Върни се горе

 

 

Новата апаратура, осигурена на областната болница в Монтана е крачка по посока решаване на проблема с късното диагностициране на злокачествени заболявания в цяла Северозападна България, заяви заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков по време на провелата се днес заключителна пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/004 „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана“. Чистосърдечно признавам – за мен е радостно, че в моя роден край има такива лекари, а вече и такава апаратура, с която те ежедневно да доказват както професионализма си, така и адекватността на здравната ни система, подчерта д-р Шарков.

На събитието присъства и кметът на града – г-н Златко Живков, който сподели: В успешното приключване на този програмен период в сектор „Здравеопазване“ общината, смея да заявя, беше неизменен партньор на министерството и болницата. Продължаваме със съвместните усилия и през настоящия програмен период.

Пътят се оказа правилен и резултатите са налице – разполагаме с такава апаратура, каквато няма в нито едно друго лечебно заведение в Северозапада и сме готови да покрием потребностите на населението от високоспециализирана медицинска помощ, обобщи д-р Тодоров - директорът на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”.

Проектът в областната болница е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Проектът за ремонт и обновяване на МБАЛ Монтана се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, като обща му стойност възлиза на 7 587 840, 57 лв., от които 6 449 664, 48 лв. - безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161РО001/1.1-08/2010/004 „Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев АД”, Монтана“, част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: