Върни се горе

 

           В понеделник, 24 август, от 13 часа в конферентната зала на УМБАЛ - Стара Загора ще се проведе текуща пресконференция по проект BG161PO001/1.1-08/2010/015 „Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора”.

             Участие в пресконференцията ще вземат заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски, д-р Елвира Фотева – директор на дирекция „Международни дейности, проекти и програми“, г-жа Марияна Василева – ръководител СРИП, директорът на УМБАЛ доц. Йовчо Йовчев, членове на борда на директорите и работещи в болницата, представители на местната власт и др.

             Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 1487 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Проектът за изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Общата стойност на проекта възлиза на 5 400 336, 00 лв., от които безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР – 4 563 991, 35 лв.

          Основната цел на проект BG161PO001/1.1-08/2010/015 е да се повиши качеството на медицинското обслужване в област Стара Загора, което ще допринесе както за повишаване качеството на живот на населението, така и за постигане на устойчиво социално-икономическо развитие в агломерационния ареал на град Стара Загора.

Сподели в: