Върни се горе

На 21 февруари заместник-министърът на здравеопазването проф. Чавдар Славов взе участие в текуща пресконференция, на която беше отчетен напредъкът по проект BG161РО001/1.1-08/2010/007 „Повишаване качеството на медицинското обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ – Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания”.

На събитието присъстваха заместник-областният управител на област Благоевград – г-н Димитър Капитанов, директорът на МБАЛ Благоевград - д-р Владимир Пандев, шефовете на РЗОК – д-р Румен Кондев, на РЗИ - д-р Лена Павлова, на Инспекцията по труда – г-жа Юлия Янчева, както и множество медицински специалисти и здравни работници, ангажирани в лечебното заведение.

Проф. Славов заяви, че  въведената в експлоатация нова диагностична апаратура по нищо не отстъпва на действащата такава в немските клиники. Заместник-министърът на здравеопазването поздрави екипа на Благоевградската болница за положените усислия в съвместната работа с Министерство на здравеопазването, като подчерта, че МБАЛ  Благоевград е усвоила по проекта над 80 % от средствата, или близо 6 млн. лв., а броят на прегледаните с новата апаратура пациенти за периода октомври м.г. – февруари т.г. е близо 9 000.

По време за пресконференцията високи оценки за осъществената по проекта дейност дадоха зам.- областният управител на Благоевград – г-н Димитър Капитанов, който изрази удовлетворението си от факта, че хората в Пиринско ще бъдат обслужвани с най-модерната апаратура, както и директорът на МБАЛ д-р Пандев, който окачестви събитието като тържествено, защото благодарение на проекта лечебното заведение е спечелило най-добрата апаратура от София до Солун.


Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Общата стойност на проект „Повишаване качеството на медицинското обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ – Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания” е 7 039 286, 49 лв., от които: БФП от ЕФРР – 5 917 206, 50 лв. и съфинансиране от държавния бюджет в размер на 1 044 212, 91 лв.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Основни компоненти при реализация на проекта са доставка на медицинска апаратура и изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с помещенията, в които ще се монтира апаратурата. 

Към момента строителните дейности по проекта са приключили. Договорът за строителство включва строително-монтажни работи в две сгради – сградата на бившата Поликлиника и на Терапевтичния корпус. Извършен е и цялостен ремонт в отделенията по образна диагностика, клинична лаборатория и гастроентерология.

В рамките на проекта е закупена и доставена следната медицинска апаратура: дигитална ехографска система, дигитален скопичен - графичен рентгенов апарат, 16-срезов многодетекторен компютърен томограф, апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика  (MRI–equipment), рентгенов мамограф, система за архивиране и разпространение на образи (PACS), ендоскопска апаратура (видеоколоноскопи, видеогастроскопи) и санитарен автомобил.

От дейността по проекта ще се възползват над 490 000 души от Благоевградска и Кюстендилска области.


Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Благоевград
PPT файл, 7,4 MB, качен на 24.02.2014

ppt document
Сподели в: