Върни се горе

 

 

Утре, 1 септември, от 11 часа в „Учебна зала“ на Клиниката по гастроентерология, етаж 2 на болничната сграда на ИСУЛ ще се проведе текуща пресконференция по проект BG161PO001/1.1-08/2010/017 „Доставка на високоенергиен медицински линеен ускорител за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ ЕАД“.

Участие в пресконференцията ще вземат заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски, главният секретар на МЗ и председател на съвета на директорите на ИСУЛ проф. д-р Пламен Кенаров, директорът на лечебното заведение доц. д-р Григорий Неделков, представители на здравно министерство, работещи в болницата и др.

Проект BG161PO001/1.1-08/2010/017 се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Общата стойност на проекта възлиза на 5 999 900, 00 лв., от които безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР – в размер на 5 068 362, 90 лв.

Основната цел на проекта е внедряването на линеен ускорител в Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", което ще допринесе за модернизирането на здравната инфраструктура на болницата. По този начин на пациентите от цялата страна ще бъде гарантиран равен достъп до технологична и специализирана болнична медицинска помощ. По отношение на работещите в лечебното заведение - ще се повиши удовлетвореността и мотивацията от трудовия процес - предпоставка за задържането на висококвалифицирания персонал на болницата.

Проектът в университетската болница е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

 

Сподели в: