Върни се горе

 

 

 

Утре, 24 ноември, от 12 часа, в конферентната зала на областната болница в Монтана заместник-здравният министър д-р Ваньо Шарков ще участва в заключителна пресконференция, на която ще бъде отчетено изпълнението на дейностите по проект BG161РО001/1.1-08/2010/004 „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев АД”, Монтана“.

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на Министерство на здравеопазването (МЗ) по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 147 млн. лв.

Проектът за ремонт и обновяване на многопрофилната болница се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Обща стойност на инвестицията възлиза на 6 643 935, 56 лв., от които 5 582 796, 40 лв. - безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР.

Поканени на събитието са представители на централната и местната власт, членове на борда на директорите на лечебното заведение, медицински специалисти, болничен персонал, представители на РЗИ и РЗОК, медии и др.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161РО001/1.1-08/2010/004 „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев АД”, Монтана“, част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: