Върни се горе

„До няколко месеца, буквално в началото на есента, стартираме обученията на работещите в спешните отделения на болниците с над 50% държавно участие в капитала. Предвидили сме тези обучения, заложени в проекта „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“(ПУЛСС), да започнат веднага след като приключат петдневните практически и теоретични курсове на работещите в центровете за спешна медицинска помощ в страната. Изпълнението на проекта беше забавено заради пандемията, но сега наваксваме бързо.“ Това обсъди заместник-министърът на здравеопазването д-р Петър Грибнев на среща с директора на Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ д-р Росен Радев и екипа му. Заместник-министърът посети Националния център, за да се запознае на място с напредъка в изпълнението на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 с бенефициент Министерството на здравеопазването.

„Основна цел на този проект е да подобрим качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия ресурс – под формата на продължаващо обучение и придобиване на нови знания, умения и компетентности. В този смисъл съм удовлетворен от обратната връзка и висока оценка, която ни давате. Мога да обобщя от разговорите си дотук, че основното искане към нас е такива тематични обучения за повишаване на професионалната компетентност да се организират по-често. Добрата новина е, че след края на проекта Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ ще продължи да организира обучения, съобразени с потребностите на работещите в системата и с най-добрите практики в областта“, посочи д-р Петър Грибнев в разговор със спешните екипи.

„Тази седмица курсове преминават 111 служители от 11 центъра за спешна медицинска помощ (Благоевград, Бургас, Варна, Кърджали, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив, София, Стара Загора и Хасково). В петък броят на работещите в центровете за спешна медицинска помощ – лекари, медицински сестри, акушерки, фелдшери, лекарски асистенти, парамедици и шофьори на линейки, преминали обучението по ПУЛСС, ще надмине четири хиляди души. Имаме пълна готовност, техническа и кадрова обезпеченост, веднага след курсовете на ЦСМП да стартираме и обучението на колегите от болничната спешна помощ“, обясни д-р Росен Радев.

Курсовете ще продължат да се провеждат в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, а лектори отново ще бъдат водещи наши лекари с богат професионален опит. Теоретичните обучения отново ще са с продължителност 15 часа седмично, а практическата част ще трае 17.5 часа, като обучаваните ще са разпределени в групи до 12 човека. 

В програмата са включени теоретични лекции за приложението на медицинския триаж и протоколи за поведение при пациенти със спешни състояния (респираторни нарушения, нарушения в циркулацията, травматични състояния, неврологични нарушения, интоксикации, спешни състояния в детската възраст и др.), както и практически упражнения, свързани с оценка на спешното състояние и прилагането на различни техники за осигуряване и поддържане на проходимост на дихателните пътища, кардиопулмонална ресусцитация и дефибрилация, мениджмънт на травмата, животоспасяващи и животоподдържащи техники при педиатрични пациенти и др.

В изпълнение на проекта надграждащи знания и умения за работа със спешни пациенти ще получат близо 7000 души, ангажирани в системата на спешната медицинска помощ у нас. По линия на проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, за Националния център за обучение и квалификация са закупени специализирани медицински манекени /симулатори/ за практическите обучения. С финансиране по проекта е извършен ремонт на помещенията в Центъра и е осигурено необходимото за провеждането на обученията офис оборудване и обзавеждане, а всички 170 филиала на центровете за спешна медицинска помощ са оборудвани с нови компютърни конфигурации.

Общият бюджет на ПУЛСС възлиза на 7 млн. лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ. Крайният срок за изпълнение на проекта е 31.12.2022 г.

Сподели в: