Върни се горе

 

 

Утре, 19 ноември, заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски ще открие заключителната пресконференция по проект BG161РО001/1.1-08/2010/007 „Повишаване качеството на медицинското обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ – Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания”.

Събитието е с начален час 12.00 и ще се проведе в сградата на бившата поликлиника, ет. 5 – конферентна зала.

На пресконференцията ще присъстват още г-жа Марияна Василева – ръководител на Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на Министерство на здравеопазването (МЗ), директорът на областната болница, членове на борда на директорите и работещи в лечебното заведение, представители на местната власт и др.

Проектът за модернизиране на многопрофилната болница в Благоевград е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 147 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Проект BG161РО001/1.1-08/2010/007 се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта възлиза на 6 982 926, 22 лв., от които безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР – в размер на 5 869 830, 19 лв.

 

 

           

Този документ е създаден в рамките на проект BG161РО001/1.1-08/2010/007 „Повишаване качеството на медицинското обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ – Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания”. Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: