Върни се горе

 

 

Утре, 25 август, от 10 часа в конферентната зала на МБАЛ - Габрово ще се проведе текуща пресконференция по BG161PO001/1.1-08/2010/016 „МБАЛ Габрово АД – Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ – Габрово“

Участие в пресконференцията ще вземат заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски, д-р Елвира Фотева – директор на дирекция „Международни дейности, проекти и програми“, г-жа Марияна Василева – ръководител СРИП, директорът на МБАЛ д-р Нели Савчева, членове на борда на директорите и работещи в болницата, представители на местната власт и др.

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 1487 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Проектът за изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Общата стойност на проекта възлиза на 5 535 608, 77 лв., от които безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР – 4 678 477, 21 лв.

Основната цел на проект BG161PO001/1.1-08/2010/016 е да се повиши качеството на медицинското обслужване в област Габрово – необходима предпоставка за подобряване качеството на живот на населението и за постигане на устойчиво социално-икономическо развитие в габровския агломерационен ареал.

Сподели в: