Върни се горе

         Форумът, който бе организиран от Министерство на здравеопазването, с подкрепата на УНИЦЕФ-България, се състоя на 29 януари  т.г. в Министерството на труда и социалната политика /МТСП /. Присъстваха: програмният директор на УНИЦЕФ Милена Харизанова, заместник-изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Янита Манолова, съветникът на министъра на здравеопазването Лидия Чорбанова, ръководителят на Договарящия орган към Агенцията за социално подпомагане – Правда Игнатова, ръководителят на проекта „ПОСОКА: семейство“ – Анна Темелкова.  Участваха още експерти от МТСП, ДАЗД, ДМСГД, РЗИ, общински представители.
        „Превенцията по принцип е важна, не само в медицински, но и в социален и икономически аспект - изтъкна проф. Славов. - Настаняването на деца в специализирани институции на практика нарушава техните права, гарантирани от международни конвенции, по които Република България е страна и води до установяване на дискриминационни модели в образованието и достъпа до качествена грижа и услуги. Правителството на Република България е предприело стъпки към реформиране на системата за грижи и закрила на детето и прекратяване на практиката за отглеждане на децата в специализирани институции“.
Участниците в срещата споделиха добрите практики в това направление. Бе подчертано, че за период от 15 години, до 2025 година, ще се извърши постепенното преминаване от система, която разчита предимно на институционални настанявания, към система от услуги за подкрепа на детето в семейството и  на родителите.
      „Министерство на здравеопазването е разработило своя концепция за деинституционализация на децата от ДМСГД - заяви проф. Славов.- В концепцията са заложени мерки, приоритетно ориентирани към семейна среда и близка до семейната среда. Планирана е също специализирана резидентна грижа за малък брой деца с тежки увреждания, чието отглеждане у дома е невъзможно.“ В момента експерти от здравното министерство изпълняват паралелно две пилотни проекти - „Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца до 3 г.“ и „ПОСОКА: семейство“. Програмите са стартирали в осем пилотни области – Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе, София и Търговище. Предвижда се през 2014 година закриване на 8-те пилотни ДМСГД и старт на нововъведения, сред които са услуги от Семейно-консултативни центрове и Центрове за майчино и детско здраве. Чрез реализирането на новите проекти се апробира модел за преструктуриране на ДМСГД, който впоследствие ще бъде приложен в национален мащаб.

Сподели в: