукти за ЛЗ за лечение на системен възпалителен отговор и протромботични състояния, възникнали вследствие на COVID-19 при хоспитализирани пациенти, в съответствие с приетия Национален оперативен план за справяне с пандемията от SARSCoV-2. Резерв от лекарствени продукти ще е гаранция за обезпечаване нуждите на лечебните заведения, в случай че се стигне до забавяне на доставките, породено от налагането на ограничения и затрудненото движение на стоки, каквото беше наблюдавано при предходните вълни.

 

Заключение:

На базата на гореизложеното може да се направи извод, че към настоящия момент актуализацията на държавния бюджет е наложителна в условията на извънредна епидемична обстановка.

Приетият от МС проект на ИД на ЗДБРБ за 2021 г. дава възможност  да се осигурят необходимите средства  за посрещане на разходите, свързани с COVID -19 и създава предвидимост по отношение на финансовите параметри на бюджетите на МЗ и НЗОК до края на 2021 г. и е в съответствие с финансовия разчет по Националния оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2.

Без актуализация на бюджета Министерството на здравеопазването ще бъде изправено пред невъзможност да осигури здравната система при новата пандемична вълна, няма да има пари за допълнителната финансова помощ за медиците, средства за допълнителни ваксини и лекарства, което е предпоставка за затруднение на нейното функциониране и посрещане на нуждите на пациентите от предоставяне на адекватна, своевременна и качествена медицинска помощ.

Следва да се има предвид, че предложената актуализация на бюджета е направена на базата на прогнози за развитие на пандемията, направени през месец юли. При по-неблагоприятно развитие е възможно да възникне необходимост от допълнителни средства за обезпечаване нуждите на здравната система.

 

 

16.08.2021

София

Сподели в: