Върни се горе

 

 

Утре, 11 ноември, от 11 часа в конферентната зала на дома за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г. (ДМСГД) „Света Параскева”, гр. София ще се проведе заключителна пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/014 „Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г”.

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на Министерство на здравеопазването (МЗ) по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“, финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и държавния бюджет на Р България.

Основната цел на проект BG161РО001/1.1-08/2010/014 е обезпечаване на осем дома за медико-социални грижи за деца в градовете София, Габрово, Монтана, Перник, Пловдив, Пазарджик, Търговище и Русе със съвременна  и адекватна на потребностите на децата материална база – като стъпка по посока замяната на ДМСГД с интегрирани здравно-социални услуги в общността.

Общата стойност на проекта, която е  стопроцентова безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР, възлиза на 8 285 916, 86 лв.

Участие в заключителната пресконференция ще вземат заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски, г-жа Албена Атанасова, заместник-кмет по направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания” към Столична община, д-р Елвира Фотева - директор на дирекция „Международни дейности, проекти и програми” към Министерство на здравеопазването, д-р Валентина Лихарска - директор на ДМСГД „Света Параскева”,  г-жа Марияна Василева - Ръководител на СРИП, представители на други институции, на домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г. и т.н.

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Този документ е създаден в рамките на проект BG161РО001/1.1-08/2010/014 „Преструктуриране на домовете за медико – социални грижи за деца от 0 до 3 г”, част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Сподели в: