Върни се горе

          На 21 февруари, петък, от 13.00 часа, в отделението по Образна диагностика на МБАЛ Благоевград АД, заместник-министърът на здравеопазването проф. д-р Чавдар Славов, дмн, ще открие текущата пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/007 „Повишаване качеството на медицинското обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ – Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания”.
           Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.
Общата стойност на проект „Повишаване качеството на медицинското обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ – Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания” е 7 039 286, 49 лв., от които: БФП от ЕФРР – 5 917 206, 50 лв. и съфинансиране от държавния бюджет в размер на 1 044 212,91 лв.
           Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.
        Основни компоненти при реализация на проекта са доставка на медицинска апаратура и изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с помещенията, в които ще се монтира апаратурата.
Към момента строителните дейности по проекта са приключили. Договорът за строителство включва строително-монтажни работи в две сгради – сградата на бившата Поликлиника и на Терапевтичния корпус. Извършен е и цялостен ремонт в отделенията по образна диагностика, клинична лаборатория и гастроентерология.
          В рамките на проекта е закупена и доставена следната медицинска апаратура: дигитална ехографска система, дигитален скопичен - графичен рентгенов апарат, 16 срезов многодетекторен компютърен томограф, апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI–equipment), рентгенов мамограф, система за архивиране и разпространение на образи (PACS), ендоскопска апаратура /видеоколоноскопи, видеогастроскопи/ и санитарен автомобил.

Сподели в: